قیمت روز مواد پلاستیک

گروه پلیمری گرید کاربرد تولید کننده قیمت (تومان) توضیحات تاریخ بروز رسانی
پلی اتیلن سنگین (HDPE) ۵۶۲۰ تزریقی ۶,۵۳۰ ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی اتیلن سنگین (HDPE) ۵۲۵۱۸ تزریقی ۴,۵۹۰ ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX5 فیلم مارون ۴,۵۹۰ ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی اتیلن سنگین (HDPE) I3 UV تزریقی ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی اتیلن سنگین (HDPE) I4 UV تزریقی ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX2 اکستروژن ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی اتیلن سنگین (HDPE) F7000 فیلم مهر ۴,۵۵۰ ۱۳۹۵/۱۱/۲۶
پلی اتیلن سنگین (HDPE) ۲۲۰۰ ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی اتیلن سنگین (HDPE) BL3 بادی باختر-کرمانشاه ۴,۴۷۰ ۱۳۹۵/۱۱/۳۰
پلی اتیلن سنگین (HDPE) ۰۰۳۵ بادی ۴,۷۵۰ ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی اتیلن سنگین (HDPE) ۳۸۴۰ دورانی ۴,۸۱۰ ۱۳۹۵/۱۱/۳۰
پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX3(PE-80 پایپ امیرکبیر ۵,۵۴۰ درب پتروشیمی ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی اتیلن سنگین (HDPE) HI500 تزریقی ۴,۵۳۵ ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX3(PE-80) لوله شازند اراک ۵,۵۲۰ درب پتروشیمی ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی اتیلن سنگین (HDPE) BL3 بادی جم ۴,۵۵۰ ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی اتیلن سنگین (HDPE) ۵۰۳۰SA ۵,۷۳۰ ۱۳۹۵/۱۰/۱۲
پلی اتیلن سنگین (HDPE) ۶۰۵۰۷ جم ۴,۵۴۰ ۱۳۹۵/۱۱/۱۲
پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX5 فیلم جم ۴,۵۹۰ ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی اتیلن سنگین (HDPE) HF 5110 ۴,۶۳۰ ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی اتیلن سنگین (HDPE) ۵۲۵۰۵ جم ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی اتیلن سنگین (HDPE) BL4 ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی اتیلن سنگین (HDPE) ۷۰۰۰F فیلم ایلام ۴,۵۴۰ ۱۳۹۵/۱۱/۳۰
پلی اتیلن سنگین (HDPE) BL3 بادی مارون ۴,۵۳۰ ۱۳۹۵/۱۱/۲۷
پلی اتیلن سنگین (HDPE) CRP100N جم ۴,۷۸۰ PE-100 ۱۳۹۵/۱۱/۱۲
پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX3 جم ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX5 باختر ۴,۵۶۰ ۱۳۹۵/۱۱/۳۰
پلی اتیلن سنگین (HDPE) PE 100 مارون ۴,۸۳۰ ۱۳۹۵/۱۱/۰۳
پلی اتیلن سنگین (HDPE) ۶۰۰۶ سابیک-Sabic PE-100 ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی اتیلن سنگین (HDPE) ۵۲۱۸ پتروشیمی تبریز ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی اتیلن سنگین (HDPE) ۵۲۵۰۲ ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی اتیلن سنگین (HDPE) ۵۲۵۱۱ ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی اتیلن سنگین (HDPE) ۵۰۰۱ ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی اتیلن سنگین (HDPE) ۶۰۵۰۵ ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی اتیلن سنگین (HDPE) ۵۰۳۰SA ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی اتیلن سنگین (HPDE) ۶۰۴۰ ۴,۶۴۰ ۱۳۹۵/۱۰/۱۲
پلی اتیلن سنگین (HPDE) ۶۰۷۰ ۴,۶۴۰ ۱۳۹۵/۱۰/۱۲
پلی اتیلن سنگین (HPDE) ۵۴B04 پتروشیمی لرستان ۴,۴۹۵ ۱۳۹۵/۱۱/۱۲
پلی اتیلن سبک (LDPE) ۰۲۰ فیلم ۵,۳۰۰ ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی اتیلن سبک (LDPE) ۰۰۷۵ فیلم ۵,۳۵۰ ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی اتیلن سبک (LDPE) ۰۱۹۰ فیلم ۵,۲۲۰ ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی اتیلن سبک (LDPE) ۱۹۲۲ ۵,۱۰۰ ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی اتیلن سبک (LDPE) ۲۱۰۰ فیلم ۵,۳۷۰ ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی اتیلن سبک (LDPE) ۲۱۰۲TN فیلم ۵,۳۸۰ ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی اتیلن سبک (LDPE) ۲۴۲۰H ۵,۱۸۰ ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی اتیلن سبک (LDPE) ۲۴۲۰D ۵,۴۹۵ ۱۳۹۵/۱۱/۲۷
پلی اتیلن سبک (LDPE) ۲۰۰۴ فیلم ۵,۰۷۰ ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی اتیلن سبک (LDPE) ۲۴۲۶K ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی اتیلن سبک (LDPE) LTM 2125 آریا ساسول ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی اتیلن سبک (LDPE) ۲۱۰۲TX ۵,۳۸۰ ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی اتیلن سبک (LDPE) ۲۴۲۰k ۵,۱۲۰ ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) ۲۰۹AA امیر کبیر ۴,۹۰۰ ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) ۲۲۵۰۱KJ امیرکبیر ۴,۴۵۰ ۱۳۹۵/۱۱/۳۰
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) M500026 Sabic ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) ۲۰۹AA اراک ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) ۲۰۹KJ امیرکبیر ۴,۹۷۰ ۱۳۹۵/۱۱/۱۲
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) ۳۸۵۰۴ ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) ۰۲۲۰AA ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) ۰۲۲۰KJ ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) ۲۲۴۰۱ پتروشیمی مهاباد ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی اتیلن سبک خطی(LLDPE) ۲۲۴۰۲ پتروشیمی مهاباد ۴,۶۲۰ ۱۳۹۵/۱۱/۳۰
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) ۲۷۴۰۲ لرستان ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) ۳۳۴۰۳ لرستان ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی اتیلن سبک خطی(LLDPE) ۲۲۵۰۱AA ۴,۵۳۰ ۱۳۹۵/۱۱/۳۰
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) ۲۲۴۰۳ لرستان ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) C30S نساجی ۵,۳۸۵ ۱۳۹۵/۱۱/۳۰
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) Z30S نساجی – تزریقی ۵,۲۰۰ مارون ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) HP 510L زرشیمی ۵,۱۸۵ ۱۳۹۵/۱۱/۱۸
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) HP 552R زرشیمی ۵,۱۸۰ ۱۳۹۵/۱۱/۲۷
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) V30S مارون ۵,۲۷۵ ۱۳۹۵/۱۱/۲۴
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) HP 550J جم ۵,۲۴۰ ۱۳۹۵/۱۱/۳۰
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) ۱۱۰۲XK ۵,۱۲۰ جامبوبگ ۱۳۹۵/۱۱/۳۰
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) ۵۱۰L اراک ۵,۳۶۰ ۱۳۹۵/۱۱/۲۷
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) ۵۵۲R جم ۵,۲۰۰ ۱۳۹۵/۱۱/۲۷
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) ۱۱۰۲XL ۵,۳۳۰ ۱۳۹۵/۱۱/۳۰
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) ۵۵۲J اراک ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) V30G ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) HP 500 P ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) ZH 500 M ۴,۸۷۰ ۱۳۹۵/۱۱/۱۲
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) T30S ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) F30S ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) PYI-250 ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) ۵۱۰L جم ۵,۳۹۰ ۱۳۹۵/۱۱/۲۷
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) T31S ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) Z30G نساجی – تزریقی ۵,۱۰۰ ۱۳۹۵/۱۱/۳۰
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) ۰۶۰ ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) ZH 515MA ۵,۲۰۰ ۱۳۹۵/۱۱/۳۰
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) ۵۲۵J ۵,۳۰۰ ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) ۵۵۲R اراک ۵,۱۸۵ ۱۳۹۵/۱۱/۲۷
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) ۵۵۰J اراک ۴,۹۲۰ ۱۳۹۵/۱۱/۱۲
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) ۵۵۰J نوید زرشیمی ۵,۳۲۰ ۱۳۹۵/۱۱/۳۰
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) HP 500N ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) ۵۵۲R مارون ۵,۱۹۰ ۱۳۹۵/۱۱/۲۷
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) ZH 422 H ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) P-SIF-30 ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) ۰۸۰ ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) ۱۱۰۲L ۵,۱۶۰ ۱۳۹۵/۱۱/۳۰
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) T30G ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) C30G ۴,۹۷۵ ۱۳۹۵/۱۱/۱۶
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) V30S اراک ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) ۱۱۰۲K رجـال ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) ۳۸۰ پلی نار ۵,۱۰۰ ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) EP 440L ۴,۹۸۰ ۱۳۹۵/۱۱/۲۷
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) ZB 332L ۴,۷۴۰ ۱۳۹۵/۱۱/۳۰
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) EP 548R ۵,۲۷۰ ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) R40 اراک ۵,۱۳۰ ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) ۳۳۲C ۶,۰۸۰ ۱۳۹۵/۱۱/۳۰
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) MR230 C ۵,۳۴۵ ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) ZR230 C ۵,۳۹۵ ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) RP340 N ۵,۰۲۰ ۱۳۹۵/۱۱/۲۴
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) J740 ۶,۴۸۰ ۱۳۹۵/۱۱/۳۰
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) M1600 ۵,۷۴۰ ۱۳۹۵/۱۱/۳۰
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) RP270 G پلی پروپیلن بادی (PP Blow Molding) ۵,۲۹۵ شازند اراک ۱۳۹۵/۱۱/۳۰
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) R60 ۵,۱۵۰ ۱۳۹۵/۱۱/۳۰
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) R40 مارون ۵,۲۰۰ ۱۳۹۵/۱۱/۳۰
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) EP 440G ۴,۷۹۰ ۱۳۹۵/۱۱/۳۰
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) J580S ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) J550S ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) RP340 R ۵,۱۲۰ ۱۳۹۵/۱۱/۳۰
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) RP230C ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) ۲X83CE ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) R2400 ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) ۵۶۰ PP شفاف ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) R200P ۶,۲۳۰ ۱۳۹۵/۱۱/۲۷
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) EPS 30 R ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) EPX-3130 UV ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی استایرن معمولی (GPPS) ۱۵۴۰ تبریز ۶,۱۷۰ کریستال ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی استایرن معمولی (GPPS) کریستال طه ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی استایرن معمولی (GPPS) G144 کره ۶,۲۲۰ ۱۳۹۵/۱۱/۳۰
پلی استایرن معمولی (GPPS) ۸۶۱ کره ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی استایرن معمولی (GPPS) ۳۳۶ ۶,۲۲۰ ۱۳۹۵/۱۱/۳۰
پلی استایرن معمولی (GPPS) ۵۲۵۰ تایوان ۶,۲۲۰ ۱۳۹۵/۱۱/۳۰
پلی استایرن معمولی (GPPS) ۱۵۵۱ ۶,۱۳۰ کریستال تخت جمشید ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی استایرن مقاوم (HIPS) ۷۲۴۰ تبریز ۶,۳۶۵ هایمپک ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی استایرن مقاوم (HIPS) ۳۵۰ تایوان ۵,۷۲۰ ۱۳۹۵/۱۱/۰۶
پلی استایرن مقاوم (HIPS) ۹۴۵۰ تایوان ۵,۸۲۰ ۱۳۹۵/۱۱/۰۶
پلی استایرن مقاوم (HIPS) ۴۲۵ کـره ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی استایرن مقاوم (HIPS) ۷۲۴ کـره ۶,۲۸۰ ۱۳۹۵/۱۱/۳۰
پلی استایرن مقاوم (HIPS) ۸۵۰ ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی استایرن مقاوم (HIPS) ۵۱۵۷ ۷,۵۳۰ ۱۳۹۵/۱۰/۰۶
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) SD 0150 تبریز ۹,۶۲۰ ۱۳۹۵/۱۱/۳۰
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) ۱۰۴۱۵ گلپایگان-قائد بصیر ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) N50 گلپایگان-قائد بصیر ۹,۸۰۰ ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) ۱۰۴۱۷ گلپایگان-قائد بصیر ۹,۶۰۰ ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) N70 گلپایگان-قائد بصیر ۹,۳۹۰ ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) N80 گلپایگان-قائد بصیر ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) ۱۰۷۱۵ گلپایگان-قائد بصیر ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) ۱۰۷۲۰ گلپایگان-قائد بصیر ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) ۱۰۷۳۳ گلپایگان-قائد بصیر ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) ۱۰۷۳۰ ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) ۹۰۹۱۳ گلپایگان-قائدبصیر ۹,۹۸۵ ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) HI 121 High Heat ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) N10 ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) N 40 ۸,۴۲۰ ۱۳۹۵/۱۱/۱۲
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) ۱۰۶۲۰ ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) ۱۰۴۴۲ ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) ۱۰۲۱۰ ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) HR2340 مقاوم به حرارت ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) W157 ۹,۲۳۰ ۱۳۹۵/۱۱/۲۵
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) N 75 ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی اتیلن ترفتالات (PET) TG641 ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی اتیلن ترفتالات (PET) BG821 Lottechem ۴,۴۷۵ کو آپ ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلى اتیلن ترفتالات (PET) Super Bright ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلى اتیلن ترفتالات (PET) BG781 ۴,۴۵۰ ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلى اتیلن ترفتالات (PET) BG785 ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلى اتیلن ترفتالات (PET) BG825 ۴,۴۳۰ ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی اتیلن ترفتالات (PET) BG 821 تندگویان ۴,۶۳۰ ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی اتیلن ترفتالات (PET) ۷۶۱ ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی وینیل کلراید (PVC) S65 سوسپانسیون بندر امام ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی وینیل کلراید (PVC) S60 سوسپانسیون بندر امام ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی وینیل کلراید (PVC) S70 سوسپانسیون بندر امام ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی وینیل کلراید (PVC) ۷۴۱ ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی وینیل کلراید (PVC) ۷۰۱ ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی وینیل کلراید (PVC) ۷۰۳ ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی وینیل کلراید (PVC) EM2070 هانوا امولسیونی (emulsion) ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی وینیل کلراید (PVC) EM 3090 هانوا امولسیونی (emulsion) ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی وینیل کلراید (PVC) PB 1202 LG امولسیونی (emulsion) ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی وینیل کلراید (PVC) PB 1302 LG امولسیونی (emulsion) ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی وینیل کلراید (PVC) S57 LG ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی وینیل کلراید (PVC) S65 سوسپانسیون اروند ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی وینیل کلراید (PVC) S65 سوسپانسیون غدیر ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی وینیل کلراید (PVC) S57 سوسپانسیون آبادان ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی وینیل کلراید (PVC) S57 سوسپانسیون پتروشیمی غدیر ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی وینیل کلراید (PVC) S65 آبادان ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی وینیل کلراید (PVC) ۸۰ ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی وینیل کلراید (PVC) ۱۰۰ ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی وینیل کلراید (PVC) ۱۰۲ ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی وینیل کلراید (PVC) ۱۰۴ ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی وینیل کلراید (PVC) ۱۰۶ ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی وینیل کلراید (PVC) ۱۰۸ ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی وینیل کلراید (PVC) ۱۱۰ ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی وینیل کلراید (PVC) ۱۱۵ ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی وینیل کلراید (PVC) ۱۲۰ ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی وینیل کلراید (PVC) ۱۲۹ ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی وینیل کلراید (PVC) OP 415 ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی وینیل کلراید (PVC) OP 515 ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی وینیل کلراید (PVC) Op 415 russian ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی وینیل کلراید (PVC) A-1 ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی وینیل کلراید (PVC) ST 1 ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی وینیل کلراید (PVC) ST 5 ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی وینیل کلراید (PVC) ST 10 ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی وینیل کلراید (PVC) A ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی وینیل کلراید (PVC) C ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی وینیل کلراید (PVC) C-1 ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی وینیل کلراید (PVC) D ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی وینیل کلراید (PVC) E ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
پلی وینیل کلراید (PVC) Welding cable sheathing ۱۳۹۵/۱۲/۰۱


منبع