قیمت روز مواد پلاستیک

 

درخواست خرید و فروش مواد پلیمری

گروه پلیمریگریدکاربردتولید کنندهقیمت (تومان)توضیحاتتاریخ بروز رسانی
پلی اتیلن سنگین (HDPE)۵۶۲۰تزریقیپتروشیمی اراک۱۱,۰۰۰۱۳۹۷/۰۱/۲۷
پلی اتیلن سنگین (HDPE)۵۲۵۱۸تزریقیپتروشیمی جم۵,۵۰۰۱۳۹۷/۰۲/۰۱
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX5فیلمپتروشیمی مارون۷,۰۰۰۱۳۹۷/۰۲/۰۱
پلی اتیلن سنگین (HDPE)I3 UVتزریقی۱۳۹۷/۰۲/۰۱
پلی اتیلن سنگین (HDPE)I4 UVتزریقی۱۳۹۷/۰۲/۰۱
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX2اکستروژن۱۳۹۷/۰۲/۰۱
پلی اتیلن سنگین (HDPE)F7000فیلمپتروشیمی مهر۶,۶۳۰۱۳۹۷/۰۲/۰۱
پلی اتیلن سنگین (HDPE)۲۲۰۰پتروشیمی ایلام۱۳۹۷/۰۲/۰۱
پلی اتیلن سنگین (HDPE)BL3بادیپتروشیمی باختر-کرمانشاه۶,۴۸۰۱۳۹۷/۰۲/۰۱
پلی اتیلن سنگین (HDPE)۰۰۳۵بادیپتروشیمی بندرامام۶,۶۰۰۱۳۹۷/۰۲/۰۱
پلی اتیلن سنگین (HDPE)۳۸۴۰دورانیپتروشیمی تبریز۶,۶۰۰۱۳۹۷/۰۱/۲۷
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX3(PE-80پایپپتروشیمی امیرکبیر۷,۵۰۰۱۳۹۷/۰۲/۰۱
پلی اتیلن سنگین (HDPE)HI500تزریقیپتروشیمی بندرامام۵,۳۰۰۱۳۹۷/۰۲/۰۱
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX3(PE-80)لولهپتروشیمی شازند اراک۱۳۹۷/۰۲/۰۱
پلی اتیلن سنگین (HDPE)BL3بادیپتروشیمی جم۷,۰۰۰۱۳۹۷/۰۱/۲۹
پلی اتیلن سنگین (HDPE)۵۰۳۰SAتزریقیپتروشیمی تبریز۱۳۹۷/۰۲/۰۱
پلی اتیلن سنگین (HDPE)۶۰۵۰۷جم۱۳۹۷/۰۲/۰۱
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX5فیلمپتروشیمی جم۱۳۹۷/۰۲/۰۱
پلی اتیلن سنگین (HDPE)HF 5110فیلمپتروشیمی آریاساسول۶,۶۱۰۱۳۹۷/۰۱/۲۹
پلی اتیلن سنگین (HDPE)۵۲۵۰۵جم۱۳۹۷/۰۲/۰۱
پلی اتیلن سنگین (HDPE)BL4پتروشیمی باختر۱۳۹۷/۰۲/۰۱
پلی اتیلن سنگین (HDPE)۷۰۰۰Fفیلمپتروشیمی ایلام۶,۶۳۰۱۳۹۷/۰۲/۰۱
پلی اتیلن سنگین (HDPE)BL3بادیپتروشیمی مارون۶,۴۸۰۱۳۹۷/۰۱/۲۹
پلی اتیلن سنگین (HDPE)CRP100NجمPE-100۱۳۹۷/۰۲/۰۱
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX3پایپپتروشیمی جم۱۳۹۷/۰۲/۰۱
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX5فیلمپتروشیمی باختر۷,۰۰۰۱۳۹۷/۰۲/۰۱
پلی اتیلن سنگین (HDPE)PE100پایپپتروشیمی مارون۷,۷۵۰۱۳۹۷/۰۱/۲۸
پلی اتیلن سنگین (HDPE)۶۰۰۶سابیک-SabicPE-100۱۳۹۷/۰۲/۰۱
پلی اتیلن سنگین (HDPE)۵۲۱۸پتروشیمی تبریز۱۳۹۷/۰۲/۰۱
پلی اتیلن سنگین (HDPE)۵۲۵۰۲پتروشیمی جم۱۳۹۷/۰۱/۲۹
پلی اتیلن سنگین (HDPE)۵۲۵۱۱۱۳۹۷/۰۲/۰۱
پلی اتیلن سنگین (HDPE)۵۰۰۱۱۳۹۷/۰۲/۰۱
پلی اتیلن سنگین (HDPE)۶۰۵۰۵۱۳۹۷/۰۲/۰۱
پلی اتیلن سنگین (HDPE)۵۰۳۰SA۱۳۹۷/۰۲/۰۱
پلی اتیلن سنگین (HPDE)۶۰۴۰تزریقیپتروشیمی جم۱۳۹۷/۰۲/۰۱
پلی اتیلن سنگین (HPDE)۶۰۷۰۱۳۹۷/۰۲/۰۱
پلی اتیلن سنگین (HPDE)۵۴B04پتروشیمی لرستان۱۳۹۷/۰۲/۰۱
پلی اتیلن سنگین (HDPE)۳۴۹۰پایپ – PE100بروجخود رنگ مشکی۱۳۹۷/۰۲/۰۱
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX3پایپایلام۷,۴۵۰۱۳۹۷/۰۲/۰۱
پلی اتیلن سبک (LDPE)۰۲۰فیلمپتروشیمی بندرامام۵,۷۸۰۱۳۹۷/۰۲/۰۱
پلی اتیلن سبک (LDPE)۰۰۷۵فیلمپتروشیمی بندرامام۵,۸۷۰۱۳۹۷/۰۲/۰۱
پلی اتیلن سبک (LDPE)۰۱۹۰فیلمپتروشیمی آریاساسول۵,۷۰۰۱۳۹۷/۰۲/۰۱
پلی اتیلن سبک (LDPE)۱۹۲۲تزریقیپتروشیمی لاله۵,۷۰۰۱۳۹۷/۰۲/۰۱
پلی اتیلن سبک (LDPE)۲۱۰۰فیلمپتروشیمی لاله۱۳۹۷/۰۲/۰۱
پلی اتیلن سبک (LDPE)۲۱۰۲TNفیلمپتروشیمی لاله۵,۶۹۰۱۳۹۷/۰۲/۰۱
پلی اتیلن سبک (LDPE)۲۴۲۰Hپتروشیمی امیرکبیر۵,۶۸۰۱۳۹۷/۰۱/۲۹
پلی اتیلن سبک (LDPE)۲۴۲۰Dپتروشیمی امیرکبیر۱۳۹۷/۰۲/۰۱
پلی اتیلن سبک (LDPE)۲۰۰۴TCفیلمپتروشیمی لاله۵,۶۳۰۱۳۹۷/۰۱/۲۶
پلی اتیلن سبک (LDPE)۲۴۲۶K۱۳۹۷/۰۲/۰۱
پلی اتیلن سبک (LDPE)LTM 2125آریا ساسول۱۳۹۷/۰۲/۰۱
پلی اتیلن سبک (LDPE)۲۱۰۲TXفیلمپتروشیمی لاله۵,۶۹۰۱۳۹۷/۰۲/۰۱
پلی اتیلن سبک (LDPE)۲۴۲۰Kفیلمپتروشیمی امیرکبیر۱۳۹۷/۰۲/۰۱
پلی اتیلن سبک (LDPE)۲۴۲۰Hفیلمپتروشیمی کردستان۱۳۹۷/۰۲/۰۱
پلی اتیلن سبک (LDPE)۲۴۲۰E۵,۵۰۰۱۳۹۷/۰۱/۲۶
پلی اتیلن سبک (LDPE)۱۹۲۲تزریقیآریاساسول۵,۷۰۰۱۳۹۷/۰۲/۰۱
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)۲۰۹AAفیلمپتروشیمی امیر کبیر۵,۸۷۰۱۳۹۷/۰۲/۰۱
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)۲۲۵۰۱KJفیلمپتروشیمی جم۱۳۹۷/۰۲/۰۱
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)M500026Sabic۱۳۹۷/۰۲/۰۱
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)۲۰۹AAفیلمپتروشیمی اراک۵,۸۳۰۱۳۹۷/۰۲/۰۱
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)۲۰۹KJفیلمپتروشیمی امیرکبیر۱۳۹۷/۰۲/۰۱
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)۳۸۵۰۴۱۳۹۷/۰۲/۰۱
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)۰۲۲۰AA۱۳۹۷/۰۲/۰۱
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)۰۲۲۰KJ۱۳۹۷/۰۲/۰۱
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)۲۲۴۰۱پتروشیمی مهاباد۱۳۹۷/۰۲/۰۱
پلی اتیلن سبک خطی(LLDPE)۲۲۴۰۲فیلمپتروشیمی مهاباد۱۳۹۷/۰۲/۰۱
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)۲۷۴۰۲لرستان۱۳۹۷/۰۲/۰۱
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)۳۳۴۰۳لرستان۱۳۹۷/۰۲/۰۱
پلی اتیلن سبک خطی(LLDPE)۲۲۵۰۱AAفیلمپتروشیمی جم۱۳۹۷/۰۲/۰۱
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)۲۲۴۰۳لرستان۱۳۹۷/۰۲/۰۱
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)۲۲B02تزریقیپتروشیمی مهاباد۵,۵۵۰۱۳۹۷/۰۱/۲۶
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)C30Sنساجی- تزریقیپتروشیمی مارون۶,۶۵۰۱۳۹۷/۰۲/۰۱
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)Z30Sنساجی- تزریقیپتروشیمی مارون۶,۷۲۰۱۳۹۷/۰۲/۰۱
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)ZH 510Lنساجی- تزریقیپتروشیمی نوید زر شیمی۶,۷۲۰۱۳۹۷/۰۱/۲۹
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)HP 552Rنوید زرشیمی۶,۶۰۰۱۳۹۷/۰۲/۰۱
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)V30Sتزریقیپتروشیمی مارون۱۳۹۷/۰۱/۲۹
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)HP 550Jنساجی- تزریقیپتروشیمی جم۶,۴۳۰۱۳۹۷/۰۱/۲۶
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)۱۱۰۲XKنساجی- تزریقیپتروشیمی رجالدرب پتروشیمی۱۳۹۷/۰۱/۲۹
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)HP 510Lاراک۶,۷۲۰۱۳۹۷/۰۱/۲۹
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)۵۵۲Rنساجی- تزریقیپتروشیمی جم۶,۶۰۰۱۳۹۷/۰۲/۰۱
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)۱۱۰۲XLنساجی- تزریقیپتروشیمی رجال۱۳۹۷/۰۱/۲۹
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)۵۵۲Jاراک۱۳۹۷/۰۱/۲۹
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)V30Gتزریقیپتروشیمی مارون۱۳۹۷/۰۱/۲۹
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)HP 500 Pپتروشیمی جم۱۳۹۷/۰۱/۲۹
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)ZH 500 Mنساجی- تزریقیپتروشیمی نوید زرشیمی۱۳۹۷/۰۱/۲۸
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)T30S۱۳۹۷/۰۱/۲۹
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)F30S۱۳۹۷/۰۱/۲۹
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)PYI-250نساجی- تزریقیپتروشیمی پلی نار۱۳۹۷/۰۱/۲۹
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)HP 510Lنساجی- تزریقیپتروشیمی جم۶,۷۲۰۱۳۹۷/۰۱/۲۹
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)T31S۱۳۹۷/۰۱/۲۹
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)Z30Gتزریقیپتروشیمی مارون۶,۳۵۰۱۳۹۷/۰۱/۲۶
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)۰۶۰نساجی- تزریقیپتروشیمی پلی نار۶,۳۵۰درب پتروشیمی۱۳۹۷/۰۱/۲۶
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)ZH 515MAتزریقیپتروشیمی نوید زرشیمی۶,۹۰۰۱۳۹۷/۰۲/۰۱
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)۵۲۵Jنساجی- تزریقیپتروشیمی مارون۱۳۹۷/۰۱/۲۹
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)۵۵۲Rنساجی- تزریقیپتروشیمی اراک۶,۶۰۰۱۳۹۷/۰۲/۰۱
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)۵۵۰Jاراک۶,۴۳۰۱۳۹۷/۰۱/۲۶
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)۵۵۰Jنساجی- تزریقیپتروشیمی نوید زرشیمی۱۳۹۷/۰۱/۲۹
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)HP 500N۱۳۹۷/۰۱/۲۹
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)۵۵۲Rنساجی- تزریقیپتروشیمی مارون۶,۶۰۰۱۳۹۷/۰۲/۰۱
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)ZH 422 H۱۳۹۷/۰۱/۲۹
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)P-SIF-30۱۳۹۷/۰۱/۲۹
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)۰۸۰۱۳۹۷/۰۱/۲۹
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)۱۱۰۲Lنساجی- تزریقیپتروشیمی رجال۱۳۹۷/۰۱/۲۹
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)T30G۱۳۹۷/۰۱/۲۹
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)C30Gتزریقیپتروشیمی مارون۱۳۹۷/۰۱/۲۹
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)V30Sتزریقیپتروشیمی اراک۱۳۹۷/۰۱/۲۹
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)۱۱۰۲Kرجـال۱۳۹۷/۰۱/۲۹
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)۳۸۰پلی نار۱۳۹۷/۰۱/۲۹
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)۰۳۰پلی نار۱۳۹۷/۰۱/۲۹
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)HP 500Jنساجی- تزریقیپتروشیمی مارون۱۳۹۷/۰۱/۲۹
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)X30Gتزریقیپتروشیمی مارون۱۳۹۷/۰۱/۲۹
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)۵۲۵Jنساجی- تزریقیپتروشیمی جم۱۳۹۷/۰۱/۲۹
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)EP 440Lتزریقیپتروشیمی جم۷,۵۴۰۱۳۹۷/۰۱/۲۶
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)ZB 332Lتزریقیپتروشیمی نوید زرشیمی۷,۴۰۰۱۳۹۷/۰۲/۰۱
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)EP 548Rتزریقیپتروشیمی جم۱۳۹۷/۰۱/۲۹
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)R40تزریقیپتروشیمی اراک۷,۳۰۰۱۳۹۷/۰۲/۰۱
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)۳۳۲Cاتصالاتپتروشیمی نوید زرشیمی۷,۹۰۰۱۳۹۷/۰۲/۰۱
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)MR230 Cلولهپتروشیمی مارون۷,۲۰۰۱۳۹۷/۰۲/۰۱
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)ZR230 Cلولهپتروشیمی نوید زرشیمی۷,۲۰۰۱۳۹۷/۰۲/۰۱
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)RP340 N۱۳۹۷/۰۱/۲۹
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)J740تزریقیهیوسانگ۷,۸۰۰۱۳۹۷/۰۱/۲۶
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)M1600تزریقیال جی۷,۸۰۰۱۳۹۷/۰۱/۲۶
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)RP270 Gبادی (PP Blow Molding)پتروشیمی اراک۷,۵۳۰شازند اراک۱۳۹۷/۰۱/۲۷
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)R60اتصالاتپتروشیمی اراک۱۳۹۷/۰۱/۲۹
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)R40تزریقیپتروشیمی مارون۱۳۹۷/۰۱/۲۹
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)EP 440Gاتصالاتپتروشیمی جم۱۳۹۷/۰۱/۲۹
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)J580S۱۳۹۷/۰۱/۲۹
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)J550S۱۳۹۷/۰۱/۲۹
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)RP340 Rتزریقیپتروشیمی جم۱۳۹۷/۰۱/۲۹
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)RP230C۱۳۹۷/۰۱/۲۹
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)۲X83CEپتروشیمی اراک۱۳۹۷/۰۱/۲۹
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)R2400پایپ۶,۸۲۰۱۳۹۷/۰۱/۲۶
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)۵۶۰PP شفاف۱۳۹۷/۰۱/۲۹
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)R200Pپایپهیوسانگ۶,۸۵۰۱۳۹۷/۰۱/۲۶
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)EPS 30 R۱۳۹۷/۰۱/۲۹
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)EPX-3130 UV۱۳۹۷/۰۱/۲۹
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)۵۴۸TIML- تزریقیپتروشیمی جم۱۳۹۷/۰۱/۲۹
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)ZR340تزریقیپتروشیمی نوید زر شیمی۱۳۹۷/۰۱/۲۹
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)RP345تزریقی- IMLپتروشیمی جم۷,۳۷۰۱۳۹۷/۰۲/۰۱
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)تزریقپتروشیمی اراک۱۳۹۷/۰۱/۲۹
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)تزریقپتروشیمی اراک۱۳۹۷/۰۱/۲۹
پلی استایرن معمولی (GPPS)۱۵۴۰تبریز۷,۲۹۰کریستال۱۳۹۷/۰۱/۲۷
پلی استایرن معمولی (GPPS)کریستال طه۱۳۹۷/۰۱/۲۹
پلی استایرن معمولی (GPPS)G144کره۱۳۹۷/۰۱/۲۹
پلی استایرن معمولی (GPPS)۸۶۱کره۹,۴۷۰۱۳۹۷/۰۱/۲۷
پلی استایرن معمولی (GPPS)۳۳۶۹,۴۷۰۱۳۹۷/۰۱/۲۷
پلی استایرن معمولی (GPPS)۵۲۵۰تایوان۱۳۹۷/۰۱/۲۹
پلی استایرن معمولی (GPPS)۱۵۵۱۷,۲۲۰کریستال تخت جمشید۱۳۹۷/۰۱/۲۷
پلی استایرن معمولی (GPPS)۱۱۶۰تبریز۱۳۹۷/۰۱/۲۹
پلی استایرن معمولی (GPPS)۱۴۶۰تبریز۱۳۹۷/۰۱/۲۹
پلی استایرن مقاوم (HIPS)۷۲۴۰تبریز۸,۲۳۰هایمپک۱۳۹۷/۰۱/۲۹
پلی استایرن مقاوم (HIPS)۳۵۰تایوان۱۳۹۷/۰۱/۲۹
پلی استایرن مقاوم (HIPS)۹۴۵۰تایوان۷,۸۳۰۱۳۹۷/۰۱/۲۷
پلی استایرن مقاوم (HIPS)۴۲۵کـره۱۳۹۷/۰۱/۲۹
پلی استایرن مقاوم (HIPS)۷۲۴کـره۱۳۹۷/۰۱/۲۹
پلی استایرن مقاوم (HIPS)۸۵۰۱۳۹۷/۰۱/۲۹
پلی استایرن مقاوم (HIPS)۵۱۵۷۱۳۹۷/۰۱/۲۹
پلی استایرن مقاوم (HIPS)۶۱۶تایوان۱۳۹۷/۰۱/۲۹
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)SD 0150تبریز۱۰,۲۴۰۱۳۹۷/۰۱/۲۷
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)۱۰۴۱۵گلپایگان-قائد بصیر۱۱,۰۸۰۱۳۹۷/۰۱/۲۷
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)N50گلپایگان-قائد بصیر۱۰,۴۵۰۱۳۹۷/۰۱/۲۷
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)۱۰۴۱۷گلپایگان-قائد بصیر۱۱,۰۸۰۱۳۹۷/۰۱/۲۷
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)N70گلپایگان-قائد بصیر۱۳۹۷/۰۱/۲۹
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)N80گلپایگان-قائد بصیر۱۳۹۷/۰۱/۲۹
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)۱۰۷۱۵گلپایگان-قائد بصیر۱۳۹۷/۰۱/۲۹
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)۱۰۷۲۰گلپایگان-قائد بصیر۱۰,۹۹۰۱۳۹۷/۰۱/۲۷
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)۱۰۷۳۳گلپایگان-قائد بصیر۱۳۹۷/۰۱/۲۹
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)۱۰۷۳۰۱۳۹۷/۰۱/۲۹
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)۹۰۹۱۳گلپایگان-قائدبصیر۱۰,۹۸۰۱۳۹۷/۰۱/۲۷
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)HI 121High Heat۱۳۹۷/۰۱/۲۹
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)N10۱۳۹۷/۰۱/۲۹
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)N40۱۳۹۷/۰۱/۲۹
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)۱۰۶۲۰۱۳۹۷/۰۱/۲۹
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)۱۰۴۴۲۱۳۹۷/۰۱/۲۹
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)۱۰۲۱۰۱۳۹۷/۰۱/۲۹
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)HR2340مقاوم به حرارت۱۳۹۷/۰۱/۲۹
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)W157۱۳۹۷/۰۱/۲۹
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)N 75۱۳۹۷/۰۱/۲۹
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)۷۷۷CHigh HeatChimei-taiwan۱۳۹۷/۰۱/۲۹
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)DH500High Heatگلپایگان۱۳۹۷/۰۱/۲۹
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)۲۳۳۰High Heatتبریز۱۳۹۷/۰۱/۲۹
اکریلونیتریل بوتادین استایرن /پلی کربنات(PC/ABS)۲۶۵Nگلپایگان۱۳۹۷/۰۱/۲۹
پلی اتیلن ترفتالات (PET)TG641۱۳۹۷/۰۱/۲۹
پلی اتیلن ترفتالات (PET)BG821Lottechemکو آپ۱۳۹۷/۰۱/۲۹
پلى اتیلن ترفتالات (PET)Super Bright۱۳۹۷/۰۱/۲۹
پلى اتیلن ترفتالات (PET)BG781پتروشیمی تندگویان۷,۰۳۰۱۳۹۷/۰۱/۲۹
پلى اتیلن ترفتالات (PET)BG785پتروشیمی تندگویان۶,۹۳۰درب پتروشیمی۱۳۹۷/۰۱/۲۹
پلى اتیلن ترفتالات (PET)BG825پتروشیمی تندگویان۶,۸۲۰۱۳۹۷/۰۱/۲۶
پلی اتیلن ترفتالات (PET)BG 821تندگویان۷,۴۳۰۱۳۹۷/۰۱/۲۹
پلی اتیلن ترفتالات (PET)۷۶۱۱۳۹۷/۰۱/۲۹
پلى اتیلن ترفتالات (PET)۸۲۱بطریTK ChemicalTEX PET۱۳۹۷/۰۱/۲۹
پلی وینیل کلراید (PVC)S65سوسپانسیونبندر امام۴,۸۵۰درب پتروشیمی۱۳۹۷/۰۱/۱۹
پلی وینیل کلراید (PVC)S60سوسپانسیونبندر امام۱۳۹۷/۰۱/۲۹
پلی وینیل کلراید (PVC)S70سوسپانسیونآبادان۵,۹۰۰۱۳۹۷/۰۱/۱۹
پلی وینیل کلراید (PVC)۷۴۱۱۳۹۷/۰۱/۲۹
پلی وینیل کلراید (PVC)۷۰۱۱۳۹۷/۰۱/۲۹
پلی وینیل کلراید (PVC)۷۰۳۱۳۹۷/۰۱/۲۹
پلی وینیل کلراید (PVC)EM2070هانواامولسیونی (emulsion)۱۳۹۷/۰۱/۲۹
پلی وینیل کلراید (PVC)EM 3090هانواامولسیونی (emulsion)۱۳۹۷/۰۱/۲۹
پلی وینیل کلراید (PVC)PB 1202LGامولسیونی (emulsion)۱۳۹۷/۰۱/۲۹
پلی وینیل کلراید (PVC)PB 1302LGامولسیونی (emulsion)۱۳۹۷/۰۱/۲۹
پلی وینیل کلراید (PVC)S57LG۱۳۹۷/۰۱/۲۹
پلی وینیل کلراید (PVC)S65سوسپانسیوناروند۴,۸۵۰درب پتروشیمی۱۳۹۷/۰۱/۱۹
پلی وینیل کلراید (PVC)S65سوسپانسیونغدیر۴,۷۹۰درب پتروشیمی۱۳۹۷/۰۱/۱۹
پلی وینیل کلراید (PVC)S57سوسپانسیونآبادان۱۳۹۷/۰۱/۲۹
پلی وینیل کلراید (PVC)S57سوسپانسیونپتروشیمی غدیر۱۳۹۷/۰۱/۲۹
پلی وینیل کلراید (PVC)S65آباداندرب پتروشیمی۱۳۹۷/۰۱/۲۹
پلی وینیل کلراید (PVC)۸۰۱۳۹۷/۰۱/۲۹
پلی وینیل کلراید (PVC)۱۰۰۱۳۹۷/۰۱/۲۹
پلی وینیل کلراید (PVC)۱۰۲۱۳۹۷/۰۱/۲۹
پلی وینیل کلراید (PVC)۱۰۴۱۳۹۷/۰۱/۲۹
پلی وینیل کلراید (PVC)۱۰۶۱۳۹۷/۰۱/۲۹
پلی وینیل کلراید (PVC)۱۰۸۱۳۹۷/۰۱/۲۹
پلی وینیل کلراید (PVC)۱۱۰۱۳۹۷/۰۱/۲۹
پلی وینیل کلراید (PVC)۱۱۵۱۳۹۷/۰۱/۲۹
پلی وینیل کلراید (PVC)۱۲۰۱۳۹۷/۰۱/۲۹
پلی وینیل کلراید (PVC)۱۲۹۱۳۹۷/۰۱/۲۹
پلی وینیل کلراید (PVC)OP 415۱۳۹۷/۰۱/۲۹
پلی وینیل کلراید (PVC)OP 515۱۳۹۷/۰۱/۲۹
پلی وینیل کلراید (PVC)Op 415 russian۱۳۹۷/۰۱/۲۹
پلی وینیل کلراید (PVC)A-1۱۳۹۷/۰۱/۲۹
پلی وینیل کلراید (PVC)ST 1۱۳۹۷/۰۱/۲۹
پلی وینیل کلراید (PVC)ST 5۱۳۹۷/۰۱/۲۹
پلی وینیل کلراید (PVC)ST 10۱۳۹۷/۰۱/۲۹
پلی وینیل کلراید (PVC)A۱۳۹۷/۰۱/۲۹
پلی وینیل کلراید (PVC)C۱۳۹۷/۰۱/۲۹
پلی وینیل کلراید (PVC)C-1۱۳۹۷/۰۱/۲۹
پلی وینیل کلراید (PVC)D۱۳۹۷/۰۱/۲۹
پلی وینیل کلراید (PVC)E۱۳۹۷/۰۱/۲۹
پلی وینیل کلراید (PVC)Welding cable sheathing۱۳۹۷/۰۱/۲۹


کلمات کلیدی مرتبط

قیمت مواد پتروشیمی در بورس

قیمت روزانه مواد پلیمر

قیمت مواد پلی استایرن

پرشین پلاستیک قیمت مواد

قیمت مواد پلاستیک abs

قیمت روزانه مواد پلیمری

مواد پلی اتیلن

قیمت مواد abs


منبع

Summary
Review Date
Reviewed Item
امتیاز این مقاله
Author Rating
51star1star1star1star1star

صنایع پلاستیک و پلیمر | اخبار صنایع پلاستیک و پلیمر