قیمت روز مواد پلاستیک

برای خرید انواع پلیمرها با ما در تماس باشید.

۰۹۳۸۸۱۵۱۳۵۸ – ساعت تماس ۲۴ ساعته

گروه پلیمریگریدکاربردتولید کنندهقیمت (تومان)توضیحاتتاریخ بروز رسانی
پلی اتیلن سنگین (HDPE)۵۶۲۰تزریقیپتروشیمی اراک۱۳۹۶/۰۴/۰۳
پلی اتیلن سنگین (HDPE)۵۲۵۱۸تزریقیپتروشیمی جم۳,۹۳۰۱۳۹۶/۰۴/۰۳
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX5فیلمپتروشیمی مارون۴,۰۳۰۱۳۹۶/۰۴/۰۳
پلی اتیلن سنگین (HDPE)I3 UVتزریقی۱۳۹۶/۰۴/۰۳
پلی اتیلن سنگین (HDPE)I4 UVتزریقی۱۳۹۶/۰۴/۰۳
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX2اکستروژن۱۳۹۶/۰۴/۰۳
پلی اتیلن سنگین (HDPE)F7000فیلمپتروشیمی مهر۴,۲۳۰۱۳۹۶/۰۳/۲۹
پلی اتیلن سنگین (HDPE)۲۲۰۰پتروشیمی ایلام۴,۱۷۵۱۳۹۶/۰۴/۰۳
پلی اتیلن سنگین (HDPE)BL3بادیپتروشیمی باختر-کرمانشاه۴,۰۲۰۱۳۹۶/۰۴/۰۳
پلی اتیلن سنگین (HDPE)۰۰۳۵بادیپتروشیمی بندرامام۳,۹۳۰۱۳۹۶/۰۴/۰۳
پلی اتیلن سنگین (HDPE)۳۸۴۰دورانیپتروشیمی تبریز۴,۳۸۰۱۳۹۶/۰۴/۰۳
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX3(PE-80پایپپتروشیمی امیرکبیر۴,۶۲۰درب پتروشیمی۱۳۹۶/۰۳/۲۹
پلی اتیلن سنگین (HDPE)HI500تزریقیپتروشیمی بندرامام۴,۹۹۵۱۳۹۶/۰۴/۰۳
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX3(PE-80)لولهپتروشیمی شازند اراک۴,۶۱۵درب پتروشیمی۱۳۹۶/۰۳/۲۹
پلی اتیلن سنگین (HDPE)BL3بادیپتروشیمی جم۴,۲۷۰۱۳۹۶/۰۴/۰۳
پلی اتیلن سنگین (HDPE)۵۰۳۰SAتزریقیپتروشیمی تبریز۵,۶۵۰۱۳۹۶/۰۳/۲۳
پلی اتیلن سنگین (HDPE)۶۰۵۰۷جم۱۳۹۶/۰۴/۰۳
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX5فیلمپتروشیمی جم۴,۱۷۵۱۳۹۶/۰۴/۰۳
پلی اتیلن سنگین (HDPE)HF 5110فیلمپتروشیمی آریاساسول۴,۲۷۵۱۳۹۶/۰۴/۰۳
پلی اتیلن سنگین (HDPE)۵۲۵۰۵جم۱۳۹۶/۰۴/۰۳
پلی اتیلن سنگین (HDPE)BL4پتروشیمی باختر۴,۸۶۰۱۳۹۶/۰۳/۲۹
پلی اتیلن سنگین (HDPE)۷۰۰۰Fفیلمپتروشیمی ایلام۴,۲۴۵۱۳۹۶/۰۳/۲۹
پلی اتیلن سنگین (HDPE)BL3بادیپتروشیمی مارون۴,۱۷۵۱۳۹۶/۰۳/۳۰
پلی اتیلن سنگین (HDPE)CRP100Nجم۴,۷۸۰PE-100۱۳۹۶/۰۳/۲۹
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX3پایپپتروشیمی جم۴,۶۲۰درب پتروشیمی۱۳۹۶/۰۳/۲۹
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX5فیلمپتروشیمی باختر۴,۱۷۵۱۳۹۶/۰۴/۰۳
پلی اتیلن سنگین (HDPE)PE 100پایپ۵,۰۴۰۱۳۹۶/۰۳/۲۳
پلی اتیلن سنگین (HDPE)۶۰۰۶سابیک-SabicPE-100۱۳۹۶/۰۴/۰۳
پلی اتیلن سنگین (HDPE)۵۲۱۸پتروشیمی تبریز۱۳۹۶/۰۴/۰۳
پلی اتیلن سنگین (HDPE)۵۲۵۰۲پتروشیمی جم۴,۸۳۰۱۳۹۶/۰۳/۲۹
پلی اتیلن سنگین (HDPE)۵۲۵۱۱۱۳۹۶/۰۴/۰۳
پلی اتیلن سنگین (HDPE)۵۰۰۱۱۳۹۶/۰۴/۰۳
پلی اتیلن سنگین (HDPE)۶۰۵۰۵۱۳۹۶/۰۴/۰۳
پلی اتیلن سنگین (HDPE)۵۰۳۰SA۱۳۹۶/۰۴/۰۳
پلی اتیلن سنگین (HPDE)۶۰۴۰تزریقیپتروشیمی جم۳,۹۰۰۱۳۹۶/۰۳/۲۳
پلی اتیلن سنگین (HPDE)۶۰۷۰۱۳۹۶/۰۴/۰۳
پلی اتیلن سنگین (HPDE)۵۴B04پتروشیمی لرستان۱۳۹۶/۰۴/۰۳
پلی اتیلن سبک (LDPE)۰۲۰فیلمپتروشیمی بندرامام۴,۳۸۰۱۳۹۶/۰۴/۰۳
پلی اتیلن سبک (LDPE)۰۰۷۵فیلمپتروشیمی بندرامام۵,۳۲۰۱۳۹۶/۰۴/۰۳
پلی اتیلن سبک (LDPE)۰۱۹۰فیلمپتروشیمی آریاساسول۴,۳۶۰۱۳۹۶/۰۴/۰۳
پلی اتیلن سبک (LDPE)۱۹۲۲تزریقیپتروشیمی لاله۶,۱۳۰۱۳۹۶/۰۴/۰۳
پلی اتیلن سبک (LDPE)۲۱۰۰فیلمپتروشیمی لاله۴,۹۹۰درب پتروشیمی۱۳۹۶/۰۴/۰۳
پلی اتیلن سبک (LDPE)۲۱۰۲TNفیلمپتروشیمی لاله۴,۲۹۰درب پتروشیمی۱۳۹۶/۰۴/۰۳
پلی اتیلن سبک (LDPE)۲۴۲۰Hپتروشیمی امیرکبیر۴,۳۰۰۱۳۹۶/۰۴/۰۳
پلی اتیلن سبک (LDPE)۲۴۲۰Dپتروشیمی امیرکبیر۴,۷۹۰۱۳۹۶/۰۴/۰۳
پلی اتیلن سبک (LDPE)۲۰۰۴TCفیلمپتروشیمی امیرکبیر۴,۹۳۰۱۳۹۶/۰۳/۳۰
پلی اتیلن سبک (LDPE)۲۴۲۶K۱۳۹۶/۰۴/۰۳
پلی اتیلن سبک (LDPE)LTM 2125آریا ساسول۱۳۹۶/۰۴/۰۳
پلی اتیلن سبک (LDPE)۲۱۰۲TXفیلمپتروشیمی لاله۴,۳۱۰۱۳۹۶/۰۳/۲۹
پلی اتیلن سبک (LDPE)۲۴۲۰Kفیلمپتروشیمی امیرکبیر۴,۶۲۰۱۳۹۶/۰۳/۲۷
پلی اتیلن سبک (LDPE)۲۴۲۰Hفیلمپتروشیمی کردستان۴,۱۳۰۱۳۹۶/۰۴/۰۳
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)۲۰۹AAفیلمپتروشیمی امیر کبیر۴,۴۳۵۱۳۹۶/۰۴/۰۳
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)۲۲۵۰۱KJفیلمپتروشیمی جم۴,۸۲۰۱۳۹۶/۰۳/۲۳
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)M500026Sabic۱۳۹۶/۰۴/۰۳
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)۲۰۹AAفیلمپتروشیمی اراک۴,۲۸۰۱۳۹۶/۰۴/۰۳
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)۲۰۹KJفیلمپتروشیمی امیرکبیر۵,۱۲۰۱۳۹۶/۰۳/۲۷
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)۳۸۵۰۴۱۳۹۶/۰۴/۰۳
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)۰۲۲۰AA۱۳۹۶/۰۴/۰۳
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)۰۲۲۰KJ۱۳۹۶/۰۴/۰۳
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)۲۲۴۰۱پتروشیمی مهاباد۱۳۹۶/۰۴/۰۳
پلی اتیلن سبک خطی(LLDPE)۲۲۴۰۲فیلمپتروشیمی مهاباد۴,۴۳۰۱۳۹۶/۰۳/۲۳
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)۲۷۴۰۲لرستان۱۳۹۶/۰۴/۰۳
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)۳۳۴۰۳لرستان۱۳۹۶/۰۴/۰۳
پلی اتیلن سبک خطی(LLDPE)۲۲۵۰۱AAفیلمپتروشیمی جم۴,۲۷۰۱۳۹۶/۰۳/۲۹
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)۲۲۴۰۳لرستان۱۳۹۶/۰۴/۰۳
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)C30Sنساجی- تزریقیپتروشیمی مارون۴,۶۹۵۱۳۹۶/۰۴/۰۳
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)Z30Sنساجی- تزریقیپتروشیمی مارون۴,۸۳۵۱۳۹۶/۰۴/۰۳
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)HP 510Lنساجی- تزریقیپتروشیمی زرشیمی۴,۴۸۰۱۳۹۶/۰۳/۲۷
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)HP 552R۱۳۹۶/۰۴/۰۳
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)V30Sتزریقیپتروشیمی مارون۱۳۹۶/۰۴/۰۳
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)HP 550Jنساجی- تزریقیپتروشیمی جم۴,۵۴۵۱۳۹۶/۰۳/۲۸
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)۱۱۰۲XKنساجی- تزریقیپتروشیمی رجال۴,۹۰۰۱۳۹۶/۰۳/۲۳
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)۵۱۰Lاراک۱۳۹۶/۰۴/۰۳
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)۵۵۲Rنساجی- تزریقیپتروشیمی جم۴,۸۴۰۱۳۹۶/۰۴/۰۳
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)۱۱۰۲XLنساجی- تزریقیپتروشیمی رجال۴,۴۹۰۱۳۹۶/۰۴/۰۳
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)۵۵۲Jاراک۱۳۹۶/۰۴/۰۳
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)V30Gتزریقیپتروشیمی مارون۴,۸۲۰۱۳۹۶/۰۳/۲۸
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)HP 500 P۱۳۹۶/۰۴/۰۳
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)ZH 500 Mنساجی- تزریقیپتروشیمی نوید زرشیمی۴,۶۲۰۱۳۹۶/۰۳/۲۳
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)T30S۱۳۹۶/۰۴/۰۳
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)F30S۱۳۹۶/۰۴/۰۳
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)PYI-250نساجی- تزریقیپتروشیمی پلی نار۴,۷۲۰۱۳۹۶/۰۳/۲۳
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)۵۱۰Lنساجی- تزریقیپتروشیمی جم۴,۴۹۰۱۳۹۶/۰۳/۲۸
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)T31S۱۳۹۶/۰۴/۰۳
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)Z30Gتزریقیپتروشیمی مارون۴,۷۰۰۱۳۹۶/۰۳/۲۳
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)۰۶۰نساجی- تزریقیپتروشیمی پلی نار۴,۵۸۵۱۳۹۶/۰۳/۲۳
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)۵۲۵Jنساجی- تزریقیپتروشیمی مارون۴,۶۴۰۱۳۹۶/۰۳/۲۹
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)۵۵۲Rنساجی- تزریقیپتروشیمی اراک۴,۸۳۵۱۳۹۶/۰۴/۰۳
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)۵۵۰Jاراک۱۳۹۶/۰۴/۰۳
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)۵۵۰Jنساجی- تزریقیپتروشیمی نوید زرشیمی۴,۵۱۰۱۳۹۶/۰۳/۲۸
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)HP 500N۱۳۹۶/۰۴/۰۳
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)۵۵۲Rنساجی- تزریقیپتروشیمی مارون۴,۸۴۰۱۳۹۶/۰۴/۰۳
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)ZH 422 H۱۳۹۶/۰۴/۰۳
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)P-SIF-30۱۳۹۶/۰۴/۰۳
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)۰۸۰۱۳۹۶/۰۴/۰۳
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)۱۱۰۲Lنساجی- تزریقیپتروشیمی رجال۴,۹۲۰۱۳۹۶/۰۳/۲۳
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)T30G۱۳۹۶/۰۴/۰۳
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)C30G۱۳۹۶/۰۴/۰۳
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)V30Sتزریقیپتروشیمی اراک۴,۸۵۰۱۳۹۶/۰۳/۲۸
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)۱۱۰۲Kرجـال۱۳۹۶/۰۴/۰۳
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)۳۸۰پلی نار۱۳۹۶/۰۴/۰۳
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)۰۳۰پلی نار۱۳۹۶/۰۴/۰۳
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)HP 500 jنساجی- تزریقیپتروشیمی مارون۴,۵۱۰۱۳۹۶/۰۳/۲۸
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)X30Gتزریقیپتروشیمی مارون۴,۶۹۰۱۳۹۶/۰۳/۲۳
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)EP 440Lتزریقیپتروشیمی جم۵,۰۵۰۱۳۹۶/۰۴/۰۳
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)ZB 332Lتزریقیپتروشیمی نوید زرشیمی۵,۰۲۰۱۳۹۶/۰۳/۲۸
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)EP 548Rتزریقیپتروشیمی جم۵,۱۲۰۱۳۹۶/۰۳/۳۰
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)R40تزریقیپتروشیمی اراک۵,۰۴۰۱۳۹۶/۰۴/۰۳
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)۳۳۲Cاتصالاتپتروشیمی نوید زرشیمی۵,۹۵۰۱۳۹۶/۰۳/۲۷
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)MR230 Cلولهپتروشیمی مارون۱۳۹۶/۰۴/۰۳
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)ZR230 Cلولهپتروشیمی نوید زرشیمی۶,۲۲۰۱۳۹۶/۰۳/۲۹
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)RP340 N۱۳۹۶/۰۴/۰۳
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)J740تزریقیهیوسانگ۵,۵۵۰۱۳۹۶/۰۴/۰۳
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)M1600تزریقیال جی۵,۶۸۵۱۳۹۶/۰۳/۲۷
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)RP270 Gبادی (PP Blow Molding)پتروشیمی اراک۵,۱۵۰شازند اراک۱۳۹۶/۰۳/۲۹
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)R60اتصالاتپتروشیمی اراک۶,۵۳۰۱۳۹۶/۰۴/۰۳
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)R40تزریقیپتروشیمی مارون۱۳۹۶/۰۴/۰۳
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)EP 440Gاتصالاتپتروشیمی جم۵,۲۸۰۱۳۹۶/۰۴/۰۳
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)J580S۱۳۹۶/۰۴/۰۳
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)J550S۱۳۹۶/۰۴/۰۳
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)ZH 515MAتزریقیپتروشیمی نوید زرشیمی۵,۰۶۰۱۳۹۶/۰۳/۲۳
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)RP340 Rتزریقیپتروشیمی جم۵,۰۸۵۱۳۹۶/۰۴/۰۳
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)RP230C۱۳۹۶/۰۴/۰۳
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)۲X83CE۱۳۹۶/۰۴/۰۳
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)R2400پایپ۷,۳۵۰۱۳۹۶/۰۳/۲۳
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)۵۶۰PP شفاف۱۳۹۶/۰۴/۰۳
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)R200Pپایپهیوسانگ۷,۳۵۰۱۳۹۶/۰۴/۰۳
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)EPS 30 R۱۳۹۶/۰۴/۰۳
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)EPX-3130 UV۱۳۹۶/۰۴/۰۳
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)۵۴۸TIML- تزریقیپتروشیمی جم۵,۰۳۰۱۳۹۶/۰۴/۰۳
پلی استایرن معمولی (GPPS)۱۵۴۰تبریز۴,۹۵۰کریستال۱۳۹۶/۰۴/۰۳
پلی استایرن معمولی (GPPS)کریستال طه۱۳۹۶/۰۴/۰۳
پلی استایرن معمولی (GPPS)G144کره۵,۵۳۰۱۳۹۶/۰۴/۰۳
پلی استایرن معمولی (GPPS)۸۶۱کره۱۳۹۶/۰۴/۰۳
پلی استایرن معمولی (GPPS)۳۳۶۵,۴۲۰۱۳۹۶/۰۲/۲۴
پلی استایرن معمولی (GPPS)۵۲۵۰تایوان۵,۴۶۰۱۳۹۶/۰۴/۰۳
پلی استایرن معمولی (GPPS)۱۵۵۱۴,۹۸۰کریستال تخت جمشید۱۳۹۶/۰۳/۲۹
پلی استایرن مقاوم (HIPS)۷۲۴۰تبریز۵,۴۷۰هایمپک۱۳۹۶/۰۴/۰۳
پلی استایرن مقاوم (HIPS)۳۵۰تایوان۵,۴۴۵۱۳۹۶/۰۴/۰۳
پلی استایرن مقاوم (HIPS)۹۴۵۰تایوان۵,۵۷۰۱۳۹۶/۰۳/۲۰
پلی استایرن مقاوم (HIPS)۴۲۵کـره۱۳۹۶/۰۴/۰۳
پلی استایرن مقاوم (HIPS)۷۲۴کـره۵,۷۲۰۱۳۹۶/۰۳/۲۰
پلی استایرن مقاوم (HIPS)۸۵۰۱۳۹۶/۰۴/۰۳
پلی استایرن مقاوم (HIPS)۵۱۵۷۶,۰۸۰۱۳۹۶/۰۳/۲۷
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)SD 0150تبریز۸,۹۲۰۱۳۹۶/۰۴/۰۳
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)۱۰۴۱۵گلپایگان-قائد بصیر۸,۰۴۰۱۳۹۶/۰۴/۰۳
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)N50گلپایگان-قائد بصیر۷,۶۰۰۱۳۹۶/۰۴/۰۳
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)۱۰۴۱۷گلپایگان-قائد بصیر۸,۰۴۰۱۳۹۶/۰۴/۰۳
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)N70گلپایگان-قائد بصیر۷,۶۹۵۱۳۹۶/۰۴/۰۳
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)N80گلپایگان-قائد بصیر۱۳۹۶/۰۴/۰۳
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)۱۰۷۱۵گلپایگان-قائد بصیر۱۳۹۶/۰۴/۰۳
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)۱۰۷۲۰گلپایگان-قائد بصیر۸,۰۴۰۱۳۹۶/۰۴/۰۳
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)۱۰۷۳۳گلپایگان-قائد بصیر۸,۵۳۰۱۳۹۶/۰۳/۲۳
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)۱۰۷۳۰۱۳۹۶/۰۴/۰۳
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)۹۰۹۱۳گلپایگان-قائدبصیر۸,۰۴۰۱۳۹۶/۰۴/۰۳
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)HI 121High Heat۱۳۹۶/۰۴/۰۳
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)N10۱۳۹۶/۰۴/۰۳
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)N40۷,۶۲۰۱۳۹۶/۰۳/۳۰
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)۱۰۶۲۰۱۳۹۶/۰۴/۰۳
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)۱۰۴۴۲۱۳۹۶/۰۴/۰۳
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)۱۰۲۱۰۱۳۹۶/۰۴/۰۳
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)HR2340مقاوم به حرارت۱۳۹۶/۰۴/۰۳
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)W157۶,۹۲۰۱۳۹۶/۰۳/۲۳
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)N 75۱۳۹۶/۰۴/۰۳
پلی اتیلن ترفتالات (PET)TG641۱۳۹۶/۰۴/۰۳
پلی اتیلن ترفتالات (PET)BG821Lottechem۴,۲۴۵کو آپ۱۳۹۶/۰۴/۰۳
پلى اتیلن ترفتالات (PET)Super Bright۱۳۹۶/۰۴/۰۳
پلى اتیلن ترفتالات (PET)BG781۴,۱۴۰۱۳۹۶/۰۴/۰۳
پلى اتیلن ترفتالات (PET)BG785پتروشیمی تندگویان۳,۹۷۰۱۳۹۶/۰۴/۰۳
پلى اتیلن ترفتالات (PET)BG825پتروشیمی تندگویان۴,۱۵۵۱۳۹۶/۰۳/۲۸
پلی اتیلن ترفتالات (PET)BG 821تندگویان۴,۲۷۰درب پتروشیمی۱۳۹۶/۰۴/۰۳
پلی اتیلن ترفتالات (PET)۷۶۱۱۳۹۶/۰۴/۰۳
پلى اتیلن ترفتالات (PET)۸۲۱بطریTK ChemicalTEX PET۱۳۹۶/۰۴/۰۳
پلی وینیل کلراید (PVC)S65سوسپانسیونبندر امام۳,۵۱۵۱۳۹۶/۰۳/۰۸
پلی وینیل کلراید (PVC)S60سوسپانسیونبندر امام۱۳۹۶/۰۴/۰۳
پلی وینیل کلراید (PVC)S70سوسپانسیونآبادان۴,۰۰۰۱۳۹۶/۰۲/۳۰
پلی وینیل کلراید (PVC)۷۴۱۱۳۹۶/۰۴/۰۳
پلی وینیل کلراید (PVC)۷۰۱۱۳۹۶/۰۴/۰۳
پلی وینیل کلراید (PVC)۷۰۳۱۳۹۶/۰۴/۰۳
پلی وینیل کلراید (PVC)EM2070هانواامولسیونی (emulsion)۱۳۹۶/۰۳/۲۹
پلی وینیل کلراید (PVC)EM 3090هانواامولسیونی (emulsion)۱۳۹۶/۰۳/۲۹
پلی وینیل کلراید (PVC)PB 1202LGامولسیونی (emulsion)۱۳۹۶/۰۳/۲۹
پلی وینیل کلراید (PVC)PB 1302LGامولسیونی (emulsion)۱۳۹۶/۰۳/۲۹
پلی وینیل کلراید (PVC)S57LG۱۳۹۶/۰۴/۰۳
پلی وینیل کلراید (PVC)S65سوسپانسیوناروند۳,۵۱۰درب پتروشیمی۱۳۹۶/۰۳/۰۸
پلی وینیل کلراید (PVC)S65سوسپانسیونغدیر۳,۵۱۵۱۳۹۶/۰۳/۰۸
پلی وینیل کلراید (PVC)S57سوسپانسیونآبادان۳,۸۴۰۱۳۹۶/۰۳/۰۶
پلی وینیل کلراید (PVC)S57سوسپانسیونپتروشیمی غدیر۱۳۹۶/۰۴/۰۳
پلی وینیل کلراید (PVC)S65آبادان۱۳۹۶/۰۴/۰۳
پلی وینیل کلراید (PVC)۸۰۱۳۹۶/۰۴/۰۳
پلی وینیل کلراید (PVC)۱۰۰۱۳۹۶/۰۴/۰۳
پلی وینیل کلراید (PVC)۱۰۲۱۳۹۶/۰۴/۰۳
پلی وینیل کلراید (PVC)۱۰۴۱۳۹۶/۰۴/۰۳
پلی وینیل کلراید (PVC)۱۰۶۱۳۹۶/۰۴/۰۳
پلی وینیل کلراید (PVC)۱۰۸۱۳۹۶/۰۴/۰۳
پلی وینیل کلراید (PVC)۱۱۰۱۳۹۶/۰۴/۰۳
پلی وینیل کلراید (PVC)۱۱۵۱۳۹۶/۰۴/۰۳
پلی وینیل کلراید (PVC)۱۲۰۱۳۹۶/۰۴/۰۳
پلی وینیل کلراید (PVC)۱۲۹۱۳۹۶/۰۴/۰۳
پلی وینیل کلراید (PVC)OP 415۱۳۹۶/۰۴/۰۳
پلی وینیل کلراید (PVC)OP 515۱۳۹۶/۰۴/۰۳
پلی وینیل کلراید (PVC)Op 415 russian۱۳۹۶/۰۴/۰۳
پلی وینیل کلراید (PVC)A-1۱۳۹۶/۰۴/۰۳
پلی وینیل کلراید (PVC)ST 1۱۳۹۶/۰۴/۰۳
پلی وینیل کلراید (PVC)ST 5۱۳۹۶/۰۴/۰۳
پلی وینیل کلراید (PVC)ST 10۱۳۹۶/۰۴/۰۳
پلی وینیل کلراید (PVC)A۱۳۹۶/۰۴/۰۳
پلی وینیل کلراید (PVC)C۱۳۹۶/۰۴/۰۳
پلی وینیل کلراید (PVC)C-1۱۳۹۶/۰۴/۰۳
پلی وینیل کلراید (PVC)D۱۳۹۶/۰۴/۰۳
پلی وینیل کلراید (PVC)E۱۳۹۶/۰۴/۰۳
پلی وینیل کلراید (PVC)Welding cable sheathing۱۳۹۶/۰۴/۰۳

 

منبع

Summary
Review Date
Reviewed Item
امتیاز این مقاله
Author Rating
51star1star1star1star1star