قیمت روز مواد پلاستیک

گروه پلیمری گرید کاربرد تولید کننده قیمت (تومان) توضیحات تاریخ بروز رسانی
پلی اتیلن سنگین (HDPE) ۵۶۲۰ تزریقی ۱۳۹۵/۱۲/۲۱
پلی اتیلن سنگین (HDPE) ۵۲۵۱۸ تزریقی ۴,۲۲۰ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷
پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX5 فیلم مارون ۴,۴۳۰ ۱۳۹۵/۱۲/۱۴
پلی اتیلن سنگین (HDPE) I3 UV تزریقی ۱۳۹۵/۱۲/۲۱
پلی اتیلن سنگین (HDPE) I4 UV تزریقی ۱۳۹۵/۱۲/۲۱
پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX2 اکستروژن ۱۳۹۵/۱۲/۲۱
پلی اتیلن سنگین (HDPE) F7000 فیلم مهر ۴,۶۵۰ ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
پلی اتیلن سنگین (HDPE) ۲۲۰۰ ۱۳۹۵/۱۲/۲۱
پلی اتیلن سنگین (HDPE) BL3 بادی باختر-کرمانشاه ۴,۳۸۰ ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
پلی اتیلن سنگین (HDPE) ۰۰۳۵ بادی ۴,۳۲۰ ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
پلی اتیلن سنگین (HDPE) ۳۸۴۰ دورانی ۴,۶۸۰ ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX3(PE-80 پایپ امیرکبیر ۵,۲۷۰ ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
پلی اتیلن سنگین (HDPE) HI500 تزریقی ۴,۲۱۰ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷
پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX3(PE-80) لوله شازند اراک ۵,۲۲۰ درب پتروشیمی ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
پلی اتیلن سنگین (HDPE) BL3 بادی جم ۴,۳۰۰ ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
پلی اتیلن سنگین (HDPE) ۵۰۳۰SA ۵,۸۱۰ ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
پلی اتیلن سنگین (HDPE) ۶۰۵۰۷ جم ۱۳۹۵/۱۲/۲۱
پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX5 فیلم جم ۴,۳۳۰ ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
پلی اتیلن سنگین (HDPE) HF 5110 ۴,۴۴۰ ۱۳۹۵/۱۲/۱۶
پلی اتیلن سنگین (HDPE) ۵۲۵۰۵ جم ۱۳۹۵/۱۲/۲۱
پلی اتیلن سنگین (HDPE) BL4 ۱۳۹۵/۱۲/۲۱
پلی اتیلن سنگین (HDPE) ۷۰۰۰F فیلم ایلام ۴,۶۲۰ ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
پلی اتیلن سنگین (HDPE) BL3 بادی مارون ۴,۳۲۰ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷
پلی اتیلن سنگین (HDPE) CRP100N جم ۴,۳۰۰ PE-100 ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX3 جم ۱۳۹۵/۱۲/۲۱
پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX5 باختر ۴,۳۷۰ ۱۳۹۵/۱۲/۱۶
پلی اتیلن سنگین (HDPE) PE 100 مارون ۱۳۹۵/۱۲/۲۱
پلی اتیلن سنگین (HDPE) ۶۰۰۶ سابیک-Sabic PE-100 ۱۳۹۵/۱۲/۲۱
پلی اتیلن سنگین (HDPE) ۵۲۱۸ پتروشیمی تبریز ۱۳۹۵/۱۲/۲۱
پلی اتیلن سنگین (HDPE) ۵۲۵۰۲ ۱۳۹۵/۱۲/۲۱
پلی اتیلن سنگین (HDPE) ۵۲۵۱۱ ۱۳۹۵/۱۲/۲۱
پلی اتیلن سنگین (HDPE) ۵۰۰۱ ۱۳۹۵/۱۲/۲۱
پلی اتیلن سنگین (HDPE) ۶۰۵۰۵ ۱۳۹۵/۱۲/۲۱
پلی اتیلن سنگین (HDPE) ۵۰۳۰SA ۱۳۹۵/۱۲/۲۱
پلی اتیلن سنگین (HPDE) ۶۰۴۰ ۱۳۹۵/۱۲/۲۱
پلی اتیلن سنگین (HPDE) ۶۰۷۰ ۱۳۹۵/۱۲/۲۱
پلی اتیلن سنگین (HPDE) ۵۴B04 پتروشیمی لرستان ۴,۴۰۰ ۱۳۹۵/۱۲/۱۴
پلی اتیلن سبک (LDPE) ۰۲۰ فیلم ۴,۹۲۰ ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
پلی اتیلن سبک (LDPE) ۰۰۷۵ فیلم ۵,۲۸۰ ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
پلی اتیلن سبک (LDPE) ۰۱۹۰ فیلم ۵,۰۵۰ ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
پلی اتیلن سبک (LDPE) ۱۹۲۲ ۴,۹۶۰ ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
پلی اتیلن سبک (LDPE) ۲۱۰۰ فیلم ۵,۳۵۰ ۱۳۹۵/۱۲/۱۶
پلی اتیلن سبک (LDPE) ۲۱۰۲TN فیلم ۴,۹۲۰ ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
پلی اتیلن سبک (LDPE) ۲۴۲۰H ۵,۰۷۰ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷
پلی اتیلن سبک (LDPE) ۲۴۲۰D ۵,۵۲۰ ۱۳۹۵/۱۲/۱۴
پلی اتیلن سبک (LDPE) ۲۰۰۴ فیلم ۴,۸۷۰ ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
پلی اتیلن سبک (LDPE) ۲۴۲۶K ۱۳۹۵/۱۲/۲۱
پلی اتیلن سبک (LDPE) LTM 2125 آریا ساسول ۱۳۹۵/۱۲/۲۱
پلی اتیلن سبک (LDPE) ۲۱۰۲TX ۴,۹۲۰ ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
پلی اتیلن سبک (LDPE) ۲۴۲۰k ۴,۹۴۰ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) ۲۰۹AA امیر کبیر ۴,۸۲۰ ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) ۲۲۵۰۱KJ امیرکبیر ۱۳۹۵/۱۲/۲۱
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) M500026 Sabic ۱۳۹۵/۱۲/۲۱
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) ۲۰۹AA اراک ۴,۷۳۰ ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) ۲۰۹KJ امیرکبیر ۱۳۹۵/۱۲/۲۱
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) ۳۸۵۰۴ ۱۳۹۵/۱۲/۲۱
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) ۰۲۲۰AA ۱۳۹۵/۱۲/۲۱
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) ۰۲۲۰KJ ۱۳۹۵/۱۲/۲۱
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) ۲۲۴۰۱ پتروشیمی مهاباد ۱۳۹۵/۱۲/۲۱
پلی اتیلن سبک خطی(LLDPE) ۲۲۴۰۲ پتروشیمی مهاباد ۴,۶۲۰ ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) ۲۷۴۰۲ لرستان ۱۳۹۵/۱۲/۲۱
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) ۳۳۴۰۳ لرستان ۱۳۹۵/۱۲/۲۱
پلی اتیلن سبک خطی(LLDPE) ۲۲۵۰۱AA ۱۳۹۵/۱۲/۲۱
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) ۲۲۴۰۳ لرستان ۱۳۹۵/۱۲/۲۱
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) C30S نساجی ۵,۶۴۰ ۱۳۹۵/۱۲/۱۶
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) Z30S نساجی ۴,۸۳۰ ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) HP 510L زرشیمی درب پتروشیمی ۱۳۹۵/۱۲/۲۱
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) HP 552R زرشیمی ۴,۶۶۰ ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) V30S مارون ۶,۲۷۰ ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) HP 550J جم ۵,۲۰۰ ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) ۱۱۰۲XK ۵,۲۲۰ جامبوبگ ۱۳۹۵/۱۲/۱۴
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) ۵۱۰L اراک ۱۳۹۵/۱۲/۲۱
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) ۵۵۲R جم ۴,۶۷۰ ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) ۱۱۰۲XL ۱۳۹۵/۱۲/۲۱
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) ۵۵۲J اراک ۱۳۹۵/۱۲/۲۱
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) V30G ۱۳۹۵/۱۲/۲۱
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) HP 500 P ۱۳۹۵/۱۲/۲۱
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) ZH 500 M ۱۳۹۵/۱۲/۲۱
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) T30S ۱۳۹۵/۱۲/۲۱
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) F30S ۱۳۹۵/۱۲/۲۱
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) PYI-250 ۴,۷۵۰ ۱۳۹۵/۱۲/۱۶
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) ۵۱۰L جم ۴,۹۵۰ ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) T31S ۱۳۹۵/۱۲/۲۱
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) Z30G تزریقی ۴,۶۷۰ ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) ۰۶۰ ۱۳۹۵/۱۲/۲۱
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) ZH 515MA ۵,۱۴۰ ۱۳۹۵/۱۲/۱۴
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) ۵۲۵J ۵,۰۴۰ ۱۳۹۵/۱۲/۱۶
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) ۵۵۲R اراک ۴,۶۵۰ ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) ۵۵۰J اراک ۱۳۹۵/۱۲/۲۱
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) ۵۵۰J نوید زرشیمی ۵,۲۰۰ ۱۳۹۵/۱۲/۱۴
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) HP 500N ۱۳۹۵/۱۲/۲۱
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) ۵۵۲R مارون ۴,۶۷۰ ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) ZH 422 H ۱۳۹۵/۱۲/۲۱
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) P-SIF-30 ۱۳۹۵/۱۲/۲۱
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) ۰۸۰ ۱۳۹۵/۱۲/۲۱
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) ۱۱۰۲L ۵,۱۱۰ ۱۳۹۵/۱۲/۱۴
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) T30G ۱۳۹۵/۱۲/۲۱
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) C30G ۱۳۹۵/۱۲/۲۱
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) V30S اراک ۱۳۹۵/۱۲/۲۱
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) ۱۱۰۲K رجـال ۱۳۹۵/۱۲/۲۱
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) ۳۸۰ پلی نار ۵,۱۵۰ ۱۳۹۵/۱۲/۱۶
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) EP 440L ۵,۰۲۰ ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) ZB 332L ۴,۷۰۰ ۱۳۹۵/۱۲/۱۴
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) EP 548R ۵,۱۲۰ ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) R40 اراک ۵,۰۴۰ ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) ۳۳۲C ۱۳۹۵/۱۲/۲۱
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) MR230 C ۵,۲۲۰ ۱۳۹۵/۱۲/۱۴
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) ZR230 C ۱۳۹۵/۱۲/۲۱
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) RP340 N ۱۳۹۵/۱۲/۲۱
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) J740 ۶,۰۷۰ ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) M1600 ۶,۴۲۰ ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) RP270 G پلی پروپیلن بادی (PP Blow Molding) ۵,۳۲۰ شازند اراک ۱۳۹۵/۱۲/۱۴
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) R60 ۵,۴۲۰ ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) R40 مارون ۴,۹۹۵ ۱۳۹۵/۱۲/۱۴
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) EP 440G ۴,۷۳۰ ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) J580S ۱۳۹۵/۱۲/۲۱
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) J550S ۱۳۹۵/۱۲/۲۱
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) RP340 R ۴,۹۸۰ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) RP230C ۱۳۹۵/۱۲/۲۱
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) ۲X83CE ۱۳۹۵/۱۲/۲۱
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) R2400 ۱۳۹۵/۱۲/۲۱
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) ۵۶۰ PP شفاف ۱۳۹۵/۱۲/۲۱
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) R200P ۶,۱۴۰ ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) EPS 30 R ۱۳۹۵/۱۲/۲۱
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) EPX-3130 UV ۱۳۹۵/۱۲/۲۱
پلی استایرن معمولی (GPPS) ۱۵۴۰ تبریز ۶,۰۸۰ کریستال ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
پلی استایرن معمولی (GPPS) کریستال طه ۱۳۹۵/۱۲/۲۱
پلی استایرن معمولی (GPPS) G144 کره ۶,۰۲۰ ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
پلی استایرن معمولی (GPPS) ۸۶۱ کره ۱۳۹۵/۱۲/۲۱
پلی استایرن معمولی (GPPS) ۳۳۶ ۶,۱۲۰ ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
پلی استایرن معمولی (GPPS) ۵۲۵۰ تایوان ۶,۱۲۰ ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
پلی استایرن معمولی (GPPS) ۱۵۵۱ ۶,۰۲۰ کریستال تخت جمشید ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
پلی استایرن مقاوم (HIPS) ۷۲۴۰ تبریز ۶,۱۳۰ هایمپک ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
پلی استایرن مقاوم (HIPS) ۳۵۰ تایوان ۵,۹۷۰ ۱۳۹۵/۱۲/۱۱
پلی استایرن مقاوم (HIPS) ۹۴۵۰ تایوان ۵,۸۲۰ ۱۳۹۵/۱۱/۰۶
پلی استایرن مقاوم (HIPS) ۴۲۵ کـره ۱۳۹۵/۱۲/۲۱
پلی استایرن مقاوم (HIPS) ۷۲۴ کـره ۶,۰۲۰ ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
پلی استایرن مقاوم (HIPS) ۸۵۰ ۱۳۹۵/۱۲/۲۱
پلی استایرن مقاوم (HIPS) ۵۱۵۷ ۷,۵۳۰ ۱۳۹۵/۱۰/۰۶
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) SD 0150 تبریز ۹,۷۰۰ ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) ۱۰۴۱۵ گلپایگان-قائد بصیر ۹,۶۳۰ ۱۳۹۵/۱۲/۰۸
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) N50 گلپایگان-قائد بصیر ۹,۴۲۰ ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) ۱۰۴۱۷ گلپایگان-قائد بصیر ۹,۵۲۰ ۱۳۹۵/۱۲/۰۸
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) N70 گلپایگان-قائد بصیر ۹,۳۹۰ ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) N80 گلپایگان-قائد بصیر ۱۳۹۵/۱۲/۲۱
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) ۱۰۷۱۵ گلپایگان-قائد بصیر ۱۳۹۵/۱۲/۲۱
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) ۱۰۷۲۰ گلپایگان-قائد بصیر ۱۳۹۵/۱۲/۲۱
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) ۱۰۷۳۳ گلپایگان-قائد بصیر ۹,۰۴۰ ۱۳۹۵/۱۲/۱۱
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) ۱۰۷۳۰ ۱۳۹۵/۱۲/۲۱
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) ۹۰۹۱۳ گلپایگان-قائدبصیر ۹,۹۸۵ ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) HI 121 High Heat ۱۳۹۵/۱۲/۲۱
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) N10 ۱۳۹۵/۱۲/۲۱
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) N 40 ۱۳۹۵/۱۲/۲۱
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) ۱۰۶۲۰ ۱۳۹۵/۱۲/۲۱
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) ۱۰۴۴۲ ۱۳۹۵/۱۲/۲۱
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) ۱۰۲۱۰ ۱۳۹۵/۱۲/۲۱
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) HR2340 مقاوم به حرارت ۱۳۹۵/۱۲/۲۱
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) W157 ۹,۲۳۰ ۱۳۹۵/۱۱/۲۵
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) N 75 ۱۳۹۵/۱۲/۲۱
پلی اتیلن ترفتالات (PET) TG641 ۱۳۹۵/۱۲/۲۱
پلی اتیلن ترفتالات (PET) BG821 Lottechem کو آپ ۱۳۹۵/۱۲/۲۱
پلى اتیلن ترفتالات (PET) Super Bright ۱۳۹۵/۱۲/۲۱
پلى اتیلن ترفتالات (PET) BG781 ۴,۳۰۰ ۱۳۹۵/۱۲/۱۴
پلى اتیلن ترفتالات (PET) BG785 ۱۳۹۵/۱۲/۲۱
پلى اتیلن ترفتالات (PET) BG825 ۴,۳۳۰ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷
پلی اتیلن ترفتالات (PET) BG 821 تندگویان ۴,۴۷۰ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷
پلی اتیلن ترفتالات (PET) ۷۶۱ ۱۳۹۵/۱۲/۲۱
پلی وینیل کلراید (PVC) S65 سوسپانسیون بندر امام ۱۳۹۵/۱۲/۲۱
پلی وینیل کلراید (PVC) S60 سوسپانسیون بندر امام ۱۳۹۵/۱۲/۲۱
پلی وینیل کلراید (PVC) S70 سوسپانسیون بندر امام ۱۳۹۵/۱۲/۲۱
پلی وینیل کلراید (PVC) ۷۴۱ ۱۳۹۵/۱۲/۲۱
پلی وینیل کلراید (PVC) ۷۰۱ ۱۳۹۵/۱۲/۲۱
پلی وینیل کلراید (PVC) ۷۰۳ ۱۳۹۵/۱۲/۲۱
پلی وینیل کلراید (PVC) EM2070 هانوا امولسیونی (emulsion) ۱۳۹۵/۱۲/۲۱
پلی وینیل کلراید (PVC) EM 3090 هانوا امولسیونی (emulsion) ۱۳۹۵/۱۲/۲۱
پلی وینیل کلراید (PVC) PB 1202 LG امولسیونی (emulsion) ۱۳۹۵/۱۲/۲۱
پلی وینیل کلراید (PVC) PB 1302 LG امولسیونی (emulsion) ۱۳۹۵/۱۲/۲۱
پلی وینیل کلراید (PVC) S57 LG ۱۳۹۵/۱۲/۲۱
پلی وینیل کلراید (PVC) S65 سوسپانسیون اروند ۱۳۹۵/۱۲/۲۱
پلی وینیل کلراید (PVC) S65 سوسپانسیون غدیر ۱۳۹۵/۱۲/۲۱
پلی وینیل کلراید (PVC) S57 سوسپانسیون آبادان ۱۳۹۵/۱۲/۲۱
پلی وینیل کلراید (PVC) S57 سوسپانسیون پتروشیمی غدیر ۱۳۹۵/۱۲/۲۱
پلی وینیل کلراید (PVC) S65 آبادان ۱۳۹۵/۱۲/۲۱
پلی وینیل کلراید (PVC) ۸۰ ۱۳۹۵/۱۲/۲۱
پلی وینیل کلراید (PVC) ۱۰۰ ۱۳۹۵/۱۲/۲۱
پلی وینیل کلراید (PVC) ۱۰۲ ۱۳۹۵/۱۲/۲۱
پلی وینیل کلراید (PVC) ۱۰۴ ۱۳۹۵/۱۲/۲۱
پلی وینیل کلراید (PVC) ۱۰۶ ۱۳۹۵/۱۲/۲۱
پلی وینیل کلراید (PVC) ۱۰۸ ۱۳۹۵/۱۲/۲۱
پلی وینیل کلراید (PVC) ۱۱۰ ۱۳۹۵/۱۲/۲۱
پلی وینیل کلراید (PVC) ۱۱۵ ۱۳۹۵/۱۲/۲۱
پلی وینیل کلراید (PVC) ۱۲۰ ۱۳۹۵/۱۲/۲۱
پلی وینیل کلراید (PVC) ۱۲۹ ۱۳۹۵/۱۲/۲۱
پلی وینیل کلراید (PVC) OP 415 ۱۳۹۵/۱۲/۲۱
پلی وینیل کلراید (PVC) OP 515 ۱۳۹۵/۱۲/۲۱
پلی وینیل کلراید (PVC) Op 415 russian ۱۳۹۵/۱۲/۲۱
پلی وینیل کلراید (PVC) A-1 ۱۳۹۵/۱۲/۲۱
پلی وینیل کلراید (PVC) ST 1 ۱۳۹۵/۱۲/۲۱
پلی وینیل کلراید (PVC) ST 5 ۱۳۹۵/۱۲/۲۱
پلی وینیل کلراید (PVC) ST 10 ۱۳۹۵/۱۲/۲۱
پلی وینیل کلراید (PVC) A ۱۳۹۵/۱۲/۲۱
پلی وینیل کلراید (PVC) C ۱۳۹۵/۱۲/۲۱
پلی وینیل کلراید (PVC) C-1 ۱۳۹۵/۱۲/۲۱
پلی وینیل کلراید (PVC) D ۱۳۹۵/۱۲/۲۱
پلی وینیل کلراید (PVC) E ۱۳۹۵/۱۲/۲۱
پلی وینیل کلراید (PVC) Welding cable sheathing ۱۳۹۵/۱۲/۲۱


منبع