شما اینجا هستید
صنایع پلاستیک و پلیمر » ۵۰ دانشگاه و پژوهشگاه کشور در جمع موثرترین های دنیا قرار گرفتند

۵۰ دانشگاه و پژوهشگاه کشور در جمع موثرترین های دنیا قرار گرفتند

۵۰ دانشگاه و پژوهشگاه کشور در جمع موثرترین
 اخبار صنعت پلاستیک و پلیمر به نقل از مهرنیوز:
سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام گفت: اطلاعات پایگاه شاخص های اساسی علم آی.اس.آی(ISI-ESI) نشان می دهد که تعداد دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی یک درصد برتر کشور به ۵۰ دانشگاه رسید.

  به نقل از پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC، دکتر محمدجواد دهقانی با اعلام این خبر افزود:  پایگاه شاخص های اساسی علم آی.اس.آی(ISI-ESI)  فهرست دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی برتر را هر دو ماه یکبار روزآمد می کند و به معرفی دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی یک درصد برتر دنیا می پردازد.

دهقانی اظهار داشت: رشد کیفیت تولیدات علمی کشور مهمترین عامل افزایش تعداد دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور در جمع موثرترین ها است. رشد کیفیت تولیدات علمی یکی از مهمترین عوامل دستیابی به مرجعیت علمی به عنوان اولین بند از سیاست های کلان علم و فناوری ابلاغی توسط مقام معظم رهبری است.

سرپرست ISC گفت: دانشگاه های بین المللی امام خمینی (ره)، صنعت نفت، شهرکرد، مازندران و محقق اردبیلی برای اولین بار در فهرست دانشگاه های یک درصد برتر دنیا قرار گرفتند.


  بیشتربدانید:                           قالب‌گیری انتقالی

  بیشتربدانید:                          قیمت روز پلاستیک های مهندسی

  بیشتربدانید:                          قیمت روز مواد پلاستیک


وی افزود: در خرداد ۱۳۹۴ بررسی پایگاه شاخص های اساسی علم نشان داد که ۳۰ دانشگاه و پژوهشگاه از جمهوری اسلامی ایران در جمع دانشگاه ها و پژوهشگاه های یک درصد برتر دنیا قرار گرفتند. در آبان ماه ۱۳۹۴ با رشد کیفیت تولیدات علمی در کشور تعداد دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور به ۳۳ مورد افزایش یافت.

دهقانی خاطرنشان کرد: این رقم در خرداد ماه ۱۳۹۵ به ۳۵ رسید. در دی ماه ۱۳۹۵ بررسی برترین ها در ESI نشان داد که این رقم به ۴۳ مورد رسید. در اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ تعداد دانشگاه ها و پژوهشگاه ها به ۴۵ مورد رسید. در آخرین بررسی صورت گرفته مشخص شد که تعداد دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور به ۵۰ مورد افزایش یافته است.

در بین دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور، ۱۲ دانشگاه علوم پزشکی، ۴ پژوهشگاه، ۲۲ دانشگاه جامع، ۱۰ دانشگاه صنعتی و دو دانشگاه غیرمتمرکز در جمع موثرترین های دنیا قرار گرفتند.

در بین دانشگاه های علوم پزشکی کشور دانشگاه های تهران، شهید بهشتی، شیراز، اصفهان، تبریز، مشهد، ایران، کرمان، بقیه الله (عج)، مازندران، زاهدان وکردستان در جمع موثرترین ها قرار گرفتند.

در بین پژوهشگاه ها و مراکز تحقیقاتی، پژوهشگاه دانش های بنیادی، انستیتو پاستور ایران، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران و جهاد دانشگاهی در بین مراکز تحقیقاتی یک درصد برتر دنیا قرار گرفتند.

در بین دانشگاه های جامع، دانشگاه های تهران،  تربیت مدرس،  شیراز،  فردوسی مشهد،  تبریز،  شهید بهشتی،  اصفهان،  رازی،  گیلان،  بوعلی سینا،  کاشان،  شهید باهنر کرمان،  ارومیه،  سمنان،  یزد،  یاسوج،  الزهرا (س)، خلیج فارس، شهرکرد، مازندران،  بین المللی امام خمینی(ره) و  محقق اردبیلی در بین موثرین های دنیا جای گرفتند.

در بین دانشگاه های صنعتی کشور، دانشگاه امیرکبیر، شریف، علم و صنعت ایران، اصفهان، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، نوشیروانی بابل، شاهرود، سهند و شیراز با حفظ جایگاهشان در مقام دانشگاه های یک درصد برتر دنیا باقی ماندند و دانشگاه صنعت نفت در مجموع دانشگاه های برتر قرار گرفت.

در بین دانشگاه های غیرمتمرکز نیز دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه پیام نور در جمع موثرترین های دنیا باقی ماندند.

منبع

نوع دانشگاه

نام دانشگاه

تعداد مدارک

تعداد استنادها

نسبت استناد به مقاله

رتبه تعداد مدارک

رتبه تعداد استنادها

رتبه نسبت استناد به مقاله

غیرمتمرکز

دانشگاه آزاد اسلامی

۳۹۰۳۸۲۱۲۸۶۲۵.۴۵۱۱۲

دانشگاه پیام نور

۳۳۷۱۲۱۱۱۷۶.۲۶۲۲۱

صنعتی

دانشگاه صنعتی شریف

۱۲۰۳۰۱۰۶۵۳۶۸.۸۶۲۱۱

دانشگاه امیرکبیر

۱۲۶۳۲۸۸۱۶۳۶.۹۸۱۲۵

دانشگاه صنعتی اصفهان

۸۹۹۷۷۹۴۴۳۸.۸۳۳۳۲

دانشگاه علم و صنعت ایران

۸۹۴۷۶۲۰۵۷۶.۹۴۴۴۶

خواجه نصیرالدین طوسی

۴۷۶۷۲۹۴۵۵۶.۱۸۵۵۸

صنعتی نوشیروانی بابل

۲۱۷۲۱۹۰۵۶۸.۷۷۶۶۳

دانشگاه صنعتی سهند

۱۵۷۰۹۷۹۲۶.۲۴۸۷۷

دانشگاه صنعتی شیراز

۱۲۱۱۹۲۶۵۷.۶۵۹۸۴

دانشگاه صنعتی شاهرود

۱۶۱۸۹۱۸۵۵.۶۸۷۹۱۰

دانشگاه صنعت نفت

۱۰۷۱۶۱۵۴۵.۷۵۱۰۱۰۹

جامع

دانشگاه تهران

۲۱۷۷۶۱۵۶۳۲۹۷.۱۸۱۱۱۰

دانشگاه تربیت مدرس

۱۲۳۲۴۹۶۷۸۶۷.۸۵۲۲۷

دانشگاه شیراز

۸۱۷۸۶۲۵۴۶۷.۶۵۳۳۸

دانشگاه تبریز

۶۴۵۴۴۷۴۳۶۷.۳۵۵۴۹

دانشگاه فرودسی مشهد

۷۶۷۰۴۴۷۲۷۵.۸۳۴۵۱۹

دانشگاه شهید بهشتی

۶۳۶۱۴۳۹۸۳۶.۹۱۶۶۱۱

دانشگاه رازی

۳۴۵۹۲۷۳۶۴۷.۹۱۸۷۶

دانشگاه بوعلی سینا

۳۱۷۷۲۷۲۵۱۸.۵۸۱۰۸۳

دانشگاه اصفهان

۴۳۲۱۲۵۹۱۴۶۷۹۱۷

دانشگاه کاشان

۲۸۶۷۲۳۸۱۹۸.۳۱۱۱۱۰۴

دانشگاه گیلان

۳۳۹۸۱۹۹۵۶۵.۸۷۹۱۱۱۸

دانشگاه یاسوج

۱۵۲۰۱۶۴۹۹۱۰.۸۵۱۷۱۲۱

دانشگاه شهید باهنر کرمان

۲۶۵۶۱۵۳۵۰۵.۷۸۱۲۱۳۲۰

دانشگاه یزد

۲۱۹۴۱۴۷۱۴۶.۷۱۱۵۱۴۱۲

دانشگاه مازندران

۲۱۷۱۱۴۲۴۸۶.۵۶۱۶۱۵۱۳

دانشگاه سمنان

۲۳۱۵۱۴۰۸۹۶.۰۹۱۴۱۶۱۶

دانشگاه ارومیه

۲۵۰۲۱۱۹۹۹۴.۸۱۳۱۷۲۲

دانشگاه الزهرا (س)

۱۴۳۰۱۱۵۲۵۸.۰۶۱۸۱۸۵

دانشگاه خلیج فارس

۹۸۷۹۵۵۴۹.۶۸۲۲۱۹۲

دانشگاه محقق اردبیلی

۱۳۱۹۸۲۹۵۶.۲۹۱۹۲۰۱۵

بین المللی امام خمینی(ره)

۱۱۰۰۷۰۴۴۶.۴۲۱۲۱۱۴

دانشگاه شهرکرد

۱۲۶۴۶۸۴۹۵.۴۲۲۰۲۲۲۱

پژوهشگاه/مرکز تحقیقاتی

پژوهشگاه دانش های بنیادی

۲۶۷۸۲۴۱۴۴۹.۰۲۱۱۱

موسسه پاستور ایران

۲۰۶۴۱۷۵۸۹۸.۵۲۲۲۲

پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

۱۲۹۲۱۰۹۹۴۸.۵۱۴۳۳

جهاد دانشگاهی

۱۳۱۰۸۶۶۴۶.۶۱۳۴۴

پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

۱۸۳۷۹۱۳۹۷۲۴۷.۶۱۱۳

علوم پزشکی شهید بهشتی

۷۸۴۰۴۸۸۴۶۶.۲۳۲۲۷

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

۴۲۴۴۲۶۵۴۸۶.۲۶۴۳۶

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

۴۷۰۹۲۶۲۵۹۵.۵۸۳۴۱۰

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

۳۷۸۵۲۴۳۸۱۶.۴۴۶۵۴

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

۴۱۵۵۲۳۷۵۸۵.۷۲۵۶۹

دانشگاه علوم پزشکی ایران

۳۲۰۶۱۳۸۰۲۴.۳۱۷۷۱۲

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

۱۶۹۸۱۰۶۷۶۶.۲۹۸۸۵

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

۱۲۹۶۱۰۲۳۹۷.۹۱۰۹۲

علوم پزشکی بقیهالله (عج)

۱۵۳۴۷۶۳۸۴.۹۸۹۱۰۱۱

دانشگاه علوم پزشکی کردستان

۵۳۴۴۹۵۲۹.۲۷۱۲۱۱۱

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

۷۱۸۴۲۵۲۵.۹۲۱۱۱۲۸
Summary
Review Date
Reviewed Item
امتیاز
Author Rating
51star1star1star1star1star

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است -
آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد -

صنایع پلاستیک و پلیمر | اخبار صنایع پلاستیک و پلیمر