قیمت روز مواد پلاستیک

گروه پلیمری گرید کاربرد تولید کننده قیمت (تومان) توضیحات تاریخ بروز رسانی
پلی اتیلن سنگین (HDPE) ۵۶۲۰ تزریقی ۱۳۹۵/۱۰/۲۰
پلی اتیلن سنگین (HDPE) ۵۲۵۱۸ تزریقی ۴,۶۵۰ ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX5 فیلم مارون ۴,۴۳۰ ۱۳۹۵/۱۰/۱۸
پلی اتیلن سنگین (HDPE) I3 UV تزریقی ۱۳۹۵/۱۰/۲۰
پلی اتیلن سنگین (HDPE) I4 UV تزریقی ۱۳۹۵/۱۰/۲۰
پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX2 اکستروژن ۱۳۹۵/۱۰/۲۰
پلی اتیلن سنگین (HDPE) F7000 فیلم مهر ۴,۵۲۰ ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
پلی اتیلن سنگین (HDPE) ۲۲۰۰ ۱۳۹۵/۱۰/۲۰
پلی اتیلن سنگین (HDPE) BL3 بادی باختر-کرمانشاه ۴,۴۲۰ ۱۳۹۵/۱۰/۱۸
پلی اتیلن سنگین (HDPE) ۰۰۳۵ بادی ۴,۴۷۵ ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
پلی اتیلن سنگین (HDPE) ۳۸۴۰ دورانی ۴,۸۳۵ ۱۳۹۵/۱۰/۱۱
پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX3(PE-80 پایپ امیرکبیر ۴,۷۰۰ ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
پلی اتیلن سنگین (HDPE) HI500 تزریقی ۴,۸۳۰ ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX3(PE-80) لوله شازند اراک ۴,۶۴۰ ۱۳۹۵/۱۰/۱۱
پلی اتیلن سنگین (HDPE) BL3 بادی جم ۴,۴۳۰ ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
پلی اتیلن سنگین (HDPE) ۵۰۳۰SA ۵,۷۳۰ ۱۳۹۵/۱۰/۱۲
پلی اتیلن سنگین (HDPE) ۶۰۵۰۷ جم ۴,۶۲۰ ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX5 فیلم جم ۴,۴۵۰ ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
پلی اتیلن سنگین (HDPE) HF 5110 ۴,۶۱۰ ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
پلی اتیلن سنگین (HDPE) ۵۲۵۰۵ جم ۱۳۹۵/۱۰/۲۰
پلی اتیلن سنگین (HDPE) BL4 ۱۳۹۵/۱۰/۲۰
پلی اتیلن سنگین (HDPE) ۷۰۰۰F فیلم ایلام ۴,۴۵۵ ۱۳۹۵/۱۰/۱۸
پلی اتیلن سنگین (HDPE) BL3 بادی مارون ۱۳۹۵/۱۰/۲۰
پلی اتیلن سنگین (HDPE) CRP100N جم PE-100 ۱۳۹۵/۱۰/۲۰
پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX3 جم ۱۳۹۵/۱۰/۲۰
پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX5 باختر ۴,۴۲۰ ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
پلی اتیلن سنگین (HDPE) PE 100 مارون ۴,۷۷۰ ۱۳۹۵/۱۰/۱۱
پلی اتیلن سنگین (HDPE) ۶۰۰۶ سابیک-Sabic PE-100 ۱۳۹۵/۱۰/۲۰
پلی اتیلن سنگین (HDPE) ۵۲۱۸ پتروشیمی تبریز ۱۳۹۵/۱۰/۲۰
پلی اتیلن سنگین (HDPE) ۵۲۵۰۲ ۱۳۹۵/۱۰/۲۰
پلی اتیلن سنگین (HDPE) ۵۲۵۱۱ ۱۳۹۵/۱۰/۲۰
پلی اتیلن سنگین (HDPE) ۵۰۰۱ ۱۳۹۵/۱۰/۲۰
پلی اتیلن سنگین (HDPE) ۶۰۵۰۵ ۱۳۹۵/۱۰/۲۰
پلی اتیلن سنگین (HDPE) ۵۰۳۰SA ۱۳۹۵/۱۰/۲۰
پلی اتیلن سنگین (HPDE) ۶۰۴۰ ۴,۶۴۰ ۱۳۹۵/۱۰/۱۲
پلی اتیلن سنگین (HPDE) ۶۰۷۰ ۴,۶۴۰ ۱۳۹۵/۱۰/۱۲
پلی اتیلن سنگین (HPDE) ۵۴B04 پتروشیمی لرستان ۴,۴۲۰ ۱۳۹۵/۱۰/۱۸
پلی اتیلن سبک (LDPE) ۰۲۰ فیلم ۵,۲۷۰ ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
پلی اتیلن سبک (LDPE) ۰۰۷۵ فیلم ۵,۱۸۰ ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
پلی اتیلن سبک (LDPE) ۰۱۹۰ فیلم ۵,۱۶۰ ۱۳۹۵/۱۰/۱۸
پلی اتیلن سبک (LDPE) ۱۹۲۲ ۱۳۹۵/۱۰/۲۰
پلی اتیلن سبک (LDPE) ۲۱۰۰ فیلم ۵,۳۶۰ ۱۳۹۵/۱۰/۱۸
پلی اتیلن سبک (LDPE) ۲۱۰۲TN فیلم ۵,۲۸۵ ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
پلی اتیلن سبک (LDPE) ۲۴۲۰H ۵,۱۱۰ ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
پلی اتیلن سبک (LDPE) ۲۴۲۰D ۵,۳۱۰ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴
پلی اتیلن سبک (LDPE) ۲۰۰۴ فیلم ۵,۱۲۰ ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
پلی اتیلن سبک (LDPE) ۲۴۲۶K ۱۳۹۵/۱۰/۲۰
پلی اتیلن سبک (LDPE) LTM 2125 آریا ساسول ۱۳۹۵/۱۰/۲۰
پلی اتیلن سبک (LDPE) ۲۱۰۲TX ۵,۱۵۰ ۱۳۹۵/۱۰/۱۸
پلی اتیلن سبک (LDPE) ۲۴۲۰k ۵,۰۷۰ ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) ۲۰۹AA امیر کبیر ۴,۹۷۰ ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) ۲۲۵۰۱KJ امیرکبیر ۱۳۹۵/۱۰/۲۰
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) M500026 Sabic ۱۳۹۵/۱۰/۲۰
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) ۲۰۹AA اراک ۴,۸۸۰ ۱۳۹۵/۱۰/۱۸
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) ۲۰۹KJ امیرکبیر ۱۳۹۵/۱۰/۲۰
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) ۳۸۵۰۴ ۱۳۹۵/۱۰/۲۰
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) ۰۲۲۰AA ۱۳۹۵/۱۰/۲۰
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) ۰۲۲۰KJ ۱۳۹۵/۱۰/۲۰
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) ۲۲۴۰۱ پتروشیمی مهاباد ۱۳۹۵/۱۰/۲۰
پلی اتیلن سبک خطی(LLDPE) ۲۲۴۰۲ پتروشیمی مهاباد ۴,۷۸۰ ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) ۲۷۴۰۲ لرستان ۱۳۹۵/۱۰/۲۰
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) ۳۳۴۰۳ لرستان ۱۳۹۵/۱۰/۲۰
پلی اتیلن سبک خطی(LLDPE) ۲۲۵۰۱AA ۱۳۹۵/۱۰/۲۰
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) ۲۲۴۰۳ لرستان ۱۳۹۵/۱۰/۲۰
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) C30S نساجی ۴,۶۶۰ ۱۳۹۵/۱۰/۱۸
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) Z30S نساجی – تزریقی ۴,۷۵۰ ۱۳۹۵/۱۰/۱۸
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) HP 510L زرشیمی ۴,۷۰۰ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) HP 552R زرشیمی ۴,۷۵۰ ۱۳۹۵/۱۰/۱۸
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) V30S مارون ۴,۷۸۰ ۱۳۹۵/۱۰/۱۸
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) HP 550J جم ۴,۸۲۵ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) ۱۱۰۲XK ۱۳۹۵/۱۰/۲۰
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) ۵۱۰L اراک ۱۳۹۵/۱۰/۲۰
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) ۵۵۲R جم ۴,۷۷۰ ۱۳۹۵/۱۰/۱۸
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) ۱۱۰۲XL ۴,۷۲۵ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) ۵۵۲J اراک ۱۳۹۵/۱۰/۲۰
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) V30G ۱۳۹۵/۱۰/۲۰
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) HP 500 P ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) ZH 500 M ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) T30S ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) F30S ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) PYI-250 ۴,۹۸۵ درب پتروشیمی ۱۳۹۵/۱۰/۰۸
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) ۵۱۰L جم ۴,۷۲۰ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) T31S ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) Z30G نساجی – تزریقی ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) ۰۶۰ ۴,۸۳۰ درب پتروشیمی ۱۳۹۵/۱۰/۰۸
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) ZH 515MA ۴,۷۳۰ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) ۵۲۵J ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) ۵۵۲R اراک ۴,۷۶۵ ۱۳۹۵/۱۰/۱۸
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) ۵۵۰J اراک ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) ۵۵۰J نوید زرشیمی ۴,۷۸۰ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) HP 500N ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) ۵۵۲R مارون ۴,۷۷۰ ۱۳۹۵/۱۰/۱۸
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) ZH 422 H ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) P-SIF-30 ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) ۰۸۰ ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) ۱۱۰۲L ۴,۶۳۰ ۱۳۹۵/۱۰/۱۳
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) T30G ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) C30G ۴,۷۲۰ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) V30S اراک ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) ۱۱۰۲K رجـال ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) EP 440L ۴,۸۵۰ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) ZB 332L ۴,۸۲۰ ۱۳۹۵/۱۰/۱۵
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) EP 548R ۵,۰۳۰ ۱۳۹۵/۱۰/۱۳
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) R40 اراک ۴,۹۲۰ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) ۳۳۲C ۵,۳۵۰ ۱۳۹۵/۱۰/۱۸
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) MR230 C ۵,۷۴۰ ۱۳۹۵/۱۰/۱۸
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) ZR230 C ۵,۷۳۰ ۱۳۹۵/۱۰/۱۸
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) RP340 N ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) J740 ۷,۳۳۰ ۱۳۹۵/۱۰/۱۸
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) M1600 ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) RP270 G پلی پروپیلن بادی (PP Blow Molding) ۶,۲۵۰ شازند اراک ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) R60 ۵,۳۲۰ ۱۳۹۵/۱۰/۱۳
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) R40 مارون ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) EP 440G ۴,۷۷۰ ۱۳۹۵/۱۰/۱۲
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) J580S ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) J550S ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) RP340 R ۴,۷۸۰ ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) RP230C ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) ۲X83CE ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) R2400 ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) ۵۶۰ PP شفاف ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) R200P ۶,۹۳۰ ۱۳۹۵/۱۰/۰۸
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) EPS 30 R ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) EPX-3130 UV ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
پلی استایرن معمولی (GPPS) ۱۵۴۰ تبریز ۵,۳۳۰ کریستال ۱۳۹۵/۱۰/۱۸
پلی استایرن معمولی (GPPS) کریستال طه ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
پلی استایرن معمولی (GPPS) G144 کره ۵,۵۲۰ ۱۳۹۵/۱۰/۱۸
پلی استایرن معمولی (GPPS) ۸۶۱ کره ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
پلی استایرن معمولی (GPPS) ۳۳۶ ۵,۳۰۰ ۱۳۹۵/۱۰/۱۸
پلی استایرن معمولی (GPPS) ۵۲۵۰ تایوان ۵,۴۲۰ ۱۳۹۵/۱۰/۱۸
پلی استایرن معمولی (GPPS) ۱۵۵۱ ۵,۱۵۰ کریستال تخت جمشید ۱۳۹۵/۱۰/۱۸
پلی استایرن مقاوم (HIPS) ۷۲۴۰ تبریز ۵,۷۴۰ هایمپک ۱۳۹۵/۱۰/۱۸
پلی استایرن مقاوم (HIPS) ۳۵۰ تایوان ۵,۶۸۰ ۱۳۹۵/۱۰/۱۸
پلی استایرن مقاوم (HIPS) ۹۴۵۰ تایوان ۵,۸۳۰ ۱۳۹۵/۱۰/۱۸
پلی استایرن مقاوم (HIPS) ۴۲۵ کـره ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
پلی استایرن مقاوم (HIPS) ۷۲۴ کـره ۵,۶۵۰ ۱۳۹۵/۱۰/۱۸
پلی استایرن مقاوم (HIPS) ۸۵۰ ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
پلی استایرن مقاوم (HIPS) ۵۱۵۷ ۷,۵۳۰ ۱۳۹۵/۱۰/۰۶
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) SD 0150 تبریز ۷,۸۸۰ ۱۳۹۵/۱۰/۱۸
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) ۱۰۴۱۵ گلپایگان-قائد بصیر ۸,۳۷۵ ۱۳۹۵/۱۰/۱۳
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) N50 گلپایگان-قائد بصیر ۷,۸۳۰ ۱۳۹۵/۱۰/۱۸
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) ۱۰۴۱۷ گلپایگان-قائد بصیر ۸,۵۲۰ ۱۳۹۵/۱۰/۰۵
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) N70 گلپایگان-قائد بصیر ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) N80 گلپایگان-قائد بصیر ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) ۱۰۷۱۵ گلپایگان-قائد بصیر ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) ۱۰۷۲۰ گلپایگان-قائد بصیر ۸,۴۲۰ ۱۳۹۵/۱۰/۱۳
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) ۱۰۷۳۳ گلپایگان-قائد بصیر ۸,۲۵۰ ۱۳۹۵/۱۰/۱۳
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) ۱۰۷۳۰ ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) ۹۰۹۱۳ گلپایگان-قائدبصیر ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) HI 121 High Heat ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) N10 ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) N 40 ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) ۱۰۶۲۰ ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) ۱۰۴۴۲ ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) ۱۰۲۱۰ ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) HR2340 مقاوم به حرارت ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) W157 ۸,۰۲۰ ۱۳۹۵/۱۰/۱۱
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) N 75 ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
پلی اتیلن ترفتالات (PET) TG641 ۱۳۹۵/۱۰/۱۵
پلی اتیلن ترفتالات (PET) BG821 Lottechem ۴,۹۵۰ کو آپ ۱۳۹۵/۱۰/۰۸
پلى اتیلن ترفتالات (PET) Super Bright ۱۳۹۵/۱۰/۱۵
پلى اتیلن ترفتالات (PET) BG781 ۴,۷۸۰ ۱۳۹۵/۱۰/۱۳
پلى اتیلن ترفتالات (PET) BG785 ۱۳۹۵/۱۰/۱۵
پلى اتیلن ترفتالات (PET) BG825 ۱۳۹۵/۱۰/۱۵
پلی اتیلن ترفتالات (PET) BG 821 تندگویان ۴,۷۹۰ ۱۳۹۵/۱۰/۱۳
پلی اتیلن ترفتالات (PET) ۷۶۱ ۱۳۹۵/۱۰/۱۵
پلی وینیل کلراید (PVC) S65 سوسپانسیون بندر امام ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
پلی وینیل کلراید (PVC) S60 سوسپانسیون بندر امام ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
پلی وینیل کلراید (PVC) S70 سوسپانسیون بندر امام ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
پلی وینیل کلراید (PVC) ۷۴۱ ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
پلی وینیل کلراید (PVC) ۷۰۱ ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
پلی وینیل کلراید (PVC) ۷۰۳ ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
پلی وینیل کلراید (PVC) EM2070 هانوا امولسیونی (emulsion) ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
پلی وینیل کلراید (PVC) EM 3090 هانوا امولسیونی (emulsion) ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
پلی وینیل کلراید (PVC) PB 1202 LG امولسیونی (emulsion) ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
پلی وینیل کلراید (PVC) PB 1302 LG امولسیونی (emulsion) ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
پلی وینیل کلراید (PVC) S57 LG ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
پلی وینیل کلراید (PVC) S65 سوسپانسیون اروند ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
پلی وینیل کلراید (PVC) S65 سوسپانسیون غدیر ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
پلی وینیل کلراید (PVC) S57 سوسپانسیون آبادان ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
پلی وینیل کلراید (PVC) S57 سوسپانسیون پتروشیمی غدیر ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
پلی وینیل کلراید (PVC) S65 آبادان ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
پلی وینیل کلراید (PVC) ۸۰ ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
پلی وینیل کلراید (PVC) ۱۰۰ ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
پلی وینیل کلراید (PVC) ۱۰۲ ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
پلی وینیل کلراید (PVC) ۱۰۴ ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
پلی وینیل کلراید (PVC) ۱۰۶ ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
پلی وینیل کلراید (PVC) ۱۰۸ ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
پلی وینیل کلراید (PVC) ۱۱۰ ۱۳۹۵/۱۰/۱۸
پلی وینیل کلراید (PVC) ۱۱۵ ۱۳۹۵/۱۰/۱۸
پلی وینیل کلراید (PVC) ۱۲۰ ۱۳۹۵/۱۰/۱۸
پلی وینیل کلراید (PVC) ۱۲۹ ۱۳۹۵/۱۰/۱۸
پلی وینیل کلراید (PVC) OP 415 ۱۳۹۵/۱۰/۱۸
پلی وینیل کلراید (PVC) OP 515 ۱۳۹۵/۱۰/۱۸
پلی وینیل کلراید (PVC) Op 415 russian ۱۳۹۵/۱۰/۱۸
پلی وینیل کلراید (PVC) A-1 ۱۳۹۵/۱۰/۱۸
پلی وینیل کلراید (PVC) ST 1 ۱۳۹۵/۱۰/۱۸
پلی وینیل کلراید (PVC) ST 5 ۱۳۹۵/۱۰/۱۸
پلی وینیل کلراید (PVC) ST 10 ۱۳۹۵/۱۰/۱۸
پلی وینیل کلراید (PVC) A ۱۳۹۵/۱۰/۱۸
پلی وینیل کلراید (PVC) C ۱۳۹۵/۱۰/۱۸
پلی وینیل کلراید (PVC) C-1 ۱۳۹۵/۱۰/۱۸
پلی وینیل کلراید (PVC) D ۱۳۹۵/۱۰/۱۸
پلی وینیل کلراید (PVC) E ۱۳۹۵/۱۰/۱۸
پلی وینیل کلراید (PVC) Welding cable sheathing ۱۳۹۵/۱۰/۱۸


منبع