قیمت روز مواد پلاستیک

برای خرید انواع پلیمرها با ما در تماس باشید.

۰۹۳۸۸۱۵۱۳۵۸ – ساعت تماس ۲۴ ساعته

گروه پلیمری گرید کاربرد تولید کننده قیمت (تومان) توضیحات تاریخ بروز رسانی
پلی اتیلن سنگین (HDPE) ۵۶۲۰ تزریقی ۱۳۹۶/۰۲/۰۹
پلی اتیلن سنگین (HDPE) ۵۲۵۱۸ تزریقی ۴,۲۸۰ ۱۳۹۶/۰۲/۰۹
پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX5 فیلم مارون ۴,۵۰۰ ۱۳۹۶/۰۲/۰۲
پلی اتیلن سنگین (HDPE) I3 UV تزریقی ۱۳۹۶/۰۲/۰۹
پلی اتیلن سنگین (HDPE) I4 UV تزریقی ۱۳۹۶/۰۲/۰۹
پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX2 اکستروژن ۱۳۹۶/۰۲/۰۹
پلی اتیلن سنگین (HDPE) F7000 فیلم مهر ۴,۵۵۰ ۱۳۹۶/۰۲/۰۶
پلی اتیلن سنگین (HDPE) ۲۲۰۰ ۱۳۹۶/۰۲/۰۹
پلی اتیلن سنگین (HDPE) BL3 بادی باختر-کرمانشاه ۴,۳۶۰ ۱۳۹۶/۰۲/۰۶
پلی اتیلن سنگین (HDPE) ۰۰۳۵ بادی ۴,۲۶۰ ۱۳۹۶/۰۲/۰۶
پلی اتیلن سنگین (HDPE) ۳۸۴۰ دورانی ۴,۸۵۰ ۱۳۹۶/۰۲/۰۶
پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX3(PE-80 پایپ امیرکبیر ۵,۲۰۰ ۱۳۹۶/۰۲/۰۳
پلی اتیلن سنگین (HDPE) HI500 تزریقی ۴,۵۱۰ ۱۳۹۶/۰۲/۰۴
پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX3(PE-80) لوله شازند اراک ۴,۹۷۰ درب پتروشیمی ۱۳۹۶/۰۲/۰۶
پلی اتیلن سنگین (HDPE) BL3 بادی جم ۴,۳۵۰ ۱۳۹۶/۰۲/۰۶
پلی اتیلن سنگین (HDPE) ۵۰۳۰SA ۵,۷۷۰ ۱۳۹۶/۰۱/۲۹
پلی اتیلن سنگین (HDPE) ۶۰۵۰۷ جم ۴,۵۲۰ ۱۳۹۶/۰۲/۰۳
پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX5 فیلم جم ۴,۵۲۰ ۱۳۹۶/۰۲/۰۶
پلی اتیلن سنگین (HDPE) HF 5110 ۴,۵۹۵ ۱۳۹۶/۰۲/۰۴
پلی اتیلن سنگین (HDPE) ۵۲۵۰۵ جم ۱۳۹۶/۰۲/۰۶
پلی اتیلن سنگین (HDPE) BL4 ۱۳۹۶/۰۲/۰۶
پلی اتیلن سنگین (HDPE) ۷۰۰۰F فیلم ایلام ۴,۵۳۰ ۱۳۹۶/۰۲/۰۶
پلی اتیلن سنگین (HDPE) BL3 بادی مارون ۴,۳۶۰ ۱۳۹۶/۰۲/۰۶
پلی اتیلن سنگین (HDPE) CRP100N جم PE-100 ۱۳۹۶/۰۲/۰۶
پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX3 جم ۴,۹۷۰ ۱۳۹۶/۰۲/۰۲
پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX5 باختر ۴,۴۸۰ ۱۳۹۶/۰۲/۰۴
پلی اتیلن سنگین (HDPE) PE 100 مارون ۱۳۹۶/۰۲/۰۶
پلی اتیلن سنگین (HDPE) ۶۰۰۶ سابیک-Sabic PE-100 ۱۳۹۶/۰۲/۰۶
پلی اتیلن سنگین (HDPE) ۵۲۱۸ پتروشیمی تبریز ۱۳۹۶/۰۲/۰۶
پلی اتیلن سنگین (HDPE) ۵۲۵۰۲ ۱۳۹۶/۰۲/۰۶
پلی اتیلن سنگین (HDPE) ۵۲۵۱۱ ۱۳۹۶/۰۲/۰۶
پلی اتیلن سنگین (HDPE) ۵۰۰۱ ۱۳۹۶/۰۲/۰۶
پلی اتیلن سنگین (HDPE) ۶۰۵۰۵ ۱۳۹۶/۰۲/۰۶
پلی اتیلن سنگین (HDPE) ۵۰۳۰SA ۱۳۹۶/۰۲/۰۶
پلی اتیلن سنگین (HPDE) ۶۰۴۰ ۱۳۹۶/۰۲/۰۶
پلی اتیلن سنگین (HPDE) ۶۰۷۰ ۱۳۹۶/۰۲/۰۶
پلی اتیلن سنگین (HPDE) ۵۴B04 پتروشیمی لرستان ۴,۳۵۰ ۱۳۹۶/۰۱/۲۹
پلی اتیلن سبک (LDPE) ۰۲۰ فیلم ۴,۸۸۰ ۱۳۹۶/۰۲/۰۴
پلی اتیلن سبک (LDPE) ۰۰۷۵ فیلم ۴,۹۶۰ ۱۳۹۶/۰۲/۰۳
پلی اتیلن سبک (LDPE) ۰۱۹۰ فیلم ۴,۹۴۰ ۱۳۹۶/۰۲/۰۶
پلی اتیلن سبک (LDPE) ۱۹۲۲ ۵,۲۳۰ ۱۳۹۶/۰۱/۲۹
پلی اتیلن سبک (LDPE) ۲۱۰۰ فیلم ۵,۳۰۰ ۱۳۹۶/۰۲/۰۳
پلی اتیلن سبک (LDPE) ۲۱۰۲TN فیلم ۴,۸۶۰ ۱۳۹۶/۰۲/۰۶
پلی اتیلن سبک (LDPE) ۲۴۲۰H ۵,۰۲۰ ۱۳۹۶/۰۲/۰۴
پلی اتیلن سبک (LDPE) ۲۴۲۰D ۱۳۹۶/۰۲/۰۶
پلی اتیلن سبک (LDPE) ۲۰۰۴ فیلم ۴,۸۸۰ ۱۳۹۶/۰۲/۰۴
پلی اتیلن سبک (LDPE) ۲۴۲۶K ۱۳۹۶/۰۲/۰۶
پلی اتیلن سبک (LDPE) LTM 2125 آریا ساسول ۱۳۹۶/۰۲/۰۶
پلی اتیلن سبک (LDPE) ۲۱۰۲TX ۴,۸۵۰ ۱۳۹۶/۰۲/۰۶
پلی اتیلن سبک (LDPE) ۲۴۲۰K ۴,۹۲۰ ۱۳۹۶/۰۲/۰۳
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) ۲۰۹AA امیر کبیر ۴,۹۶۰ ۱۳۹۶/۰۲/۰۴
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) ۲۲۵۰۱KJ امیرکبیر ۴,۶۹۰ ۱۳۹۶/۰۱/۲۸
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) M500026 Sabic ۱۳۹۶/۰۲/۰۶
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) ۲۰۹AA اراک ۴,۸۴۰ ۱۳۹۶/۰۲/۰۴
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) ۲۰۹KJ امیرکبیر ۵,۰۲۰ ۱۳۹۶/۰۲/۰۳
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) ۳۸۵۰۴ ۱۳۹۶/۰۲/۰۶
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) ۰۲۲۰AA ۱۳۹۶/۰۲/۰۶
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) ۰۲۲۰KJ ۱۳۹۶/۰۲/۰۶
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) ۲۲۴۰۱ پتروشیمی مهاباد ۱۳۹۶/۰۲/۰۶
پلی اتیلن سبک خطی(LLDPE) ۲۲۴۰۲ پتروشیمی مهاباد ۴,۶۲۰ ۱۳۹۶/۰۱/۲۳
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) ۲۷۴۰۲ لرستان ۱۳۹۶/۰۲/۰۶
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) ۳۳۴۰۳ لرستان ۱۳۹۶/۰۲/۰۶
پلی اتیلن سبک خطی(LLDPE) ۲۲۵۰۱AA ۴,۷۰۰ ۱۳۹۶/۰۱/۲۸
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) ۲۲۴۰۳ لرستان ۱۳۹۶/۰۲/۰۶
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) C30S نساجی ۴,۹۸۵ ۱۳۹۶/۰۲/۰۶
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) Z30S نساجی ۴,۸۶۰ ۱۳۹۶/۰۲/۰۹
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) HP 510L زرشیمی ۴,۹۰۰ ۱۳۹۶/۰۱/۲۰
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) HP 552R ۱۳۹۶/۰۲/۰۶
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) V30S مارون ۶,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۲/۰۹
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) HP 550J جم ۵,۳۰۰ ۱۳۹۶/۰۲/۰۳
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) ۱۱۰۲XK ۵,۱۹۰ ۱۳۹۶/۰۲/۰۲
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) ۵۱۰L اراک ۱۳۹۶/۰۲/۰۶
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) ۵۵۲R جم ۴,۸۵۰ ۱۳۹۶/۰۲/۰۶
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) ۱۱۰۲XL ۴,۹۴۰ ۱۳۹۶/۰۲/۰۲
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) ۵۵۲J اراک ۱۳۹۶/۰۲/۰۶
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) V30G ۱۳۹۶/۰۲/۰۶
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) HP 500 P ۱۳۹۶/۰۲/۰۶
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) ZH 500 M ۱۳۹۶/۰۲/۰۶
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) T30S ۱۳۹۶/۰۲/۰۶
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) F30S ۱۳۹۶/۰۲/۰۶
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) PYI-250 ۴,۷۲۰ ۱۳۹۶/۰۱/۱۹
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) ۵۱۰L جم ۴,۸۹۰ ۱۳۹۶/۰۲/۰۶
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) T31S ۱۳۹۶/۰۲/۰۶
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) Z30G تزریقی ۴,۷۹۰ ۱۳۹۶/۰۲/۰۹
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) ۰۶۰ ۴,۹۷۰ درب پتروشیمی ۱۳۹۶/۰۱/۱۹
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) ZH 515MA ۴,۹۹۰ ۱۳۹۶/۰۱/۱۹
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) ۵۲۵J ۵,۰۲۰ ۱۳۹۶/۰۲/۰۲
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) ۵۵۲R اراک ۴,۸۵۰ ۱۳۹۶/۰۲/۰۶
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) ۵۵۰J اراک ۱۳۹۶/۰۲/۰۶
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) ۵۵۰J نوید زرشیمی ۵,۲۵۰ ۱۳۹۶/۰۲/۰۳
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) HP 500N ۱۳۹۶/۰۲/۰۶
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) ۵۵۲R مارون ۴,۸۵۰ ۱۳۹۶/۰۲/۰۶
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) ZH 422 H ۱۳۹۶/۰۲/۰۶
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) P-SIF-30 ۱۳۹۶/۰۲/۰۶
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) ۰۸۰ ۱۳۹۶/۰۲/۰۶
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) ۱۱۰۲L ۴,۹۲۰ ۱۳۹۶/۰۱/۱۹
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) T30G ۱۳۹۶/۰۲/۰۶
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) C30G ۱۳۹۶/۰۲/۰۶
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) V30S اراک ۱۳۹۶/۰۲/۰۶
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) ۱۱۰۲K رجـال ۱۳۹۶/۰۲/۰۶
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) ۳۸۰ پلی نار ۱۳۹۶/۰۲/۰۶
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) ۰۳۰ پلی نار ۴,۸۸۰ ۱۳۹۶/۰۱/۱۹
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) EP 440L ۵,۴۹۰ ۱۳۹۶/۰۲/۰۹
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) ZB 332L ۴,۸۴۰ ۱۳۹۶/۰۲/۰۳
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) EP 548R ۵,۵۹۰ ۱۳۹۶/۰۲/۰۴
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) R40 اراک ۵,۲۸۰ ۱۳۹۶/۰۲/۰۴
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) ۳۳۲C ۶,۰۸۰ ۱۳۹۶/۰۲/۰۴
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) MR230 C ۶,۱۷۰ ۱۳۹۶/۰۲/۰۳
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) ZR230 C ۶,۱۳۰ ۱۳۹۶/۰۲/۰۴
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) RP340 N ۱۳۹۶/۰۲/۰۶
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) J740 ۶,۰۵۰ ۱۳۹۶/۰۱/۲۹
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) M1600 ۶,۳۲۰ ۱۳۹۶/۰۱/۲۶
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) RP270 G پلی پروپیلن بادی (PP Blow Molding) ۵,۶۰۰ شازند اراک ۱۳۹۶/۰۱/۲۷
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) R60 ۵,۵۶۰ ۱۳۹۶/۰۱/۲۸
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) R40 مارون ۱۳۹۶/۰۲/۰۶
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) EP 440G ۵,۰۳۰ ۱۳۹۶/۰۲/۰۹
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) J580S ۱۳۹۶/۰۲/۰۶
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) J550S ۱۳۹۶/۰۲/۰۶
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) RP340 R ۵,۵۰۰ ۱۳۹۶/۰۲/۰۲
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) RP230C ۱۳۹۶/۰۲/۰۶
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) ۲X83CE ۱۳۹۶/۰۲/۰۶
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) R2400 ۶,۱۰۰ ۱۳۹۶/۰۱/۲۸
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) ۵۶۰ PP شفاف ۱۳۹۶/۰۲/۰۶
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) R200P ۶,۱۸۰ ۱۳۹۶/۰۱/۲۸
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) EPS 30 R ۱۳۹۶/۰۲/۰۶
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) EPX-3130 UV ۱۳۹۶/۰۲/۰۶
پلی استایرن معمولی (GPPS) ۱۵۴۰ تبریز ۵,۷۷۰ کریستال ۱۳۹۶/۰۲/۰۶
پلی استایرن معمولی (GPPS) کریستال طه ۱۳۹۶/۰۲/۰۶
پلی استایرن معمولی (GPPS) G144 کره ۵,۹۵۰ ۱۳۹۶/۰۲/۰۹
پلی استایرن معمولی (GPPS) ۸۶۱ کره ۱۳۹۶/۰۲/۰۶
پلی استایرن معمولی (GPPS) ۳۳۶ ۵,۷۸۰ ۱۳۹۶/۰۲/۰۳
پلی استایرن معمولی (GPPS) ۵۲۵۰ تایوان ۵,۹۵۰ ۱۳۹۶/۰۲/۰۹
پلی استایرن معمولی (GPPS) ۱۵۵۱ ۵,۷۲۵ کریستال تخت جمشید ۱۳۹۶/۰۲/۰۳
پلی استایرن مقاوم (HIPS) ۷۲۴۰ تبریز ۵,۷۵۰ هایمپک ۱۳۹۶/۰۲/۰۶
پلی استایرن مقاوم (HIPS) ۳۵۰ تایوان ۵,۷۷۰ ۱۳۹۶/۰۲/۰۳
پلی استایرن مقاوم (HIPS) ۹۴۵۰ تایوان ۵,۸۲۵ ۱۳۹۶/۰۲/۰۹
پلی استایرن مقاوم (HIPS) ۴۲۵ کـره ۱۳۹۶/۰۲/۰۶
پلی استایرن مقاوم (HIPS) ۷۲۴ کـره ۵,۹۲۰ ۱۳۹۶/۰۲/۰۳
پلی استایرن مقاوم (HIPS) ۸۵۰ ۱۳۹۶/۰۲/۰۶
پلی استایرن مقاوم (HIPS) ۵۱۵۷ ۵,۹۹۰ ۱۳۹۶/۰۱/۱۹
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) SD 0150 تبریز ۸,۰۳۰ ۱۳۹۶/۰۲/۰۹
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) ۱۰۴۱۵ گلپایگان-قائد بصیر ۸,۳۹۰ ۱۳۹۶/۰۲/۰۴
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) N50 گلپایگان-قائد بصیر ۷,۸۸۰ ۱۳۹۶/۰۲/۰۴
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) ۱۰۴۱۷ گلپایگان-قائد بصیر ۸,۳۹۰ ۱۳۹۶/۰۲/۰۴
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) N70 گلپایگان-قائد بصیر ۱۳۹۶/۰۲/۰۶
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) N80 گلپایگان-قائد بصیر ۱۳۹۶/۰۲/۰۶
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) ۱۰۷۱۵ گلپایگان-قائد بصیر ۱۳۹۶/۰۲/۰۶
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) ۱۰۷۲۰ گلپایگان-قائد بصیر ۸,۳۷۵ ۱۳۹۶/۰۲/۰۴
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) ۱۰۷۳۳ گلپایگان-قائد بصیر ۸,۳۸۰ ۱۳۹۶/۰۲/۰۴
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) ۱۰۷۳۰ ۱۳۹۶/۰۲/۰۶
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) ۹۰۹۱۳ گلپایگان-قائدبصیر ۸,۴۲۰ ۱۳۹۶/۰۲/۰۴
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) HI 121 High Heat ۱۳۹۶/۰۲/۰۶
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) N10 ۱۳۹۶/۰۲/۰۶
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) N 40 ۱۳۹۶/۰۲/۰۶
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) ۱۰۶۲۰ ۱۳۹۶/۰۲/۰۶
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) ۱۰۴۴۲ ۱۳۹۶/۰۲/۰۶
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) ۱۰۲۱۰ ۱۳۹۶/۰۲/۰۶
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) HR2340 مقاوم به حرارت ۱۳۹۶/۰۲/۰۶
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) W157 ۱۳۹۶/۰۲/۰۶
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) N 75 ۱۳۹۶/۰۲/۰۶
پلی اتیلن ترفتالات (PET) TG641 ۱۳۹۶/۰۲/۰۶
پلی اتیلن ترفتالات (PET) BG821 Lottechem ۴,۳۲۰ کو آپ ۱۳۹۶/۰۲/۰۶
پلى اتیلن ترفتالات (PET) Super Bright ۱۳۹۶/۰۲/۰۶
پلى اتیلن ترفتالات (PET) BG781 ۴,۲۶۰ ۱۳۹۶/۰۲/۰۶
پلى اتیلن ترفتالات (PET) BG785 ۴,۲۰۰ ۱۳۹۶/۰۲/۰۶
پلى اتیلن ترفتالات (PET) BG825 ۴,۲۸۰ ۱۳۹۶/۰۲/۰۶
پلی اتیلن ترفتالات (PET) BG 821 تندگویان ۱۳۹۶/۰۲/۰۶
پلی اتیلن ترفتالات (PET) ۷۶۱ ۱۳۹۶/۰۲/۰۶
پلی وینیل کلراید (PVC) S65 سوسپانسیون بندر امام ۳,۸۰۰ ۱۳۹۶/۰۱/۲۹
پلی وینیل کلراید (PVC) S60 سوسپانسیون بندر امام ۱۳۹۶/۰۲/۰۶
پلی وینیل کلراید (PVC) S70 سوسپانسیون آبادان ۴,۲۲۵ ۱۳۹۶/۰۱/۲۸
پلی وینیل کلراید (PVC) ۷۴۱ ۱۳۹۶/۰۲/۰۶
پلی وینیل کلراید (PVC) ۷۰۱ ۱۳۹۶/۰۲/۰۶
پلی وینیل کلراید (PVC) ۷۰۳ ۱۳۹۶/۰۲/۰۶
پلی وینیل کلراید (PVC) EM2070 هانوا امولسیونی (emulsion) ۱۳۹۶/۰۲/۰۶
پلی وینیل کلراید (PVC) EM 3090 هانوا امولسیونی (emulsion) ۱۳۹۶/۰۲/۰۶
پلی وینیل کلراید (PVC) PB 1202 LG امولسیونی (emulsion) ۱۳۹۶/۰۲/۰۶
پلی وینیل کلراید (PVC) PB 1302 LG امولسیونی (emulsion) ۱۳۹۶/۰۲/۰۶
پلی وینیل کلراید (PVC) S57 LG ۱۳۹۶/۰۲/۰۶
پلی وینیل کلراید (PVC) S65 سوسپانسیون اروند ۴,۷۹۰ ۱۳۹۶/۰۲/۰۲
پلی وینیل کلراید (PVC) S65 سوسپانسیون غدیر ۴,۷۹۰ ۱۳۹۶/۰۲/۰۲
پلی وینیل کلراید (PVC) S57 سوسپانسیون آبادان ۴,۲۲۰ ۱۳۹۶/۰۱/۲۸
پلی وینیل کلراید (PVC) S57 سوسپانسیون پتروشیمی غدیر ۱۳۹۶/۰۲/۰۶
پلی وینیل کلراید (PVC) S65 آبادان ۱۳۹۶/۰۲/۰۶
پلی وینیل کلراید (PVC) ۸۰ ۱۳۹۶/۰۲/۰۶
پلی وینیل کلراید (PVC) ۱۰۰ ۱۳۹۶/۰۲/۰۶
پلی وینیل کلراید (PVC) ۱۰۲ ۱۳۹۶/۰۲/۰۶
پلی وینیل کلراید (PVC) ۱۰۴ ۱۳۹۶/۰۲/۰۶
پلی وینیل کلراید (PVC) ۱۰۶ ۱۳۹۶/۰۲/۰۶
پلی وینیل کلراید (PVC) ۱۰۸ ۱۳۹۶/۰۲/۰۶
پلی وینیل کلراید (PVC) ۱۱۰ ۱۳۹۶/۰۲/۰۶
پلی وینیل کلراید (PVC) ۱۱۵ ۱۳۹۶/۰۲/۰۶
پلی وینیل کلراید (PVC) ۱۲۰ ۱۳۹۶/۰۲/۰۶
پلی وینیل کلراید (PVC) ۱۲۹ ۱۳۹۶/۰۲/۰۶
پلی وینیل کلراید (PVC) OP 415 ۱۳۹۶/۰۲/۰۶
پلی وینیل کلراید (PVC) OP 515 ۱۳۹۶/۰۲/۰۶
پلی وینیل کلراید (PVC) Op 415 russian ۱۳۹۶/۰۲/۰۶
پلی وینیل کلراید (PVC) A-1 ۱۳۹۶/۰۲/۰۶
پلی وینیل کلراید (PVC) ST 1 ۱۳۹۶/۰۲/۰۶
پلی وینیل کلراید (PVC) ST 5 ۱۳۹۶/۰۲/۰۶
پلی وینیل کلراید (PVC) ST 10 ۱۳۹۶/۰۲/۰۶
پلی وینیل کلراید (PVC) A ۱۳۹۶/۰۲/۰۶
پلی وینیل کلراید (PVC) C ۱۳۹۶/۰۲/۰۶
پلی وینیل کلراید (PVC) C-1 ۱۳۹۶/۰۲/۰۶
پلی وینیل کلراید (PVC) D ۱۳۹۶/۰۲/۰۶
پلی وینیل کلراید (PVC) E ۱۳۹۶/۰۲/۰۶
پلی وینیل کلراید (PVC) Welding cable sheathing ۱۳۹۶/۰۲/۰۶


منبع

Summary
Review Date
Reviewed Item
امتیاز این مقاله
Author Rating
51star1star1star1star1star