قیمت روز مواد پلاستیک

برای خرید انواع پلیمرها با ما در تماس باشید.

۰۹۳۸۸۱۵۱۳۵۸ – ساعت تماس ۹ صبح تا ۹ شب

گروه پلیمریگریدکاربردتولید کنندهقیمت (تومان)توضیحاتتاریخ بروز رسانی
پلی اتیلن سنگین (HDPE)۵۶۲۰تزریقیپتروشیمی اراک۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی اتیلن سنگین (HDPE)۵۲۵۱۸تزریقیپتروشیمی جم۴,۴۵۰۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX5فیلمپتروشیمی مارون۴,۴۳۰۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی اتیلن سنگین (HDPE)I3 UVتزریقی۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی اتیلن سنگین (HDPE)I4 UVتزریقی۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX2اکستروژن۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی اتیلن سنگین (HDPE)F7000فیلمپتروشیمی مهر۴,۴۳۰۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی اتیلن سنگین (HDPE)۲۲۰۰پتروشیمی ایلام۴,۵۹۰۱۳۹۶/۰۵/۲۵
پلی اتیلن سنگین (HDPE)BL3بادیپتروشیمی باختر-کرمانشاه۴,۲۸۰۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی اتیلن سنگین (HDPE)۰۰۳۵بادیپتروشیمی بندرامام۴,۲۳۰۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی اتیلن سنگین (HDPE)۳۸۴۰دورانیپتروشیمی تبریز۴,۴۳۰۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX3(PE-80پایپپتروشیمی امیرکبیر۴,۸۲۰۱۳۹۶/۰۵/۲۵
پلی اتیلن سنگین (HDPE)HI500تزریقیپتروشیمی بندرامام۵,۱۷۵۱۳۹۶/۰۵/۲۸
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX3(PE-80)لولهپتروشیمی شازند اراک۴,۷۷۰۱۳۹۶/۰۵/۲۵
پلی اتیلن سنگین (HDPE)BL3بادیپتروشیمی جم۴,۲۹۰۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی اتیلن سنگین (HDPE)۵۰۳۰SAتزریقیپتروشیمی تبریز۵,۶۰۰۱۳۹۶/۰۵/۲۲
پلی اتیلن سنگین (HDPE)۶۰۵۰۷جم۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX5فیلمپتروشیمی جم۴,۴۱۵۱۳۹۶/۰۵/۲۸
پلی اتیلن سنگین (HDPE)HF 5110فیلمپتروشیمی آریاساسول۴,۳۹۵درب پتروشیمی۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی اتیلن سنگین (HDPE)۵۲۵۰۵جم۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی اتیلن سنگین (HDPE)BL4پتروشیمی باختر۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی اتیلن سنگین (HDPE)۷۰۰۰Fفیلمپتروشیمی ایلام۴,۴۱۰۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی اتیلن سنگین (HDPE)BL3بادیپتروشیمی مارون۴,۳۳۰۱۳۹۶/۰۵/۲۵
پلی اتیلن سنگین (HDPE)CRP100NجمPE-100۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX3پایپپتروشیمی جم۴,۷۵۰۱۳۹۶/۰۵/۲۳
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX5فیلمپتروشیمی باختر۴,۳۶۰۱۳۹۶/۰۵/۲۵
پلی اتیلن سنگین (HDPE)PE100پایپپتروشیمی مارون۴,۸۳۰۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی اتیلن سنگین (HDPE)۶۰۰۶سابیک-SabicPE-100۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی اتیلن سنگین (HDPE)۵۲۱۸پتروشیمی تبریز۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی اتیلن سنگین (HDPE)۵۲۵۰۲پتروشیمی جم۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی اتیلن سنگین (HDPE)۵۲۵۱۱۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی اتیلن سنگین (HDPE)۵۰۰۱۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی اتیلن سنگین (HDPE)۶۰۵۰۵۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی اتیلن سنگین (HDPE)۵۰۳۰SA۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی اتیلن سنگین (HPDE)۶۰۴۰تزریقیپتروشیمی جم۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی اتیلن سنگین (HPDE)۶۰۷۰۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی اتیلن سنگین (HPDE)۵۴B04پتروشیمی لرستان۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی اتیلن سنگین (HDPE)۳۴۹۰پایپ – PE100بروج۶,۲۵۰خود رنگ مشکی۱۳۹۶/۰۵/۲۳
پلی اتیلن سنگین (HDPE۲۲B02تزریقیپتروشیمی مهاباد۴,۲۶۰۱۳۹۶/۰۵/۲۲
پلی اتیلن سبک (LDPE)۰۲۰فیلمپتروشیمی بندرامام۴,۷۰۰۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی اتیلن سبک (LDPE)۰۰۷۵فیلمپتروشیمی بندرامام۴,۸۹۵۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی اتیلن سبک (LDPE)۰۱۹۰فیلمپتروشیمی آریاساسول۴,۶۷۰۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی اتیلن سبک (LDPE)۱۹۲۲تزریقیپتروشیمی لاله۵,۴۶۰۱۳۹۶/۰۵/۱۵
پلی اتیلن سبک (LDPE)۲۱۰۰فیلمپتروشیمی لاله۴,۹۷۰۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی اتیلن سبک (LDPE)۲۱۰۲TNفیلمپتروشیمی لاله۴,۸۷۰۱۳۹۶/۰۵/۱۰
پلی اتیلن سبک (LDPE)۲۴۲۰Hپتروشیمی امیرکبیر۴,۸۳۰۱۳۹۶/۰۵/۲۵
پلی اتیلن سبک (LDPE)۲۴۲۰Dپتروشیمی امیرکبیر۴,۹۳۰۱۳۹۶/۰۵/۲۲
پلی اتیلن سبک (LDPE)۲۰۰۴TCفیلمپتروشیمی امیرکبیر۴,۴۸۰۱۳۹۶/۰۵/۱۵
پلی اتیلن سبک (LDPE)۲۴۲۶K۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی اتیلن سبک (LDPE)LTM 2125آریا ساسول۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی اتیلن سبک (LDPE)۲۱۰۲TXفیلمپتروشیمی لاله۴,۵۳۰۱۳۹۶/۰۵/۲۵
پلی اتیلن سبک (LDPE)۲۴۲۰Kفیلمپتروشیمی امیرکبیر۴,۵۲۰۱۳۹۶/۰۵/۲۸
پلی اتیلن سبک (LDPE)۲۴۲۰Hفیلمپتروشیمی کردستان۴,۵۰۰۱۳۹۶/۰۵/۲۵
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)۲۰۹AAفیلمپتروشیمی امیر کبیر۴,۴۵۰۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)۲۲۵۰۱KJفیلمپتروشیمی جم۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)M500026Sabic۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)۲۰۹AAفیلمپتروشیمی اراک۴,۳۰۰۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)۲۰۹KJفیلمپتروشیمی امیرکبیر۵,۱۳۰۱۳۹۶/۰۵/۰۷
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)۳۸۵۰۴۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)۰۲۲۰AA۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)۰۲۲۰KJ۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)۲۲۴۰۱پتروشیمی مهاباد۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی اتیلن سبک خطی(LLDPE)۲۲۴۰۲فیلمپتروشیمی مهاباد۰۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)۲۷۴۰۲لرستان۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)۳۳۴۰۳لرستان۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی اتیلن سبک خطی(LLDPE)۲۲۵۰۱AAفیلمپتروشیمی جم۴,۳۵۰۱۳۹۶/۰۵/۱۰
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)۲۲۴۰۳لرستان۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)C30Sنساجی- تزریقیپتروشیمی مارون۴,۴۷۰۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)Z30Sنساجی- تزریقیپتروشیمی مارون۴,۴۷۰۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)HP 510Lنساجی- تزریقیپتروشیمی زرشیمی۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)HP 552R۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)V30Sتزریقیپتروشیمی مارون۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)HP 550Jنساجی- تزریقیپتروشیمی جم۴,۵۰۰۱۳۹۶/۰۵/۲۸
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)۱۱۰۲XKنساجی- تزریقیپتروشیمی رجال۴,۵۴۰۱۳۹۶/۰۵/۱۱
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)۵۱۰Lاراک۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)۵۵۲Rنساجی- تزریقیپتروشیمی جم۴,۴۳۰۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)۱۱۰۲XLنساجی- تزریقیپتروشیمی رجال۴,۷۲۰۱۳۹۶/۰۴/۰۷
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)۵۵۲Jاراک۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)V30Gتزریقیپتروشیمی مارون۴,۷۵۰۱۳۹۶/۰۵/۲۵
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)HP 500 P۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)ZH 500 Mنساجی- تزریقیپتروشیمی نوید زرشیمی۴,۵۳۰۱۳۹۶/۰۵/۲۲
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)T30S۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)F30S۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)PYI-250نساجی- تزریقیپتروشیمی پلی نار۴,۳۶۰۱۳۹۶/۰۴/۱۵
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)۵۱۰Lنساجی- تزریقیپتروشیمی جم۴,۵۰۰۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)T31S۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)Z30Gتزریقیپتروشیمی مارون۴,۴۴۰۱۳۹۶/۰۵/۲۸
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)۰۶۰نساجی- تزریقیپتروشیمی پلی نار۴,۴۷۰۱۳۹۶/۰۵/۱۰
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)۵۲۵Jنساجی- تزریقیپتروشیمی مارون۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)۵۵۲Rنساجی- تزریقیپتروشیمی اراک۴,۴۳۰۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)۵۵۰Jاراک۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)۵۵۰Jنساجی- تزریقیپتروشیمی نوید زرشیمی۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)HP 500N۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)۵۵۲Rنساجی- تزریقیپتروشیمی مارون۴,۴۳۰۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)ZH 422 H۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)P-SIF-30۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)۰۸۰۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)۱۱۰۲Lنساجی- تزریقیپتروشیمی رجال۴,۴۴۵۱۳۹۶/۰۵/۱۸
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)T30G۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)C30Gتزریقیپتروشیمی مارون۴,۴۱۰۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)V30Sتزریقیپتروشیمی اراک۴,۷۵۰۱۳۹۶/۰۵/۲۸
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)۱۱۰۲Kرجـال۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)۳۸۰پلی نار۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)۰۳۰پلی نار۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)HP 500 jنساجی- تزریقیپتروشیمی مارون۴,۵۳۰۱۳۹۶/۰۵/۲۲
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)X30Gتزریقیپتروشیمی مارون۴,۵۰۰۱۳۹۶/۰۵/۲۳
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)۵۲۵Jنساجی- تزریقیپتروشیمی جم۴,۵۷۰۱۳۹۶/۰۵/۱۵
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)EP 440Lتزریقیپتروشیمی جم۴,۹۷۰۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)ZB 332Lتزریقیپتروشیمی نوید زرشیمی۵,۱۰۰۱۳۹۶/۰۵/۲۸
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)EP 548Rتزریقیپتروشیمی جم۴,۹۲۰۱۳۹۶/۰۵/۲۸
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)R40تزریقیپتروشیمی اراک۵,۴۲۰۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)۳۳۲Cاتصالاتپتروشیمی نوید زرشیمی۵,۷۳۰۱۳۹۶/۰۵/۲۸
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)MR230 Cلولهپتروشیمی مارون۵,۷۵۰۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)ZR230 Cلولهپتروشیمی نوید زرشیمی۵,۶۵۰درب پتروشیمی۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)RP340 N۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)J740تزریقیهیوسانگ۵,۱۷۵۱۳۹۶/۰۵/۲۵
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)M1600تزریقیال جی۵,۲۳۰۱۳۹۶/۰۵/۲۵
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)RP270 Gبادی (PP Blow Molding)پتروشیمی اراک۵,۰۳۰شازند اراک۱۳۹۶/۰۵/۱۱
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)R60اتصالاتپتروشیمی اراک۶,۸۳۰۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)R40تزریقیپتروشیمی مارون۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)EP 440Gاتصالاتپتروشیمی جم۴,۹۳۰۱۳۹۶/۰۵/۲۵
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)J580S۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)J550S۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)ZH 515MAتزریقیپتروشیمی نوید زرشیمی۴,۵۲۰۱۳۹۶/۰۵/۱۷
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)RP340 Rتزریقیپتروشیمی جم۵,۵۱۰۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)RP230C۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)۲X83CEپتروشیمی اراک۵,۴۲۰۱۳۹۶/۰۵/۰۸
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)R2400پایپ۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)۵۶۰PP شفاف۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)R200Pپایپهیوسانگ۵,۸۵۰۱۳۹۶/۰۵/۲۵
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)EPS 30 R۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)EPX-3130 UV۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)۵۴۸TIML- تزریقیپتروشیمی جم۵,۰۵۰۱۳۹۶/۰۵/۲۵
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)ZR340تزریقیپتروشیمی نوید زر شیمی۵,۱۷۰۱۳۹۶/۰۵/۲۵
پلی استایرن معمولی (GPPS)۱۵۴۰تبریز۵,۴۹۰کریستال۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی استایرن معمولی (GPPS)کریستال طه۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی استایرن معمولی (GPPS)G144کره۶,۲۳۰۱۳۹۶/۰۵/۲۴
پلی استایرن معمولی (GPPS)۸۶۱کره۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی استایرن معمولی (GPPS)۳۳۶۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی استایرن معمولی (GPPS)۵۲۵۰تایوان۶,۰۲۰۱۳۹۶/۰۵/۲۸
پلی استایرن معمولی (GPPS)۱۵۵۱۵,۳۴۰کریستال تخت جمشید۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی استایرن مقاوم (HIPS)۷۲۴۰تبریز۵,۹۱۰هایمپک۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی استایرن مقاوم (HIPS)۳۵۰تایوان۵,۶۷۵۱۳۹۶/۰۴/۲۱
پلی استایرن مقاوم (HIPS)۹۴۵۰تایوان۵,۷۸۰۱۳۹۶/۰۵/۲۸
پلی استایرن مقاوم (HIPS)۴۲۵کـره۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی استایرن مقاوم (HIPS)۷۲۴کـره۵,۹۱۰۱۳۹۶/۰۵/۲۸
پلی استایرن مقاوم (HIPS)۸۵۰۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی استایرن مقاوم (HIPS)۵۱۵۷۶,۱۱۰۱۳۹۶/۰۴/۱۱
پلی استایرن مقاوم (HIPS)۶۱۶تایوان۵,۶۶۰۱۳۹۶/۰۴/۲۴
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)SD 0150تبریز۸,۳۶۰۱۳۹۶/۰۵/۲۹
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)۱۰۴۱۵گلپایگان-قائد بصیر۸,۸۳۰۱۳۹۶/۰۵/۲۹
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)N50گلپایگان-قائد بصیر۸,۳۷۵۱۳۹۶/۰۵/۲۹
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)۱۰۴۱۷گلپایگان-قائد بصیر۸,۸۳۰۱۳۹۶/۰۵/۲۹
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)N70گلپایگان-قائد بصیر۸,۳۲۰۱۳۹۶/۰۵/۲۲
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)N80گلپایگان-قائد بصیر۱۳۹۶/۰۵/۲۹
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)۱۰۷۱۵گلپایگان-قائد بصیر۱۳۹۶/۰۵/۲۹
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)۱۰۷۲۰گلپایگان-قائد بصیر۸,۸۳۰۱۳۹۶/۰۵/۲۹
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)۱۰۷۳۳گلپایگان-قائد بصیر۹,۴۲۵۱۳۹۶/۰۵/۱۷
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)۱۰۷۳۰۱۳۹۶/۰۵/۲۹
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)۹۰۹۱۳گلپایگان-قائدبصیر۸,۸۷۵۱۳۹۶/۰۵/۲۹
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)HI 121High Heat۱۳۹۶/۰۵/۲۹
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)N10۱۳۹۶/۰۵/۲۹
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)N40۸,۲۷۰۱۳۹۶/۰۵/۰۹
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)۱۰۶۲۰۱۳۹۶/۰۵/۲۹
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)۱۰۴۴۲۱۳۹۶/۰۵/۲۹
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)۱۰۲۱۰۱۳۹۶/۰۵/۲۹
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)HR2340مقاوم به حرارت۱۳۹۶/۰۵/۲۸
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)W157۶,۹۲۰۱۳۹۶/۰۳/۲۳
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)N 75۱۳۹۶/۰۵/۲۹
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)۷۷۷CHigh HeatChimei-taiwan۱۴,۵۰۰۱۳۹۶/۰۵/۰۵
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)DH500High Heatگلپایگان۱۲,۵۰۰۱۳۹۶/۰۵/۰۵
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)۲۳۳۰High Heatتبریز۱۱,۰۰۰۱۳۹۶/۰۵/۰۵
پلی اتیلن ترفتالات (PET)TG641۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی اتیلن ترفتالات (PET)BG821Lottechemکو آپ۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلى اتیلن ترفتالات (PET)Super Bright۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلى اتیلن ترفتالات (PET)BG781پتروشیمی تندگویان۴,۷۸۰۱۳۹۶/۰۵/۲۸
پلى اتیلن ترفتالات (PET)BG785پتروشیمی تندگویان۴,۶۶۰۱۳۹۶/۰۵/۲۸
پلى اتیلن ترفتالات (PET)BG825پتروشیمی تندگویان۴,۷۷۰۱۳۹۶/۰۵/۲۳
پلی اتیلن ترفتالات (PET)BG 821تندگویان۴,۷۷۰۱۳۹۶/۰۵/۲۸
پلی اتیلن ترفتالات (PET)۷۶۱۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلى اتیلن ترفتالات (PET)۸۲۱بطریTK ChemicalTEX PET۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی وینیل کلراید (PVC)S65سوسپانسیونبندر امام۳,۷۳۰۱۳۹۶/۰۵/۲۸
پلی وینیل کلراید (PVC)S60سوسپانسیونبندر امام۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی وینیل کلراید (PVC)S70سوسپانسیونآبادان۳,۹۵۰۱۳۹۶/۰۵/۱۸
پلی وینیل کلراید (PVC)۷۴۱۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی وینیل کلراید (PVC)۷۰۱۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی وینیل کلراید (PVC)۷۰۳۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی وینیل کلراید (PVC)EM2070هانواامولسیونی (emulsion)۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی وینیل کلراید (PVC)EM 3090هانواامولسیونی (emulsion)۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی وینیل کلراید (PVC)PB 1202LGامولسیونی (emulsion)۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی وینیل کلراید (PVC)PB 1302LGامولسیونی (emulsion)۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی وینیل کلراید (PVC)S57LG۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی وینیل کلراید (PVC)S65سوسپانسیوناروند۳,۷۲۵۱۳۹۶/۰۵/۲۸
پلی وینیل کلراید (PVC)S65سوسپانسیونغدیر۳,۷۳۰۱۳۹۶/۰۵/۲۸
پلی وینیل کلراید (PVC)S57سوسپانسیونآبادان۴,۲۳۰۱۳۹۶/۰۵/۱۸
پلی وینیل کلراید (PVC)S57سوسپانسیونپتروشیمی غدیر۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی وینیل کلراید (PVC)S65آبادان۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی وینیل کلراید (PVC)۸۰۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی وینیل کلراید (PVC)۱۰۰۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی وینیل کلراید (PVC)۱۰۲۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی وینیل کلراید (PVC)۱۰۴۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی وینیل کلراید (PVC)۱۰۶۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی وینیل کلراید (PVC)۱۰۸۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی وینیل کلراید (PVC)۱۱۰۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی وینیل کلراید (PVC)۱۱۵۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی وینیل کلراید (PVC)۱۲۰۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی وینیل کلراید (PVC)۱۲۹۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی وینیل کلراید (PVC)OP 415۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی وینیل کلراید (PVC)OP 515۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی وینیل کلراید (PVC)Op 415 russian۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی وینیل کلراید (PVC)A-1۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی وینیل کلراید (PVC)ST 1۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی وینیل کلراید (PVC)ST 5۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی وینیل کلراید (PVC)ST 10۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی وینیل کلراید (PVC)A۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی وینیل کلراید (PVC)C۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی وینیل کلراید (PVC)C-1۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی وینیل کلراید (PVC)D۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی وینیل کلراید (PVC)E۱۳۹۶/۰۵/۲۹
پلی وینیل کلراید (PVC)Welding cable sheathing۱۳۹۶/۰۵/۲۹

منبع

Summary
Review Date
Reviewed Item
امتیاز این مقاله
Author Rating
51star1star1star1star1star