قیمت روز مواد پلاستیک

 

درخواست خرید و فروش مواد پلیمری

 

گروه پلیمریگریدکاربردتولید کنندهقیمت (تومان)توضیحاتتاریخ بروز رسانی
پلی اتیلن سنگین (HDPE)۵۶۲۰تزریقیپتروشیمی اراک۱۳۹۶/۰۹/۱۴
پلی اتیلن سنگین (HDPE)۵۲۵۱۸تزریقیپتروشیمی جم۴,۷۵۰۱۳۹۶/۰۹/۱۳
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX5فیلمپتروشیمی مارون۵,۱۲۰۱۳۹۶/۰۹/۱۱
پلی اتیلن سنگین (HDPE)I3 UVتزریقی۱۳۹۶/۰۹/۱۴
پلی اتیلن سنگین (HDPE)I4 UVتزریقی۱۳۹۶/۰۹/۱۴
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX2اکستروژن۱۳۹۶/۰۹/۱۴
پلی اتیلن سنگین (HDPE)F7000فیلمپتروشیمی مهر۵,۱۵۵۱۳۹۶/۰۹/۱۲
پلی اتیلن سنگین (HDPE)۲۲۰۰پتروشیمی ایلام۵,۴۲۰۱۳۹۶/۰۹/۱۲
پلی اتیلن سنگین (HDPE)BL3بادیپتروشیمی باختر-کرمانشاه۵,۰۳۰۱۳۹۶/۰۹/۱۳
پلی اتیلن سنگین (HDPE)۰۰۳۵بادیپتروشیمی بندرامام۵,۳۶۰۱۳۹۶/۰۹/۱۲
پلی اتیلن سنگین (HDPE)۳۸۴۰دورانیپتروشیمی تبریز۴,۷۶۰۱۳۹۶/۰۹/۱۳
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX3(PE-80پایپپتروشیمی امیرکبیر۵,۹۷۰درب پتروشیمی۱۳۹۶/۰۹/۱۱
پلی اتیلن سنگین (HDPE)HI500تزریقیپتروشیمی بندرامام۴,۵۸۰۱۳۹۶/۰۹/۱۳
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX3(PE-80)لولهپتروشیمی شازند اراک۶,۱۲۰۱۳۹۶/۰۹/۰۴
پلی اتیلن سنگین (HDPE)BL3بادیپتروشیمی جم۵,۰۹۵۱۳۹۶/۰۹/۱۳
پلی اتیلن سنگین (HDPE)۵۰۳۰SAتزریقیپتروشیمی تبریز۵,۷۳۰۱۳۹۶/۰۹/۰۵
پلی اتیلن سنگین (HDPE)۶۰۵۰۷جم۱۳۹۶/۰۹/۱۴
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX5فیلمپتروشیمی جم۵,۱۲۰۱۳۹۶/۰۹/۱۱
پلی اتیلن سنگین (HDPE)HF 5110فیلمپتروشیمی آریاساسول۵,۱۱۰۱۳۹۶/۰۹/۱۲
پلی اتیلن سنگین (HDPE)۵۲۵۰۵جم۱۳۹۶/۰۹/۱۴
پلی اتیلن سنگین (HDPE)BL4پتروشیمی باختر۱۳۹۶/۰۹/۱۴
پلی اتیلن سنگین (HDPE)۷۰۰۰Fفیلمپتروشیمی ایلام۵,۱۳۰۱۳۹۶/۰۹/۱۲
پلی اتیلن سنگین (HDPE)BL3بادیپتروشیمی مارون۵,۰۴۰۱۳۹۶/۰۹/۱۳
پلی اتیلن سنگین (HDPE)CRP100NجمPE-100۱۳۹۶/۰۹/۱۴
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX3پایپپتروشیمی جم۶,۰۰۰۱۳۹۶/۰۸/۲۹
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX5فیلمپتروشیمی باختر۱۳۹۶/۰۹/۱۴
پلی اتیلن سنگین (HDPE)PE100پایپپتروشیمی مارون۶,۱۸۰۱۳۹۶/۰۹/۱۱
پلی اتیلن سنگین (HDPE)۶۰۰۶سابیک-SabicPE-100۱۳۹۶/۰۹/۱۴
پلی اتیلن سنگین (HDPE)۵۲۱۸پتروشیمی تبریز۱۳۹۶/۰۹/۱۴
پلی اتیلن سنگین (HDPE)۵۲۵۰۲پتروشیمی جم۱۳۹۶/۰۹/۱۴
پلی اتیلن سنگین (HDPE)۵۲۵۱۱۱۳۹۶/۰۹/۱۴
پلی اتیلن سنگین (HDPE)۵۰۰۱۱۳۹۶/۰۹/۱۴
پلی اتیلن سنگین (HDPE)۶۰۵۰۵۱۳۹۶/۰۹/۱۴
پلی اتیلن سنگین (HDPE)۵۰۳۰SA۱۳۹۶/۰۹/۱۴
پلی اتیلن سنگین (HPDE)۶۰۴۰تزریقیپتروشیمی جم۱۳۹۶/۰۹/۱۴
پلی اتیلن سنگین (HPDE)۶۰۷۰۱۳۹۶/۰۹/۱۴
پلی اتیلن سنگین (HPDE)۵۴B04پتروشیمی لرستان۱۳۹۶/۰۹/۱۴
پلی اتیلن سنگین (HDPE)۳۴۹۰پایپ – PE100بروجخود رنگ مشکی۱۳۹۶/۰۹/۱۴
پلی اتیلن سنگین (HDPE۲۲B02تزریقیپتروشیمی مهاباد۴,۹۲۰۱۳۹۶/۰۹/۰۸
پلی اتیلن سبک (LDPE)۰۲۰فیلمپتروشیمی بندرامام۵,۳۶۰۱۳۹۶/۰۹/۱۳
پلی اتیلن سبک (LDPE)۰۰۷۵فیلمپتروشیمی بندرامام۵,۳۶۰۱۳۹۶/۰۹/۱۳
پلی اتیلن سبک (LDPE)۰۱۹۰فیلمپتروشیمی آریاساسول۵,۳۴۰۱۳۹۶/۰۹/۱۳
پلی اتیلن سبک (LDPE)۱۹۲۲تزریقیپتروشیمی لاله۶,۳۳۰۱۳۹۶/۰۹/۱۳
پلی اتیلن سبک (LDPE)۲۱۰۰فیلمپتروشیمی لاله۵,۷۰۰۱۳۹۶/۰۹/۰۵
پلی اتیلن سبک (LDPE)۲۱۰۲TNفیلمپتروشیمی لاله۵,۳۱۰۱۳۹۶/۰۹/۱۱
پلی اتیلن سبک (LDPE)۲۴۲۰Hپتروشیمی امیرکبیر۵,۳۶۵۱۳۹۶/۰۸/۲۹
پلی اتیلن سبک (LDPE)۲۴۲۰Dپتروشیمی امیرکبیر۱۳۹۶/۰۹/۱۴
پلی اتیلن سبک (LDPE)۲۰۰۴TCفیلمپتروشیمی لاله۵,۵۲۰۱۳۹۶/۰۹/۰۸
پلی اتیلن سبک (LDPE)۲۴۲۶K۱۳۹۶/۰۹/۱۴
پلی اتیلن سبک (LDPE)LTM 2125آریا ساسول۱۳۹۶/۰۹/۱۴
پلی اتیلن سبک (LDPE)۲۱۰۲TXفیلمپتروشیمی لاله۵,۳۱۰۱۳۹۶/۰۹/۱۱
پلی اتیلن سبک (LDPE)۲۴۲۰Kفیلمپتروشیمی امیرکبیر۵,۲۹۰۱۳۹۶/۰۹/۰۴
پلی اتیلن سبک (LDPE)۲۴۲۰Hفیلمپتروشیمی کردستان۵,۲۷۰۱۳۹۶/۰۸/۲۹
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)۲۰۹AAفیلمپتروشیمی امیر کبیر۵,۲۹۵۱۳۹۶/۰۹/۱۲
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)۲۲۵۰۱KJفیلمپتروشیمی جم۱۳۹۶/۰۹/۱۴
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)M500026Sabic۱۳۹۶/۰۹/۱۴
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)۲۰۹AAفیلمپتروشیمی اراک۵,۱۵۰۱۳۹۶/۰۹/۱۳
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)۲۰۹KJفیلمپتروشیمی امیرکبیر۱۳۹۶/۰۹/۱۴
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)۳۸۵۰۴۱۳۹۶/۰۹/۱۴
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)۰۲۲۰AA۱۳۹۶/۰۹/۱۴
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)۰۲۲۰KJ۱۳۹۶/۰۹/۱۴
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)۲۲۴۰۱پتروشیمی مهاباد۱۳۹۶/۰۹/۱۴
پلی اتیلن سبک خطی(LLDPE)۲۲۴۰۲فیلمپتروشیمی مهاباد۰۱۳۹۶/۰۹/۱۴
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)۲۷۴۰۲لرستان۱۳۹۶/۰۹/۱۴
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)۳۳۴۰۳لرستان۱۳۹۶/۰۹/۱۴
پلی اتیلن سبک خطی(LLDPE)۲۲۵۰۱AAفیلمپتروشیمی جم۱۳۹۶/۰۹/۱۴
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)۲۲۴۰۳لرستان۱۳۹۶/۰۹/۱۴
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)C30Sنساجی- تزریقیپتروشیمی مارون۵,۴۳۰۱۳۹۶/۰۹/۱۲
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)Z30Sنساجی- تزریقیپتروشیمی مارون۵,۲۰۰۱۳۹۶/۰۹/۱۳
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)HP 510Lنساجی- تزریقی۱۳۹۶/۰۹/۱۴
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)HP 552R۱۳۹۶/۰۹/۱۴
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)V30Sتزریقیپتروشیمی مارون۵,۹۲۰۱۳۹۶/۰۸/۲۱
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)HP 550Jنساجی- تزریقیپتروشیمی جم۵,۳۹۰۱۳۹۶/۰۹/۱۲
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)۱۱۰۲XKنساجی- تزریقیپتروشیمی رجال۵,۴۰۰درب پتروشیمی۱۳۹۶/۰۹/۰۷
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)۵۱۰Lاراک۱۳۹۶/۰۹/۱۴
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)۵۵۲Rنساجی- تزریقیپتروشیمی جم۵,۲۲۰۱۳۹۶/۰۹/۱۳
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)۱۱۰۲XLنساجی- تزریقیپتروشیمی رجال۵,۳۹۰۱۳۹۶/۰۹/۱۲
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)۵۵۲Jاراک۱۳۹۶/۰۹/۱۴
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)V30Gتزریقیپتروشیمی مارون۵,۰۵۰۱۳۹۶/۰۸/۲۱
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)HP 500 Pپتروشیمی جم۵,۳۸۵۱۳۹۶/۰۹/۰۷
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)ZH 500 Mنساجی- تزریقیپتروشیمی نوید زرشیمی۵,۴۰۰۱۳۹۶/۰۹/۰۷
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)T30S۱۳۹۶/۰۹/۱۴
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)F30S۱۳۹۶/۰۹/۱۴
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)PYI-250نساجی- تزریقیپتروشیمی پلی نار۱۳۹۶/۰۹/۱۳
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)۵۱۰Lنساجی- تزریقیپتروشیمی جم۵,۴۰۰۱۳۹۶/۰۹/۱۳
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)T31S۱۳۹۶/۰۹/۱۴
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)Z30Gتزریقیپتروشیمی مارون۵,۱۹۰۱۳۹۶/۰۹/۱۳
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)۰۶۰نساجی- تزریقیپتروشیمی پلی نار۵,۳۳۰درب پتروشیمی۱۳۹۶/۰۹/۱۲
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)۵۲۵Jنساجی- تزریقیپتروشیمی مارون۵,۳۰۰۱۳۹۶/۰۹/۱۲
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)۵۵۲Rنساجی- تزریقیپتروشیمی اراک۵,۲۲۰۱۳۹۶/۰۹/۱۳
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)۵۵۰Jاراک۱۳۹۶/۰۹/۱۴
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)۵۵۰Jنساجی- تزریقیپتروشیمی نوید زرشیمی۱۳۹۶/۰۹/۱۴
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)HP 500N۱۳۹۶/۰۹/۱۴
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)۵۵۲Rنساجی- تزریقیپتروشیمی مارون۵,۲۲۰۱۳۹۶/۰۹/۱۳
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)ZH 422 H۱۳۹۶/۰۹/۱۴
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)P-SIF-30۱۳۹۶/۰۹/۱۴
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)۰۸۰۱۳۹۶/۰۹/۱۴
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)۱۱۰۲Lنساجی- تزریقیپتروشیمی رجال۵,۳۹۰۱۳۹۶/۰۹/۱۲
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)T30G۱۳۹۶/۰۹/۱۴
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)C30Gتزریقیپتروشیمی مارون۱۳۹۶/۰۹/۱۴
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)V30Sتزریقیپتروشیمی اراک۱۳۹۶/۰۹/۱۴
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)۱۱۰۲Kرجـال۱۳۹۶/۰۹/۱۴
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)۳۸۰پلی نار۱۳۹۶/۰۹/۱۴
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)۰۳۰پلی نار۱۳۹۶/۰۹/۱۴
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)HP 500jنساجی- تزریقیپتروشیمی مارون۱۳۹۶/۰۹/۱۴
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)X30Gتزریقیپتروشیمی مارون۱۳۹۶/۰۹/۱۴
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)۵۲۵Jنساجی- تزریقیپتروشیمی جم۵,۳۳۰۱۳۹۶/۰۸/۲۱
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)EP 440Lتزریقیپتروشیمی جم۵,۵۲۰۱۳۹۶/۰۹/۱۳
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)ZB 332Lتزریقیپتروشیمی نوید زرشیمی۶,۱۱۰۱۳۹۶/۰۹/۱۳
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)EP 548Rتزریقیپتروشیمی جم۵,۵۳۰۱۳۹۶/۰۹/۱۳
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)R40تزریقیپتروشیمی اراک۶,۲۸۰۱۳۹۶/۰۹/۱۳
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)۳۳۲Cاتصالاتپتروشیمی نوید زرشیمی۶,۱۲۰۱۳۹۶/۰۹/۱۲
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)MR230 Cلولهپتروشیمی مارون۵,۷۷۰۱۳۹۶/۰۹/۱۲
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)ZR230 Cلولهپتروشیمی نوید زرشیمی۵,۷۵۰۱۳۹۶/۰۹/۱۱
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)RP340 N۱۳۹۶/۰۹/۱۴
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)J740تزریقیهیوسانگ۵,۵۵۰۱۳۹۶/۰۹/۱۲
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)M1600تزریقیال جی۵,۵۵۰۱۳۹۶/۰۹/۱۲
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)RP270 Gبادی (PP Blow Molding)پتروشیمی اراک۵,۶۳۰شازند اراک۱۳۹۶/۰۹/۱۳
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)R60اتصالاتپتروشیمی اراک۷,۷۲۰۱۳۹۶/۰۹/۱۲
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)R40تزریقیپتروشیمی مارون۶,۲۸۰۱۳۹۶/۰۹/۱۳
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)EP 440Gاتصالاتپتروشیمی جم۶,۲۲۰۱۳۹۶/۰۹/۱۱
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)J580S۱۳۹۶/۰۹/۱۴
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)J550S۱۳۹۶/۰۹/۱۴
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)ZH 515MAتزریقیپتروشیمی نوید زرشیمی۵,۷۱۰۱۳۹۶/۰۹/۱۱
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)RP340 Rتزریقیپتروشیمی جم۷,۳۸۰۱۳۹۶/۰۹/۱۲
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)RP230C۱۳۹۶/۰۹/۱۴
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)۲X83CEپتروشیمی اراک۵,۴۲۰۱۳۹۶/۰۵/۰۸
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)R2400پایپ۶,۰۸۰۱۳۹۶/۰۹/۱۲
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)۵۶۰PP شفاف۱۳۹۶/۰۹/۱۴
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)R200Pپایپهیوسانگ۶,۰۶۰۱۳۹۶/۰۹/۱۲
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)EPS 30 R۱۳۹۶/۰۹/۱۴
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)EPX-3130 UV۱۳۹۶/۰۹/۱۴
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)۵۴۸TIML- تزریقیپتروشیمی جم۵,۷۸۰۱۳۹۶/۰۹/۱۱
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)ZR340تزریقیپتروشیمی نوید زر شیمی۱۳۹۶/۰۹/۱۴
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)RP345تزریقی- IMLپتروشیمی جم۵,۹۰۰۱۳۹۶/۰۹/۱۳
پلی استایرن معمولی (GPPS)۱۵۴۰تبریز۶,۴۶۰کریستال۱۳۹۶/۰۹/۱۳
پلی استایرن معمولی (GPPS)کریستال طه۱۳۹۶/۰۹/۱۴
پلی استایرن معمولی (GPPS)G144کره۱۰,۱۵۰۱۳۹۶/۰۸/۱۶
پلی استایرن معمولی (GPPS)۸۶۱کره۷,۰۲۰۱۳۹۶/۰۹/۰۵
پلی استایرن معمولی (GPPS)۳۳۶۷,۰۲۰۱۳۹۶/۰۹/۰۵
پلی استایرن معمولی (GPPS)۵۲۵۰تایوان۱۳۹۶/۰۹/۱۴
پلی استایرن معمولی (GPPS)۱۵۵۱۶,۳۴۰کریستال تخت جمشید۱۳۹۶/۰۹/۱۳
پلی استایرن مقاوم (HIPS)۷۲۴۰تبریز۶,۷۷۰هایمپک۱۳۹۶/۰۹/۱۳
پلی استایرن مقاوم (HIPS)۳۵۰تایوان۱۳۹۶/۰۹/۱۴
پلی استایرن مقاوم (HIPS)۹۴۵۰تایوان۶,۷۲۰۱۳۹۶/۰۹/۰۵
پلی استایرن مقاوم (HIPS)۴۲۵کـره۱۳۹۶/۰۹/۱۴
پلی استایرن مقاوم (HIPS)۷۲۴کـره۶,۶۷۰۱۳۹۶/۰۸/۰۳
پلی استایرن مقاوم (HIPS)۸۵۰۱۳۹۶/۰۹/۱۴
پلی استایرن مقاوم (HIPS)۵۱۵۷۱۳۹۶/۰۹/۱۴
پلی استایرن مقاوم (HIPS)۶۱۶تایوان۶,۷۲۰۱۳۹۶/۰۹/۰۵
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)SD 0150تبریز۹,۶۳۰۱۳۹۶/۰۹/۱۱
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)۱۰۴۱۵گلپایگان-قائد بصیر۹,۷۲۰۱۳۹۶/۰۹/۱۲
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)N50گلپایگان-قائد بصیر۹,۳۳۰۱۳۹۶/۰۹/۱۳
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)۱۰۴۱۷گلپایگان-قائد بصیر۹,۷۲۰۱۳۹۶/۰۹/۱۲
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)N70گلپایگان-قائد بصیر۱۳۹۶/۰۹/۱۴
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)N80گلپایگان-قائد بصیر۱۳۹۶/۰۹/۱۴
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)۱۰۷۱۵گلپایگان-قائد بصیر۱۳۹۶/۰۹/۱۴
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)۱۰۷۲۰گلپایگان-قائد بصیر۹,۶۷۵۱۳۹۶/۰۹/۰۸
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)۱۰۷۳۳گلپایگان-قائد بصیر۱۳۹۶/۰۹/۱۴
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)۱۰۷۳۰۱۳۹۶/۰۹/۱۴
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)۹۰۹۱۳گلپایگان-قائدبصیر۹,۵۹۰۱۳۹۶/۰۹/۱۲
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)HI 121High Heat۱۳۹۶/۰۹/۱۴
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)N10۱۳۹۶/۰۹/۱۴
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)N40۸,۲۷۰۱۳۹۶/۰۵/۰۹
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)۱۰۶۲۰۱۳۹۶/۰۹/۱۴
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)۱۰۴۴۲۱۳۹۶/۰۹/۱۴
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)۱۰۲۱۰۱۳۹۶/۰۹/۱۴
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)HR2340مقاوم به حرارت۱۳۹۶/۰۹/۱۴
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)W157۱۳۹۶/۰۹/۱۴
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)N 75۱۳۹۶/۰۹/۱۴
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)۷۷۷CHigh HeatChimei-taiwan۱۳۹۶/۰۹/۱۴
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)DH500High Heatگلپایگان۱۲,۵۰۰۱۳۹۶/۰۵/۰۵
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)۲۳۳۰High Heatتبریز۱۳۹۶/۰۹/۱۴
اکریلونیتریل بوتادین استایرن /پلی کربنات(PC/ABS)۲۶۵Nگلپایگان۱۳۹۶/۰۹/۱۴
پلی اتیلن ترفتالات (PET)TG641۱۳۹۶/۰۹/۱۴
پلی اتیلن ترفتالات (PET)BG821Lottechemکو آپ۱۳۹۶/۰۹/۱۴
پلى اتیلن ترفتالات (PET)Super Bright۱۳۹۶/۰۹/۱۴
پلى اتیلن ترفتالات (PET)BG781پتروشیمی تندگویان۵,۵۲۰۱۳۹۶/۰۹/۱۱
پلى اتیلن ترفتالات (PET)BG785پتروشیمی تندگویاندرب پتروشیمی۱۳۹۶/۰۹/۱۴
پلى اتیلن ترفتالات (PET)BG825پتروشیمی تندگویان۵,۵۳۰۱۳۹۶/۰۹/۱۱
پلی اتیلن ترفتالات (PET)BG 821تندگویان۵,۱۳۰۱۳۹۶/۰۸/۲۳
پلی اتیلن ترفتالات (PET)۷۶۱۱۳۹۶/۰۹/۱۴
پلى اتیلن ترفتالات (PET)۸۲۱بطریTK ChemicalTEX PET۱۳۹۶/۰۹/۱۴
پلی وینیل کلراید (PVC)S65سوسپانسیونبندر امام۴,۱۸۰درب پتروشیمی۱۳۹۶/۰۹/۰۵
پلی وینیل کلراید (PVC)S60سوسپانسیونبندر امام۱۳۹۶/۰۹/۱۴
پلی وینیل کلراید (PVC)S70سوسپانسیونآبادان۱۳۹۶/۰۹/۱۴
پلی وینیل کلراید (PVC)۷۴۱۱۳۹۶/۰۹/۱۴
پلی وینیل کلراید (PVC)۷۰۱۱۳۹۶/۰۹/۱۴
پلی وینیل کلراید (PVC)۷۰۳۱۳۹۶/۰۹/۱۴
پلی وینیل کلراید (PVC)EM2070هانواامولسیونی (emulsion)۱۳۹۶/۰۹/۱۴
پلی وینیل کلراید (PVC)EM 3090هانواامولسیونی (emulsion)۱۳۹۶/۰۹/۱۴
پلی وینیل کلراید (PVC)PB 1202LGامولسیونی (emulsion)۱۳۹۶/۰۹/۱۴
پلی وینیل کلراید (PVC)PB 1302LGامولسیونی (emulsion)۱۳۹۶/۰۹/۱۴
پلی وینیل کلراید (PVC)S57LG۱۳۹۶/۰۹/۱۴
پلی وینیل کلراید (PVC)S65سوسپانسیوناروند۴,۱۶۰درب پتروشیمی۱۳۹۶/۰۹/۱۱
پلی وینیل کلراید (PVC)S65سوسپانسیونغدیر۴,۱۱۰درب پتروشیمی۱۳۹۶/۰۹/۱۱
پلی وینیل کلراید (PVC)S57سوسپانسیونآبادان۵,۰۰۰۱۳۹۶/۰۸/۲۹
پلی وینیل کلراید (PVC)S57سوسپانسیونپتروشیمی غدیر۱۳۹۶/۰۹/۱۴
پلی وینیل کلراید (PVC)S65آبادان۳,۹۲۰درب پتروشیمی۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی وینیل کلراید (PVC)۸۰۱۳۹۶/۰۹/۱۴
پلی وینیل کلراید (PVC)۱۰۰۱۳۹۶/۰۹/۱۴
پلی وینیل کلراید (PVC)۱۰۲۱۳۹۶/۰۹/۱۴
پلی وینیل کلراید (PVC)۱۰۴۱۳۹۶/۰۹/۱۴
پلی وینیل کلراید (PVC)۱۰۶۱۳۹۶/۰۹/۱۴
پلی وینیل کلراید (PVC)۱۰۸۱۳۹۶/۰۹/۱۴
پلی وینیل کلراید (PVC)۱۱۰۱۳۹۶/۰۹/۱۴
پلی وینیل کلراید (PVC)۱۱۵۱۳۹۶/۰۹/۱۴
پلی وینیل کلراید (PVC)۱۲۰۱۳۹۶/۰۹/۱۴
پلی وینیل کلراید (PVC)۱۲۹۱۳۹۶/۰۹/۱۴
پلی وینیل کلراید (PVC)OP 415۱۳۹۶/۰۹/۱۴
پلی وینیل کلراید (PVC)OP 515۱۳۹۶/۰۹/۱۴
پلی وینیل کلراید (PVC)Op 415 russian۱۳۹۶/۰۹/۱۴
پلی وینیل کلراید (PVC)A-1۱۳۹۶/۰۹/۱۴
پلی وینیل کلراید (PVC)ST 1۱۳۹۶/۰۹/۱۴
پلی وینیل کلراید (PVC)ST 5۱۳۹۶/۰۹/۱۴
پلی وینیل کلراید (PVC)ST 10۱۳۹۶/۰۹/۱۴
پلی وینیل کلراید (PVC)A۱۳۹۶/۰۹/۱۴
پلی وینیل کلراید (PVC)C۱۳۹۶/۰۹/۱۴
پلی وینیل کلراید (PVC)C-1۱۳۹۶/۰۹/۱۴
پلی وینیل کلراید (PVC)D۱۳۹۶/۰۹/۱۴
پلی وینیل کلراید (PVC)E۱۳۹۶/۰۹/۱۴
پلی وینیل کلراید (PVC)Welding cable sheathing۱۳۹۶/۰۹/۱۴

کلمات کلیدی مرتبط

قیمت مواد پتروشیمی در بورس

قیمت روزانه مواد پلیمر

قیمت مواد پلی استایرن

پرشین پلاستیک قیمت مواد

قیمت مواد پلاستیک abs

قیمت روزانه مواد پلیمری

مواد پلی اتیلن

قیمت مواد abs


منبع

Summary
Review Date
Reviewed Item
امتیاز این مقاله
Author Rating
51star1star1star1star1star

صنایع پلاستیک و پلیمر | اخبار صنایع پلاستیک و پلیمر