قیمت روز مواد پلاستیک

 

درخواست خرید و فروش مواد پلیمری

 

گروه پلیمریگریدکاربردتولید کنندهقیمت (تومان)توضیحاتتاریخ بروز رسانی
پلی اتیلن سنگین (HDPE)۵۶۲۰تزریقیپتروشیمی اراک۱۳۹۶/۱۱/۲۳
پلی اتیلن سنگین (HDPE)۵۲۵۱۸تزریقیپتروشیمی جم۵,۵۵۰۱۳۹۶/۱۱/۱۸
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX5فیلمپتروشیمی مارون۶,۰۰۰۱۳۹۶/۱۱/۱۸
پلی اتیلن سنگین (HDPE)I3 UVتزریقی۱۳۹۶/۱۱/۲۳
پلی اتیلن سنگین (HDPE)I4 UVتزریقی۱۳۹۶/۱۱/۲۳
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX2اکستروژن۱۳۹۶/۱۱/۲۳
پلی اتیلن سنگین (HDPE)F7000فیلمپتروشیمی مهر۶,۰۲۰۱۳۹۶/۱۱/۱۸
پلی اتیلن سنگین (HDPE)۲۲۰۰پتروشیمی ایلام۱۳۹۶/۱۱/۲۳
پلی اتیلن سنگین (HDPE)BL3بادیپتروشیمی باختر-کرمانشاه۶,۱۲۰۱۳۹۶/۱۱/۱۸
پلی اتیلن سنگین (HDPE)۰۰۳۵بادیپتروشیمی بندرامام۵,۹۹۰۱۳۹۶/۱۱/۱۸
پلی اتیلن سنگین (HDPE)۳۸۴۰دورانیپتروشیمی تبریز۶,۰۴۵۱۳۹۶/۱۱/۱۸
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX3(PE-80پایپپتروشیمی امیرکبیر۷,۱۴۰۱۳۹۶/۱۱/۱۷
پلی اتیلن سنگین (HDPE)HI500تزریقیپتروشیمی بندرامام۵,۵۷۰۱۳۹۶/۱۱/۱۸
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX3(PE-80)لولهپتروشیمی شازند اراک۷,۰۸۰۱۳۹۶/۱۱/۱۷
پلی اتیلن سنگین (HDPE)BL3بادیپتروشیمی جم۶,۱۴۰۱۳۹۶/۱۱/۱۸
پلی اتیلن سنگین (HDPE)۵۰۳۰SAتزریقیپتروشیمی تبریز۶,۰۰۰۱۳۹۶/۱۱/۰۱
پلی اتیلن سنگین (HDPE)۶۰۵۰۷جم۱۳۹۶/۱۱/۲۳
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX5فیلمپتروشیمی جم۶,۰۵۰۱۳۹۶/۱۱/۱۸
پلی اتیلن سنگین (HDPE)HF 5110فیلمپتروشیمی آریاساسول۶,۰۹۰۱۳۹۶/۱۱/۱۸
پلی اتیلن سنگین (HDPE)۵۲۵۰۵جم۱۳۹۶/۱۱/۲۳
پلی اتیلن سنگین (HDPE)BL4پتروشیمی باختر۱۳۹۶/۱۱/۲۳
پلی اتیلن سنگین (HDPE)۷۰۰۰Fفیلمپتروشیمی ایلام۵,۹۹۵۱۳۹۶/۱۱/۱۸
پلی اتیلن سنگین (HDPE)BL3بادیپتروشیمی مارون۶,۰۹۰۱۳۹۶/۱۱/۱۸
پلی اتیلن سنگین (HDPE)CRP100NجمPE-100۱۳۹۶/۱۱/۲۳
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX3پایپپتروشیمی جم۱۳۹۶/۱۱/۲۳
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX5فیلمپتروشیمی باختر۶,۰۰۰۱۳۹۶/۱۱/۱۸
پلی اتیلن سنگین (HDPE)PE100پایپپتروشیمی مارون۷,۰۸۵۱۳۹۶/۱۱/۱۷
پلی اتیلن سنگین (HDPE)۶۰۰۶سابیک-SabicPE-100۱۳۹۶/۱۱/۲۳
پلی اتیلن سنگین (HDPE)۵۲۱۸پتروشیمی تبریز۱۳۹۶/۱۱/۲۳
پلی اتیلن سنگین (HDPE)۵۲۵۰۲پتروشیمی جم۱۳۹۶/۱۱/۲۳
پلی اتیلن سنگین (HDPE)۵۲۵۱۱۱۳۹۶/۱۱/۲۳
پلی اتیلن سنگین (HDPE)۵۰۰۱۱۳۹۶/۱۱/۲۳
پلی اتیلن سنگین (HDPE)۶۰۵۰۵۱۳۹۶/۱۱/۲۳
پلی اتیلن سنگین (HDPE)۵۰۳۰SA۱۳۹۶/۱۱/۲۳
پلی اتیلن سنگین (HPDE)۶۰۴۰تزریقیپتروشیمی جم۱۳۹۶/۱۱/۲۳
پلی اتیلن سنگین (HPDE)۶۰۷۰۱۳۹۶/۱۱/۲۳
پلی اتیلن سنگین (HPDE)۵۴B04پتروشیمی لرستان۴,۹۸۰۱۳۹۶/۱۰/۱۷
پلی اتیلن سنگین (HDPE)۳۴۹۰پایپ – PE100بروجخود رنگ مشکی۱۳۹۶/۱۱/۲۳
پلی اتیلن سنگین (HDPE۲۲B02تزریقیپتروشیمی مهاباد۵,۶۲۰۱۳۹۶/۱۱/۱۸
پلی اتیلن سبک (LDPE)۰۲۰فیلمپتروشیمی بندرامام۵,۸۷۵۱۳۹۶/۱۱/۱۸
پلی اتیلن سبک (LDPE)۰۰۷۵فیلمپتروشیمی بندرامام۵,۹۳۰۱۳۹۶/۱۱/۱۸
پلی اتیلن سبک (LDPE)۰۱۹۰فیلمپتروشیمی آریاساسول۵,۸۲۰۱۳۹۶/۱۱/۱۸
پلی اتیلن سبک (LDPE)۱۹۲۲تزریقیپتروشیمی لاله۶,۱۷۵۱۳۹۶/۱۱/۰۹
پلی اتیلن سبک (LDPE)۲۱۰۰فیلمپتروشیمی لاله۵,۸۰۰۱۳۹۶/۰۹/۲۵
پلی اتیلن سبک (LDPE)۲۱۰۲TNفیلمپتروشیمی لاله۵,۷۷۰۱۳۹۶/۱۱/۱۸
پلی اتیلن سبک (LDPE)۲۴۲۰Hپتروشیمی امیرکبیر۵,۸۰۰۱۳۹۶/۱۱/۱۸
پلی اتیلن سبک (LDPE)۲۴۲۰Dپتروشیمی امیرکبیر۱۳۹۶/۱۱/۲۱
پلی اتیلن سبک (LDPE)۲۰۰۴TCفیلمپتروشیمی لاله۵,۶۵۰۱۳۹۶/۰۹/۲۵
پلی اتیلن سبک (LDPE)۲۴۲۶K۱۳۹۶/۱۱/۲۱
پلی اتیلن سبک (LDPE)LTM 2125آریا ساسول۱۳۹۶/۱۱/۲۳
پلی اتیلن سبک (LDPE)۲۱۰۲TXفیلمپتروشیمی لاله۵,۷۷۰۱۳۹۶/۱۱/۱۸
پلی اتیلن سبک (LDPE)۲۴۲۰Kفیلمپتروشیمی امیرکبیر۱۳۹۶/۱۱/۲۳
پلی اتیلن سبک (LDPE)۲۴۲۰Hفیلمپتروشیمی کردستان۵,۷۲۰۱۳۹۶/۱۱/۱۶
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)۲۰۹AAفیلمپتروشیمی امیر کبیر۵,۸۰۰۱۳۹۶/۱۱/۱۸
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)۲۲۵۰۱KJفیلمپتروشیمی جم۱۳۹۶/۱۱/۲۳
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)M500026Sabic۱۳۹۶/۱۱/۲۳
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)۲۰۹AAفیلمپتروشیمی اراک۵,۷۴۰۱۳۹۶/۱۱/۱۸
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)۲۰۹KJفیلمپتروشیمی امیرکبیر۱۳۹۶/۱۱/۲۱
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)۳۸۵۰۴۱۳۹۶/۱۱/۲۳
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)۰۲۲۰AA۱۳۹۶/۱۱/۲۳
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)۰۲۲۰KJ۱۳۹۶/۱۱/۲۳
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)۲۲۴۰۱پتروشیمی مهاباد۱۳۹۶/۱۱/۲۳
پلی اتیلن سبک خطی(LLDPE)۲۲۴۰۲فیلمپتروشیمی مهاباد۴,۸۴۵۱۳۹۶/۱۰/۱۰
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)۲۷۴۰۲لرستان۱۳۹۶/۱۱/۲۳
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)۳۳۴۰۳لرستان۱۳۹۶/۱۱/۲۳
پلی اتیلن سبک خطی(LLDPE)۲۲۵۰۱AAفیلمپتروشیمی جم۴,۹۷۰۱۳۹۶/۰۹/۲۸
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)۲۲۴۰۳لرستان۱۳۹۶/۱۱/۲۳
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)C30Sنساجی- تزریقیپتروشیمی مارون۶,۷۷۰۱۳۹۶/۱۱/۱۸
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)Z30Sنساجی- تزریقیپتروشیمی مارون۶,۴۰۰۱۳۹۶/۱۱/۱۸
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)HP 510Lنساجی- تزریقی۱۳۹۶/۱۱/۲۳
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)HP 552R۱۳۹۶/۱۱/۲۳
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)V30Sتزریقیپتروشیمی مارون۶,۵۲۰۱۳۹۶/۱۰/۱۱
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)HP 550Jنساجی- تزریقیپتروشیمی جم۶,۹۰۰۱۳۹۶/۱۱/۱۸
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)۱۱۰۲XKنساجی- تزریقیپتروشیمی رجال۶,۱۰۰درب پتروشیمی۱۳۹۶/۱۱/۱۴
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)۵۱۰Lاراک۱۳۹۶/۱۱/۲۳
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)۵۵۲Rنساجی- تزریقیپتروشیمی جم۶,۴۰۰۱۳۹۶/۱۱/۱۸
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)۱۱۰۲XLنساجی- تزریقیپتروشیمی رجال۵,۶۰۰۱۳۹۶/۱۰/۱۷
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)۵۵۲Jاراک۱۳۹۶/۱۱/۲۳
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)V30Gتزریقیپتروشیمی مارون۱۳۹۶/۱۱/۲۳
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)HP 500 Pپتروشیمی جم۱۳۹۶/۱۱/۲۳
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)ZH 500 Mنساجی- تزریقیپتروشیمی نوید زرشیمی۱۳۹۶/۱۱/۲۱
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)T30S۱۳۹۶/۱۱/۲۳
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)F30S۱۳۹۶/۱۱/۲۳
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)PYI-250نساجی- تزریقیپتروشیمی پلی نار۶,۳۵۰۱۳۹۶/۱۱/۱۸
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)۵۱۰Lنساجی- تزریقیپتروشیمی جم۶,۶۲۰۱۳۹۶/۱۱/۱۸
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)T31S۱۳۹۶/۱۱/۲۱
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)Z30Gتزریقیپتروشیمی مارون۶,۴۲۰۱۳۹۶/۱۱/۱۸
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)۰۶۰نساجی- تزریقیپتروشیمی پلی نار۶,۴۷۰درب پتروشیمی۱۳۹۶/۱۱/۱۸
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)۵۲۵Jنساجی- تزریقیپتروشیمی مارون۵,۵۰۰۱۳۹۶/۰۹/۲۰
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)۵۵۲Rنساجی- تزریقیپتروشیمی اراک۶,۴۰۰۱۳۹۶/۱۱/۱۸
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)۵۵۰Jاراک۱۳۹۶/۱۱/۲۱
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)۵۵۰Jنساجی- تزریقیپتروشیمی نوید زرشیمی۱۳۹۶/۱۱/۲۱
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)HP 500N۱۳۹۶/۱۱/۲۳
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)۵۵۲Rنساجی- تزریقیپتروشیمی مارون۶,۴۰۰۱۳۹۶/۱۱/۱۸
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)ZH 422 H۱۳۹۶/۱۱/۲۱
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)P-SIF-30۱۳۹۶/۱۱/۲۱
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)۰۸۰۱۳۹۶/۱۱/۲۱
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)۱۱۰۲Lنساجی- تزریقیپتروشیمی رجال۱۳۹۶/۱۱/۲۱
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)T30G۱۳۹۶/۱۱/۲۱
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)C30Gتزریقیپتروشیمی مارون۶,۱۶۰۱۳۹۶/۱۱/۰۹
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)V30Sتزریقیپتروشیمی اراک۱۳۹۶/۱۱/۲۱
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)۱۱۰۲Kرجـال۱۳۹۶/۱۱/۲۱
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)۳۸۰پلی نار۱۳۹۶/۱۱/۲۱
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)۰۳۰پلی نار۱۳۹۶/۱۱/۲۱
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)HP 500jنساجی- تزریقیپتروشیمی مارون۱۳۹۶/۱۱/۱۹
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)X30Gتزریقیپتروشیمی مارون۵,۶۶۰۱۳۹۶/۱۰/۲۰
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)۵۲۵Jنساجی- تزریقیپتروشیمی جم۵,۳۵۰۱۳۹۶/۰۹/۱۴
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)EP 440Lتزریقیپتروشیمی جم۶,۷۳۰۱۳۹۶/۱۱/۱۷
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)ZB 332Lتزریقیپتروشیمی نوید زرشیمی۶,۳۸۰۱۳۹۶/۱۱/۱۰
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)EP 548Rتزریقیپتروشیمی جم۶,۷۲۰۱۳۹۶/۱۱/۱۸
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)R40تزریقیپتروشیمی اراک۶,۷۰۰۱۳۹۶/۱۱/۱۷
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)۳۳۲Cاتصالاتپتروشیمی نوید زرشیمی۷,۹۲۰۱۳۹۶/۱۱/۰۲
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)MR230 Cلولهپتروشیمی مارون۶,۶۹۰۱۳۹۶/۱۱/۱۷
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)ZR230 Cلولهپتروشیمی نوید زرشیمی۶,۶۹۰۱۳۹۶/۱۱/۱۷
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)RP340 N۱۳۹۶/۱۱/۲۱
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)J740تزریقیهیوسانگ۶,۸۲۰۱۳۹۶/۱۱/۱۸
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)M1600تزریقیال جی۶,۸۵۰۱۳۹۶/۱۱/۱۸
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)RP270 Gبادی (PP Blow Molding)پتروشیمی اراک۵,۸۲۰شازند اراک۱۳۹۶/۱۰/۱۹
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)R60اتصالاتپتروشیمی اراک۱۳۹۶/۱۱/۲۱
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)R40تزریقیپتروشیمی مارون۱۳۹۶/۱۱/۲۱
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)EP 440Gاتصالاتپتروشیمی جم۷,۲۰۰۱۳۹۶/۱۱/۰۱
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)J580S۱۳۹۶/۱۱/۲۱
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)J550S۱۳۹۶/۱۱/۲۱
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)ZH 515MAتزریقیپتروشیمی نوید زرشیمی۶,۵۷۰۱۳۹۶/۱۱/۱۸
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)RP340 Rتزریقیپتروشیمی جم۹,۰۰۰۱۳۹۶/۱۰/۱۷
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)RP230C۱۳۹۶/۱۱/۲۱
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)۲X83CEپتروشیمی اراک۶,۱۳۰۱۳۹۶/۱۰/۳۰
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)R2400پایپ۶,۹۳۰۱۳۹۶/۱۱/۱۸
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)۵۶۰PP شفاف۱۳۹۶/۱۱/۲۱
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)R200Pپایپهیوسانگ۶,۹۵۰۱۳۹۶/۱۱/۱۸
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)EPS 30 R۱۳۹۶/۱۱/۲۱
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)EPX-3130 UV۱۳۹۶/۱۱/۲۱
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)۵۴۸TIML- تزریقیپتروشیمی جم۶,۵۷۵۱۳۹۶/۱۱/۰۹
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)ZR340تزریقیپتروشیمی نوید زر شیمی۶,۴۳۰۱۳۹۶/۱۱/۱۰
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)RP345تزریقی- IMLپتروشیمی جم۶,۸۵۰۱۳۹۶/۱۱/۱۷
پلی استایرن معمولی (GPPS)۱۵۴۰تبریز۷,۷۵۰کریستال۱۳۹۶/۱۱/۱۶
پلی استایرن معمولی (GPPS)کریستال طه۱۳۹۶/۱۱/۲۱
پلی استایرن معمولی (GPPS)G144کره۱۰,۲۳۰۱۳۹۶/۱۰/۲۴
پلی استایرن معمولی (GPPS)۸۶۱کره۸,۶۳۰۱۳۹۶/۱۱/۰۱
پلی استایرن معمولی (GPPS)۳۳۶۸,۶۳۰۱۳۹۶/۱۱/۰۱
پلی استایرن معمولی (GPPS)۵۲۵۰تایوان۷,۷۲۰۱۳۹۶/۰۹/۲۸
پلی استایرن معمولی (GPPS)۱۵۵۱۷,۰۲۰کریستال تخت جمشید۱۳۹۶/۱۱/۱۰
پلی استایرن معمولی (GPPS)۱۱۶۰تبریز۶,۹۳۰۱۳۹۶/۱۱/۱۰
پلی استایرن معمولی (GPPS)۱۴۶۰تبریز۶,۹۳۰۱۳۹۶/۱۱/۱۰
پلی استایرن مقاوم (HIPS)۷۲۴۰تبریز۸,۱۰۰هایمپک۱۳۹۶/۱۱/۱۶
پلی استایرن مقاوم (HIPS)۳۵۰تایوان۱۳۹۶/۱۱/۲۱
پلی استایرن مقاوم (HIPS)۹۴۵۰تایوان۸,۱۲۰۱۳۹۶/۱۱/۱۶
پلی استایرن مقاوم (HIPS)۴۲۵کـره۱۳۹۶/۱۱/۲۱
پلی استایرن مقاوم (HIPS)۷۲۴کـره۸,۰۳۰۱۳۹۶/۱۱/۰۱
پلی استایرن مقاوم (HIPS)۸۵۰۱۳۹۶/۱۱/۲۱
پلی استایرن مقاوم (HIPS)۵۱۵۷۹,۱۸۰۱۳۹۶/۱۰/۱۹
پلی استایرن مقاوم (HIPS)۶۱۶تایوان۷,۴۶۰۱۳۹۶/۱۰/۲۴
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)SD 0150تبریز۱۰,۸۷۰۱۳۹۶/۱۱/۱۶
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)۱۰۴۱۵گلپایگان-قائد بصیر۱۰,۹۰۰۱۳۹۶/۱۱/۱۶
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)N50گلپایگان-قائد بصیر۱۰,۴۵۰۱۳۹۶/۱۱/۱۶
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)۱۰۴۱۷گلپایگان-قائد بصیر۱۰,۸۹۰۱۳۹۶/۱۱/۱۵
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)N70گلپایگان-قائد بصیر۱۰,۱۲۰۱۳۹۶/۱۱/۰۱
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)N80گلپایگان-قائد بصیر۱۳۹۶/۱۱/۲۱
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)۱۰۷۱۵گلپایگان-قائد بصیر۱۳۹۶/۱۱/۲۱
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)۱۰۷۲۰گلپایگان-قائد بصیر۱۰,۸۹۰۱۳۹۶/۱۱/۱۵
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)۱۰۷۳۳گلپایگان-قائد بصیر۱۳۹۶/۱۱/۲۱
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)۱۰۷۳۰۱۳۹۶/۱۱/۲۱
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)۹۰۹۱۳گلپایگان-قائدبصیر۱۱,۰۴۰۱۳۹۶/۱۰/۲۷
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)HI 121High Heat۱۳۹۶/۱۱/۲۱
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)N10۱۳۹۶/۱۱/۲۱
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)N40۸,۲۷۰۱۳۹۶/۰۹/۱۹
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)۱۰۶۲۰۱۳۹۶/۱۱/۲۱
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)۱۰۴۴۲۱۳۹۶/۱۱/۲۱
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)۱۰۲۱۰۱۳۹۶/۱۱/۲۱
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)HR2340مقاوم به حرارت۱۳۹۶/۱۱/۲۱
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)W157۹,۴۳۰۱۳۹۶/۱۱/۰۲
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)N 75۱۳۹۶/۱۱/۲۱
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)۷۷۷CHigh HeatChimei-taiwan۱۳۹۶/۱۱/۲۱
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)DH500High Heatگلپایگان۱۲,۵۰۰۱۳۹۶/۰۹/۱۹
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)۲۳۳۰High Heatتبریز۱۳۹۶/۱۱/۲۱
اکریلونیتریل بوتادین استایرن /پلی کربنات(PC/ABS)۲۶۵Nگلپایگان۱۳۹۶/۱۱/۲۱
پلی اتیلن ترفتالات (PET)TG641۱۳۹۶/۱۱/۲۱
پلی اتیلن ترفتالات (PET)BG821Lottechemکو آپ۱۳۹۶/۱۱/۲۱
پلى اتیلن ترفتالات (PET)Super Bright۱۳۹۶/۱۱/۲۱
پلى اتیلن ترفتالات (PET)BG781پتروشیمی تندگویان۶,۲۸۰۱۳۹۶/۱۱/۱۷
پلى اتیلن ترفتالات (PET)BG785پتروشیمی تندگویاندرب پتروشیمی۱۳۹۶/۱۱/۲۱
پلى اتیلن ترفتالات (PET)BG825پتروشیمی تندگویان۶,۲۲۰۱۳۹۶/۱۱/۱۶
پلی اتیلن ترفتالات (PET)BG 821تندگویان۶,۳۹۰۱۳۹۶/۱۱/۱۷
پلی اتیلن ترفتالات (PET)۷۶۱۱۳۹۶/۱۱/۲۱
پلى اتیلن ترفتالات (PET)۸۲۱بطریTK ChemicalTEX PET۱۳۹۶/۱۱/۲۱
پلی وینیل کلراید (PVC)S65سوسپانسیونبندر امام۴,۳۸۵درب پتروشیمی۱۳۹۶/۱۱/۰۹
پلی وینیل کلراید (PVC)S60سوسپانسیونبندر امام۱۳۹۶/۱۱/۲۱
پلی وینیل کلراید (PVC)S70سوسپانسیونآبادان۴,۹۳۰۱۳۹۶/۱۰/۱۹
پلی وینیل کلراید (PVC)۷۴۱۱۳۹۶/۱۱/۲۱
پلی وینیل کلراید (PVC)۷۰۱۱۳۹۶/۱۱/۲۱
پلی وینیل کلراید (PVC)۷۰۳۱۳۹۶/۱۱/۲۱
پلی وینیل کلراید (PVC)EM2070هانواامولسیونی (emulsion)۱۳۹۶/۱۱/۲۱
پلی وینیل کلراید (PVC)EM 3090هانواامولسیونی (emulsion)۱۳۹۶/۱۱/۲۱
پلی وینیل کلراید (PVC)PB 1202LGامولسیونی (emulsion)۱۳۹۶/۱۱/۲۱
پلی وینیل کلراید (PVC)PB 1302LGامولسیونی (emulsion)۱۳۹۶/۱۱/۲۱
پلی وینیل کلراید (PVC)S57LG۱۳۹۶/۱۱/۲۱
پلی وینیل کلراید (PVC)S65سوسپانسیوناروند۴,۳۸۵درب پتروشیمی۱۳۹۶/۱۱/۰۹
پلی وینیل کلراید (PVC)S65سوسپانسیونغدیر۴,۳۸۵درب پتروشیمی۱۳۹۶/۱۱/۰۹
پلی وینیل کلراید (PVC)S57سوسپانسیونآبادان۴,۹۲۰۱۳۹۶/۱۰/۱۱
پلی وینیل کلراید (PVC)S57سوسپانسیونپتروشیمی غدیر۱۳۹۶/۱۱/۲۱
پلی وینیل کلراید (PVC)S65آباداندرب پتروشیمی۱۳۹۶/۱۱/۲۱
پلی وینیل کلراید (PVC)۸۰۱۳۹۶/۱۱/۲۱
پلی وینیل کلراید (PVC)۱۰۰۱۳۹۶/۱۱/۲۱
پلی وینیل کلراید (PVC)۱۰۲۱۳۹۶/۱۱/۲۱
پلی وینیل کلراید (PVC)۱۰۴۱۳۹۶/۱۱/۲۱
پلی وینیل کلراید (PVC)۱۰۶۱۳۹۶/۱۱/۲۱
پلی وینیل کلراید (PVC)۱۰۸۱۳۹۶/۱۱/۲۱
پلی وینیل کلراید (PVC)۱۱۰۱۳۹۶/۱۱/۲۱
پلی وینیل کلراید (PVC)۱۱۵۱۳۹۶/۱۱/۲۱
پلی وینیل کلراید (PVC)۱۲۰۱۳۹۶/۱۱/۲۱
پلی وینیل کلراید (PVC)۱۲۹۱۳۹۶/۱۱/۲۱
پلی وینیل کلراید (PVC)OP 415۱۳۹۶/۱۱/۲۱
پلی وینیل کلراید (PVC)OP 515۱۳۹۶/۱۱/۲۱
پلی وینیل کلراید (PVC)Op 415 russian۱۳۹۶/۱۱/۲۱
پلی وینیل کلراید (PVC)A-1۱۳۹۶/۱۱/۲۱
پلی وینیل کلراید (PVC)ST 1۱۳۹۶/۱۱/۲۱
پلی وینیل کلراید (PVC)ST 5۱۳۹۶/۱۱/۲۱
پلی وینیل کلراید (PVC)ST 10۱۳۹۶/۱۱/۲۱
پلی وینیل کلراید (PVC)A۱۳۹۶/۱۱/۲۱
پلی وینیل کلراید (PVC)C۱۳۹۶/۱۱/۲۱
پلی وینیل کلراید (PVC)C-1۱۳۹۶/۱۱/۲۱
پلی وینیل کلراید (PVC)D۱۳۹۶/۱۱/۲۱
پلی وینیل کلراید (PVC)E۱۳۹۶/۱۱/۲۱
پلی وینیل کلراید (PVC)Welding cable sheathing۱۳۹۶/۱۱/۲۱

کلمات کلیدی مرتبط

قیمت مواد پتروشیمی در بورس

قیمت روزانه مواد پلیمر

قیمت مواد پلی استایرن

پرشین پلاستیک قیمت مواد

قیمت مواد پلاستیک abs

قیمت روزانه مواد پلیمری

مواد پلی اتیلن

قیمت مواد abs


منبع

Summary
Review Date
Reviewed Item
امتیاز این مقاله
Author Rating
51star1star1star1star1star

صنایع پلاستیک و پلیمر | اخبار صنایع پلاستیک و پلیمر