قیمت روز مواد پلاستیک

 

درخواست خرید و فروش مواد پلیمری

گروه پلیمریگریدکاربردتولید کنندهقیمت (تومان)توضیحاتتاریخ بروز رسانی
پلی اتیلن سنگین (HDPE)۵۶۲۰تزریقیپتروشیمی اراک۱۳۹۶/۰۷/۲۴
پلی اتیلن سنگین (HDPE)۵۲۵۱۸تزریقیپتروشیمی جم۴,۶۲۰۱۳۹۶/۰۷/۲۴
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX5فیلمپتروشیمی مارون۴,۹۰۰۱۳۹۶/۰۷/۲۴
پلی اتیلن سنگین (HDPE)I3 UVتزریقی۱۳۹۶/۰۷/۲۴
پلی اتیلن سنگین (HDPE)I4 UVتزریقی۱۳۹۶/۰۷/۲۴
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX2اکستروژن۱۳۹۶/۰۷/۲۴
پلی اتیلن سنگین (HDPE)F7000فیلمپتروشیمی مهر۴,۹۳۰۱۳۹۶/۰۷/۲۴
پلی اتیلن سنگین (HDPE)۲۲۰۰پتروشیمی ایلام۵,۴۲۰۱۳۹۶/۰۷/۲۳
پلی اتیلن سنگین (HDPE)BL3بادیپتروشیمی باختر-کرمانشاه۴,۸۹۰۱۳۹۶/۰۷/۲۴
پلی اتیلن سنگین (HDPE)۰۰۳۵بادیپتروشیمی بندرامام۴,۸۴۵۱۳۹۶/۰۷/۲۴
پلی اتیلن سنگین (HDPE)۳۸۴۰دورانیپتروشیمی تبریز۴,۷۱۵۱۳۹۶/۰۷/۲۴
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX3(PE-80پایپپتروشیمی امیرکبیر۶,۴۲۰۱۳۹۶/۰۷/۲۴
پلی اتیلن سنگین (HDPE)HI500تزریقیپتروشیمی بندرامام۱۳۹۶/۰۷/۲۴
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX3(PE-80)لولهپتروشیمی شازند اراک۶,۳۵۰درب پتروشیمی۱۳۹۶/۰۷/۲۴
پلی اتیلن سنگین (HDPE)BL3بادیپتروشیمی جم۴,۸۳۰۱۳۹۶/۰۷/۲۴
پلی اتیلن سنگین (HDPE)۵۰۳۰SAتزریقیپتروشیمی تبریز۶,۹۲۰۱۳۹۶/۰۷/۲۴
پلی اتیلن سنگین (HDPE)۶۰۵۰۷جم۱۳۹۶/۰۷/۲۴
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX5فیلمپتروشیمی جم۴,۸۸۰۱۳۹۶/۰۷/۲۲
پلی اتیلن سنگین (HDPE)HF 5110فیلمپتروشیمی آریاساسول۴,۸۳۰۱۳۹۶/۰۷/۱۷
پلی اتیلن سنگین (HDPE)۵۲۵۰۵جم۴,۹۳۰۱۳۹۶/۰۷/۲۳
پلی اتیلن سنگین (HDPE)BL4پتروشیمی باختر۱۳۹۶/۰۷/۲۴
پلی اتیلن سنگین (HDPE)۷۰۰۰Fفیلمپتروشیمی ایلام۴,۹۰۰۱۳۹۶/۰۷/۲۴
پلی اتیلن سنگین (HDPE)BL3بادیپتروشیمی مارون۴,۸۲۰۱۳۹۶/۰۷/۲۴
پلی اتیلن سنگین (HDPE)CRP100NجمPE-100۱۳۹۶/۰۷/۲۴
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX3پایپپتروشیمی جم۱۳۹۶/۰۷/۲۴
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX5فیلمپتروشیمی باختر۴,۷۳۰۱۳۹۶/۰۷/۱۲
پلی اتیلن سنگین (HDPE)PE100پایپپتروشیمی مارون۶,۳۲۰۱۳۹۶/۰۷/۲۴
پلی اتیلن سنگین (HDPE)۶۰۰۶سابیک-SabicPE-100۱۳۹۶/۰۷/۲۴
پلی اتیلن سنگین (HDPE)۵۲۱۸پتروشیمی تبریز۱۳۹۶/۰۷/۲۴
پلی اتیلن سنگین (HDPE)۵۲۵۰۲پتروشیمی جم۱۳۹۶/۰۷/۲۴
پلی اتیلن سنگین (HDPE)۵۲۵۱۱۱۳۹۶/۰۷/۲۴
پلی اتیلن سنگین (HDPE)۵۰۰۱۱۳۹۶/۰۷/۲۴
پلی اتیلن سنگین (HDPE)۶۰۵۰۵۱۳۹۶/۰۷/۲۴
پلی اتیلن سنگین (HDPE)۵۰۳۰SA۱۳۹۶/۰۷/۲۴
پلی اتیلن سنگین (HPDE)۶۰۴۰تزریقیپتروشیمی جم۱۳۹۶/۰۷/۲۴
پلی اتیلن سنگین (HPDE)۶۰۷۰۱۳۹۶/۰۷/۲۴
پلی اتیلن سنگین (HPDE)۵۴B04پتروشیمی لرستان۱۳۹۶/۰۷/۲۴
پلی اتیلن سنگین (HDPE)۳۴۹۰پایپ – PE100بروج۶,۸۰۰خود رنگ مشکی۱۳۹۶/۰۷/۲۲
پلی اتیلن سنگین (HDPE۲۲B02تزریقیپتروشیمی مهاباد۴,۶۳۰۱۳۹۶/۰۷/۱۲
پلی اتیلن سبک (LDPE)۰۲۰فیلمپتروشیمی بندرامام۵,۲۹۰۱۳۹۶/۰۷/۲۴
پلی اتیلن سبک (LDPE)۰۰۷۵فیلمپتروشیمی بندرامام۵,۳۲۰۱۳۹۶/۰۷/۲۴
پلی اتیلن سبک (LDPE)۰۱۹۰فیلمپتروشیمی آریاساسول۵,۴۳۰۱۳۹۶/۰۷/۲۳
پلی اتیلن سبک (LDPE)۱۹۲۲تزریقیپتروشیمی لاله۱۳۹۶/۰۷/۲۴
پلی اتیلن سبک (LDPE)۲۱۰۰فیلمپتروشیمی لاله۵,۷۰۰۱۳۹۶/۰۷/۱۲
پلی اتیلن سبک (LDPE)۲۱۰۲TNفیلمپتروشیمی لاله۵,۲۲۰۱۳۹۶/۰۷/۲۴
پلی اتیلن سبک (LDPE)۲۴۲۰Hپتروشیمی امیرکبیر۵,۲۶۵۱۳۹۶/۰۷/۲۲
پلی اتیلن سبک (LDPE)۲۴۲۰Dپتروشیمی امیرکبیر۵,۶۸۰۱۳۹۶/۰۷/۱۲
پلی اتیلن سبک (LDPE)۲۰۰۴TCفیلمپتروشیمی لاله۵,۱۶۰۱۳۹۶/۰۷/۱۲
پلی اتیلن سبک (LDPE)۲۴۲۶K۱۳۹۶/۰۷/۲۴
پلی اتیلن سبک (LDPE)LTM 2125آریا ساسول۱۳۹۶/۰۷/۲۴
پلی اتیلن سبک (LDPE)۲۱۰۲TXفیلمپتروشیمی لاله۵,۲۲۰۱۳۹۶/۰۷/۲۴
پلی اتیلن سبک (LDPE)۲۴۲۰Kفیلمپتروشیمی امیرکبیر۴,۹۸۰۱۳۹۶/۰۷/۱۲
پلی اتیلن سبک (LDPE)۲۴۲۰Hفیلمپتروشیمی کردستان۵,۱۷۰۱۳۹۶/۰۷/۱۷
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)۲۰۹AAفیلمپتروشیمی امیر کبیر۵,۱۷۰۱۳۹۶/۰۷/۲۴
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)۲۲۵۰۱KJفیلمپتروشیمی جم۱۳۹۶/۰۷/۲۴
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)M500026Sabic۱۳۹۶/۰۷/۲۴
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)۲۰۹AAفیلمپتروشیمی اراک۴,۹۰۰۱۳۹۶/۰۷/۲۴
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)۲۰۹KJفیلمپتروشیمی امیرکبیر۵,۱۷۰۱۳۹۶/۰۷/۲۴
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)۳۸۵۰۴۱۳۹۶/۰۷/۲۴
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)۰۲۲۰AA۱۳۹۶/۰۷/۲۴
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)۰۲۲۰KJ۱۳۹۶/۰۷/۲۴
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)۲۲۴۰۱پتروشیمی مهاباد۱۳۹۶/۰۷/۲۴
پلی اتیلن سبک خطی(LLDPE)۲۲۴۰۲فیلمپتروشیمی مهاباد۰۱۳۹۶/۰۷/۲۴
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)۲۷۴۰۲لرستان۱۳۹۶/۰۷/۲۴
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)۳۳۴۰۳لرستان۱۳۹۶/۰۷/۲۴
پلی اتیلن سبک خطی(LLDPE)۲۲۵۰۱AAفیلمپتروشیمی جم۴,۸۸۰۱۳۹۶/۰۷/۱۷
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)۲۲۴۰۳لرستان۱۳۹۶/۰۷/۲۴
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)C30Sنساجی- تزریقیپتروشیمی مارون۵,۰۹۵۱۳۹۶/۰۷/۲۴
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)Z30Sنساجی- تزریقیپتروشیمی مارون۴,۹۷۰۱۳۹۶/۰۷/۲۴
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)HP 510Lنساجی- تزریقی۱۳۹۶/۰۷/۲۴
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)HP 552R۱۳۹۶/۰۷/۲۴
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)V30Sتزریقیپتروشیمی مارون۱۳۹۶/۰۷/۲۴
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)HP 550Jنساجی- تزریقیپتروشیمی جم۵,۲۳۰۱۳۹۶/۰۷/۲۲
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)۱۱۰۲XKنساجی- تزریقیپتروشیمی رجال۵,۲۰۰۱۳۹۶/۰۷/۲۲
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)۵۱۰Lاراک۱۳۹۶/۰۷/۲۴
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)۵۵۲Rنساجی- تزریقیپتروشیمی جم۴,۹۳۰۱۳۹۶/۰۷/۲۴
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)۱۱۰۲XLنساجی- تزریقیپتروشیمی رجال۴,۸۸۰۱۳۹۶/۰۷/۱۲
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)۵۵۲Jاراک۱۳۹۶/۰۷/۲۴
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)V30Gتزریقیپتروشیمی مارون۴,۹۹۰۱۳۹۶/۰۷/۱۸
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)HP 500 P۱۳۹۶/۰۷/۲۴
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)ZH 500 Mنساجی- تزریقیپتروشیمی نوید زرشیمی۱۳۹۶/۰۷/۲۴
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)T30S۱۳۹۶/۰۷/۲۴
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)F30S۱۳۹۶/۰۷/۲۴
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)PYI-250نساجی- تزریقیپتروشیمی پلی نار۴,۸۴۰۱۳۹۶/۰۷/۱۲
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)۵۱۰Lنساجی- تزریقیپتروشیمی جم۵,۱۶۰۱۳۹۶/۰۷/۲۴
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)T31S۱۳۹۶/۰۷/۲۴
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)Z30Gتزریقیپتروشیمی مارون۴,۹۲۰۱۳۹۶/۰۷/۲۳
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)۰۶۰نساجی- تزریقیپتروشیمی پلی نار۴,۸۰۰۱۳۹۶/۰۷/۱۲
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)۵۲۵Jنساجی- تزریقیپتروشیمی مارون۵,۱۹۰۱۳۹۶/۰۷/۱۸
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)۵۵۲Rنساجی- تزریقیپتروشیمی اراک۴,۹۳۰۱۳۹۶/۰۷/۲۴
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)۵۵۰Jاراک۱۳۹۶/۰۷/۲۴
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)۵۵۰Jنساجی- تزریقیپتروشیمی نوید زرشیمی۱۳۹۶/۰۷/۲۴
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)HP 500N۱۳۹۶/۰۷/۲۴
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)۵۵۲Rنساجی- تزریقیپتروشیمی مارون۴,۹۳۰۱۳۹۶/۰۷/۲۴
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)ZH 422 H۱۳۹۶/۰۷/۲۴
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)P-SIF-30۱۳۹۶/۰۷/۲۴
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)۰۸۰۱۳۹۶/۰۷/۲۴
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)۱۱۰۲Lنساجی- تزریقیپتروشیمی رجال۱۳۹۶/۰۷/۲۴
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)T30G۱۳۹۶/۰۷/۲۴
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)C30Gتزریقیپتروشیمی مارون۴,۷۳۰۱۳۹۶/۰۷/۱۲
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)V30Sتزریقیپتروشیمی اراک۵,۵۷۰۱۳۹۶/۰۷/۲۲
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)۱۱۰۲Kرجـال۱۳۹۶/۰۷/۲۴
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)۳۸۰پلی نار۱۳۹۶/۰۷/۲۴
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)۰۳۰پلی نار۱۳۹۶/۰۷/۲۴
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)HP 500 jنساجی- تزریقیپتروشیمی مارون۴,۹۲۰۱۳۹۶/۰۷/۱۶
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)X30Gتزریقیپتروشیمی مارون۵,۰۸۵۱۳۹۶/۰۷/۱۸
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)۵۲۵Jنساجی- تزریقیپتروشیمی جم۱۳۹۶/۰۷/۲۴
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)EP 440Lتزریقیپتروشیمی جم۵,۵۲۰۱۳۹۶/۰۷/۲۴
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)ZB 332Lتزریقیپتروشیمی نوید زرشیمی۶,۳۰۰۱۳۹۶/۰۷/۲۴
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)EP 548Rتزریقیپتروشیمی جم۵,۵۷۰۱۳۹۶/۰۷/۲۴
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)R40تزریقیپتروشیمی اراک۷,۴۰۰۱۳۹۶/۰۷/۱۷
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)۳۳۲Cاتصالاتپتروشیمی نوید زرشیمی۵,۹۷۵۱۳۹۶/۰۷/۲۳
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)MR230 Cلولهپتروشیمی مارون۵,۹۴۰۱۳۹۶/۰۷/۱۲
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)ZR230 Cلولهپتروشیمی نوید زرشیمی۶,۰۸۰۱۳۹۶/۰۷/۲۲
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)RP340 N۱۳۹۶/۰۷/۲۴
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)J740تزریقیهیوسانگ۵,۵۰۰۱۳۹۶/۰۷/۲۴
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)M1600تزریقیال جی۵,۵۳۰۱۳۹۶/۰۷/۲۴
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)RP270 Gبادی (PP Blow Molding)پتروشیمی اراک۶,۰۳۰شازند اراک۱۳۹۶/۰۶/۲۵
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)R60اتصالاتپتروشیمی اراک۶,۸۳۰۱۳۹۶/۰۷/۲۲
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)R40تزریقیپتروشیمی مارون۶,۶۲۰۱۳۹۶/۰۷/۱۱
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)EP 440Gاتصالاتپتروشیمی جم۵,۴۲۰۱۳۹۶/۰۷/۲۴
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)J580S۱۳۹۶/۰۷/۲۴
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)J550S۱۳۹۶/۰۷/۲۴
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)ZH 515MAتزریقیپتروشیمی نوید زرشیمی۵,۰۴۰۱۳۹۶/۰۷/۱۱
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)RP340 Rتزریقیپتروشیمی جم۶,۷۶۰۱۳۹۶/۰۷/۲۲
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)RP230C۱۳۹۶/۰۷/۲۴
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)۲X83CEپتروشیمی اراک۵,۴۲۰۱۳۹۶/۰۵/۰۸
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)R2400پایپ۱۳۹۶/۰۷/۲۴
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)۵۶۰PP شفاف۱۳۹۶/۰۷/۲۴
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)R200Pپایپهیوسانگ۶,۰۳۰۱۳۹۶/۰۷/۲۲
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)EPS 30 R۱۳۹۶/۰۷/۲۴
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)EPX-3130 UV۱۳۹۶/۰۷/۲۴
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)۵۴۸TIML- تزریقیپتروشیمی جم۵,۲۳۰۱۳۹۶/۰۶/۱۲
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)ZR340تزریقیپتروشیمی نوید زر شیمی۵,۱۷۰۱۳۹۶/۰۵/۲۵
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)RP345تزریقی- IMLپتروشیمی جم۶,۵۸۵۱۳۹۶/۰۷/۲۲
پلی استایرن معمولی (GPPS)۱۵۴۰تبریز۶,۵۸۰کریستال۱۳۹۶/۰۷/۲۴
پلی استایرن معمولی (GPPS)کریستال طه۱۳۹۶/۰۷/۲۴
پلی استایرن معمولی (GPPS)G144کره۷,۱۷۵۱۳۹۶/۰۷/۱۵
پلی استایرن معمولی (GPPS)۸۶۱کره۶,۸۸۰۱۳۹۶/۰۷/۱۵
پلی استایرن معمولی (GPPS)۳۳۶۶,۸۹۰۱۳۹۶/۰۷/۱۵
پلی استایرن معمولی (GPPS)۵۲۵۰تایوان۷,۰۶۰۱۳۹۶/۰۷/۱۷
پلی استایرن معمولی (GPPS)۱۵۵۱۶,۱۴۵کریستال تخت جمشید۱۳۹۶/۰۷/۱۹
پلی استایرن مقاوم (HIPS)۷۲۴۰تبریز۶,۶۰۰هایمپک۱۳۹۶/۰۷/۲۴
پلی استایرن مقاوم (HIPS)۳۵۰تایوان۶,۵۸۰۱۳۹۶/۰۶/۱۲
پلی استایرن مقاوم (HIPS)۹۴۵۰تایوان۶,۳۸۰۱۳۹۶/۰۷/۱۵
پلی استایرن مقاوم (HIPS)۴۲۵کـره۱۳۹۶/۰۷/۲۴
پلی استایرن مقاوم (HIPS)۷۲۴کـره۶,۳۷۰۱۳۹۶/۰۷/۱۲
پلی استایرن مقاوم (HIPS)۸۵۰۱۳۹۶/۰۷/۲۴
پلی استایرن مقاوم (HIPS)۵۱۵۷۶,۱۱۰۱۳۹۶/۰۴/۱۱
پلی استایرن مقاوم (HIPS)۶۱۶تایوان۵,۶۶۰۱۳۹۶/۰۴/۲۴
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)SD 0150تبریز۹,۳۸۰۱۳۹۶/۰۷/۲۳
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)۱۰۴۱۵گلپایگان-قائد بصیر۹,۵۸۰۱۳۹۶/۰۷/۲۴
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)N50گلپایگان-قائد بصیر۹,۱۲۰۱۳۹۶/۰۷/۲۴
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)۱۰۴۱۷گلپایگان-قائد بصیر۹,۶۲۰۱۳۹۶/۰۷/۲۴
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)N70گلپایگان-قائد بصیر۸,۹۳۰۱۳۹۶/۰۶/۱۱
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)N80گلپایگان-قائد بصیر۱۳۹۶/۰۷/۲۴
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)۱۰۷۱۵گلپایگان-قائد بصیر۱۳۹۶/۰۷/۲۴
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)۱۰۷۲۰گلپایگان-قائد بصیر۹,۶۰۰۱۳۹۶/۰۷/۲۴
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)۱۰۷۳۳گلپایگان-قائد بصیر۹,۴۲۵۱۳۹۶/۰۵/۱۷
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)۱۰۷۳۰۱۳۹۶/۰۷/۲۴
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)۹۰۹۱۳گلپایگان-قائدبصیر۹,۴۴۰۱۳۹۶/۰۷/۲۴
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)HI 121High Heat۱۳۹۶/۰۷/۲۴
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)N10۱۳۹۶/۰۷/۲۴
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)N40۸,۲۷۰۱۳۹۶/۰۵/۰۹
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)۱۰۶۲۰۱۳۹۶/۰۷/۲۴
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)۱۰۴۴۲۱۳۹۶/۰۷/۲۴
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)۱۰۲۱۰۱۳۹۶/۰۷/۲۴
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)HR2340مقاوم به حرارت۱۳۹۶/۰۷/۲۴
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)W157۸,۸۳۰۱۳۹۶/۰۷/۱۸
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)N 75۱۳۹۶/۰۷/۲۴
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)۷۷۷CHigh HeatChimei-taiwan۱۴,۵۰۰۱۳۹۶/۰۵/۰۵
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)DH500High Heatگلپایگان۱۲,۵۰۰۱۳۹۶/۰۵/۰۵
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)۲۳۳۰High Heatتبریز۱۱,۰۰۰۱۳۹۶/۰۵/۰۵
اکریلونیتریل بوتادین استایرن /پلی کربنات(PC/ABS)۲۶۵Nگلپایگان۱۲,۷۰۰۱۳۹۶/۰۶/۱۱
پلی اتیلن ترفتالات (PET)TG641۱۳۹۶/۰۷/۲۴
پلی اتیلن ترفتالات (PET)BG821Lottechemکو آپ۱۳۹۶/۰۷/۲۴
پلى اتیلن ترفتالات (PET)Super Bright۱۳۹۶/۰۷/۲۴
پلى اتیلن ترفتالات (PET)BG781پتروشیمی تندگویان۵,۱۳۵درب پتروشیمی۱۳۹۶/۰۷/۲۴
پلى اتیلن ترفتالات (PET)BG785پتروشیمی تندگویان۴,۹۳۰درب پتروشیمی۱۳۹۶/۰۷/۱۶
پلى اتیلن ترفتالات (PET)BG825پتروشیمی تندگویان۵,۲۸۰۱۳۹۶/۰۷/۱۸
پلی اتیلن ترفتالات (PET)BG 821تندگویان۵,۴۲۰۱۳۹۶/۰۷/۱۸
پلی اتیلن ترفتالات (PET)۷۶۱۱۳۹۶/۰۷/۲۴
پلى اتیلن ترفتالات (PET)۸۲۱بطریTK ChemicalTEX PET۱۳۹۶/۰۷/۲۴
پلی وینیل کلراید (PVC)S65سوسپانسیونبندر امام۳,۹۹۰درب پتروشیمی۱۳۹۶/۰۷/۲۲
پلی وینیل کلراید (PVC)S60سوسپانسیونبندر امام۱۳۹۶/۰۷/۲۴
پلی وینیل کلراید (PVC)S70سوسپانسیونآبادان۴,۵۴۰۱۳۹۶/۰۷/۲۲
پلی وینیل کلراید (PVC)۷۴۱۱۳۹۶/۰۷/۲۴
پلی وینیل کلراید (PVC)۷۰۱۱۳۹۶/۰۷/۲۴
پلی وینیل کلراید (PVC)۷۰۳۱۳۹۶/۰۷/۲۴
پلی وینیل کلراید (PVC)EM2070هانواامولسیونی (emulsion)۱۳۹۶/۰۷/۲۴
پلی وینیل کلراید (PVC)EM 3090هانواامولسیونی (emulsion)۱۳۹۶/۰۷/۲۴
پلی وینیل کلراید (PVC)PB 1202LGامولسیونی (emulsion)۱۳۹۶/۰۷/۲۴
پلی وینیل کلراید (PVC)PB 1302LGامولسیونی (emulsion)۱۳۹۶/۰۷/۲۴
پلی وینیل کلراید (PVC)S57LG۱۳۹۶/۰۷/۲۴
پلی وینیل کلراید (PVC)S65سوسپانسیوناروند۳,۹۸۵درب پتروشیمی۱۳۹۶/۰۷/۲۲
پلی وینیل کلراید (PVC)S65سوسپانسیونغدیر۳,۹۸۰درب پتروشیمی۱۳۹۶/۰۷/۲۲
پلی وینیل کلراید (PVC)S57سوسپانسیونآبادان۱۳۹۶/۰۷/۲۴
پلی وینیل کلراید (PVC)S57سوسپانسیونپتروشیمی غدیر۱۳۹۶/۰۷/۲۴
پلی وینیل کلراید (PVC)S65آبادان۱۳۹۶/۰۷/۲۴
پلی وینیل کلراید (PVC)۸۰۱۳۹۶/۰۷/۲۴
پلی وینیل کلراید (PVC)۱۰۰۱۳۹۶/۰۷/۲۴
پلی وینیل کلراید (PVC)۱۰۲۱۳۹۶/۰۷/۲۴
پلی وینیل کلراید (PVC)۱۰۴۱۳۹۶/۰۷/۲۴
پلی وینیل کلراید (PVC)۱۰۶۱۳۹۶/۰۷/۲۴
پلی وینیل کلراید (PVC)۱۰۸۱۳۹۶/۰۷/۲۴
پلی وینیل کلراید (PVC)۱۱۰۱۳۹۶/۰۷/۲۴
پلی وینیل کلراید (PVC)۱۱۵۱۳۹۶/۰۷/۲۴
پلی وینیل کلراید (PVC)۱۲۰۱۳۹۶/۰۷/۲۴
پلی وینیل کلراید (PVC)۱۲۹۱۳۹۶/۰۷/۲۴
پلی وینیل کلراید (PVC)OP 415۱۳۹۶/۰۷/۲۴
پلی وینیل کلراید (PVC)OP 515۱۳۹۶/۰۷/۲۴
پلی وینیل کلراید (PVC)Op 415 russian۱۳۹۶/۰۷/۲۴
پلی وینیل کلراید (PVC)A-1۱۳۹۶/۰۷/۲۴
پلی وینیل کلراید (PVC)ST 1۱۳۹۶/۰۷/۲۴
پلی وینیل کلراید (PVC)ST 5۱۳۹۶/۰۷/۲۴
پلی وینیل کلراید (PVC)ST 10۱۳۹۶/۰۷/۲۴
پلی وینیل کلراید (PVC)A۱۳۹۶/۰۷/۲۴
پلی وینیل کلراید (PVC)C۱۳۹۶/۰۷/۲۴
پلی وینیل کلراید (PVC)C-1۱۳۹۶/۰۷/۲۴
پلی وینیل کلراید (PVC)D۱۳۹۶/۰۷/۲۴
پلی وینیل کلراید (PVC)E۱۳۹۶/۰۷/۲۴
پلی وینیل کلراید (PVC)Welding cable sheathing۱۳۹۶/۰۷/۲۴

کلمات کلیدی مرتبط

قیمت مواد پتروشیمی در بورس

قیمت روزانه مواد پلیمر

قیمت مواد پلی استایرن

پرشین پلاستیک قیمت مواد

قیمت مواد پلاستیک abs

قیمت روزانه مواد پلیمری

مواد پلی اتیلن

قیمت مواد abs


منبع

Summary
Review Date
Reviewed Item
امتیاز این مقاله
Author Rating
51star1star1star1star1star